Vergi Dairesi Adresi

Evergi.comVergi daireleri adres, telefon bilgileri.

Vergi Dairesi Ara

AKP Sanat ve Fikir’e Vergi Darbesi Vuruyor

Maliye’nin haz?rlad??? Gelir Vergisi Kanunu Tasar?s?’na göre sanat ve fikir insanlar?n?n yüzde 17 olan vergileri yüzde 35’e kadar yükseltilecek.

Mehtap Ö. ERTÜRK / Sözcü – Hükümet 2016 y?l?nda köklü bir vergi reformunu hayata geçirmeye haz?rlan?yor. Haziran 2013 döneminde haz?rlanan ve mevcut gelir ve kurumlar vergisinin birle?tirilmesiyle olu?turulmu? Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasar?s? son günlerde tekrar gündemdeki yerini ald?.

Bu tasar?n?n ses getiren düzenlemelerinden biri ‘fikir ve sanat’ eseri üretenlere yüklenen yüzde 35 gelir vergisi hükmü oldu. Buna göre, yeni kanun tasar?s? ressam, bestekâr, heykelt?ra?, senarist ve mucitleri beyanname vermeye ve yüzde 35’i bulan vergiyi ödemeye zorluyor.

BEYANNAME VERECEKLER

Mevcut sistemde fikir ve sanat eserlerini üretenler sadece yüzde 17 stopaj vergisi ödüyor. Ancak, tasar? yasala??rsa bir y?l içinde 188 bin liran?n üzerinde gelir elde edenler y?ll?k gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda kalacak. Bu da, yüzde 35’e kadar vergi ödemek anlam?na geliyor. Son dönemlerde sanat eserlerinin sat??? durma noktas?na geldi?inden yak?nan ressam, heykelt?ra? ve bestekârlar ise TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda düzeltilmesi ve yüzde 35’i bulabilen verginin tekrar gözden geçirilmesini bekliyor.

Mevcut Gelir Vergisi Kanunu’nun 18’inci maddesinde fikir ve sanat eseri üretenler için istisna düzenlemesi yer al?yor. Buna göre, “Müellif, mütercim, heykelt?ra?, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar programc?s? ve mucitlerin ve bunlar?n kanuni mirasç?lar?n?n ?iir, hikaye, roman, makale, bilimsel ara?t?rma ve incelemeleri, bilgisayar yaz?l?m?, röportaj, karikatür, foto?raf, film, video band?, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortam?, radyo, televizyon ve videoda yay?nlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlar?n? satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklar?n? devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri has?lat Gelir Vergisi’nden müstesnad?r. Eserlerin ne?ir, temsil, icra ve te?hir gibi suretlerle de?erlendirilmesi kar??l???nda al?nan bedel ve ücretler istisnaya dahildir” deniyor.

KAPSAM DARALTILDI

Mevcut uygulamada, bu kazançlar üzerinden ödemeyi yapanlarca sadece yüzde 17 oran?nda vergi kesintisi yap?l?yor. Bu ki?iler y?ll?k gelir vergisi beyannamesi vermiyorlar.

Bu istisna hükmü ‘Gelir Vergisi Kanunu Tasar?s?’n?n 31’inci maddesinde yer al?yor ancak, kapsam?n?n daralt?ld??? görülüyor. Öte yandan, istisnadan yararlanacaklar tan?mlan?rken mevcut düzenlemeye senaristlerin de eklendi?i görülüyor. Gerçek Gündem

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir