Vergi Dairesi Adresi

Evergi.comVergi daireleri adres, telefon bilgileri.

Vergi Dairesi Ara

Araç Vergi Borcu Sorgulama Ve MTV Ödemesi

Araç vergi sorgulama ve MTV ödeme i?lemlerini G?B internet vergi dairesi üzerinden online olarak sorgulayarak kredi kart? ile ödeme yapabilirsiniz.

Motorlu ta??tlar vergisi ödemeleri tüm araçlar için her y?l 2 taksit ?eklinde yap?lmaktad?r. MTV sorgulama ve ödeme i?lemleri için G?B hizmeti olan internet vergi dairesi uygulamas?n? kullanmal?s?n?z.

?nternet Vergi Dairesi Resmi Sitesine Giri? ?çin T?klay?n?z

Gib.gen.tr sitesindeki araç MTV sorgulama yaz?s?nda belirtildi?i gibi ki?ilerin MTV ödemelerinde ve sorgulamalar?nda internet üzerinden sunulan internet vergi dairesi hizmetlerini kullanmas? gerekir. Hizmetler arac?l??? ile kolay bir ?ekilde bilgi al?narak, güncel durum ö?renilebilece?i gibi ki?ilerin tekrar tekrar kurumlara gitmesine gerek kalmaz. Online sorgulama yap?labilen ekran ise ?öyledir;

arac-sorgulama

Resimdeki formun doldurulmas? ile araç vergi borcu sorgulama yap?labilir. E?er ki?ilerin araç vergi borcu sorgulama i?lemlerini yapmak inçi do?ru bilgileri forma girmezse, bu konuda herhangi bir i?lemin yap?lmas? da mümkün olmaz. Bu nedenle girilen bilgilerin do?rulu?un kontrol edilmelidir.

Kredi Kart? ?le Ödeme Bilgisi Sorgulama

Ödeme yapmak isteyenlerin kredi kart? kullanmas? gerekir. Kredi kart? d???nda herhangi bir i?lem yap?lamayaca??ndan dolay? ki?ilerin kart d???ndaki i?lemlerinde alternatif ödeme yöntemlerini kullanmas? gerekir. Araçlar için yap?labilen MTV i?lemlerinde herhangi bir sorun ya?anmamas?na ad?na kredi kart?nda yeterli limitin olmas? gerekir. Aksi halde ödeme i?lemleri tamamlanamayaca??ndan dolay? sistem taraf?ndan hata mesaj? yay?nlan?r.

Tüm araç sahipleri taraf?ndan kullan?lan uygulamada geçmi? dönemlere ait ödenmesi vergi borçlar? da görülebilir. Bu bak?mdan ki?ilerin vergi ile ilgili tüm i?lemlerinde araç vergi borcu sorgulama yaparak bilgilerine ula?mas? gerekir. Üstelik araç vergi borcu sorgulama i?lemlerinin yap?lmas? s?ras?nda takip edilecek ad?mlar sayesinde ki?iler trafik cezalar?n? sorgulama ve ödeme f?rsat? da bulur. Bu bak?mdan sadece araç vergi borcu sorgulama için de?il, trafik cezas? sorgulama ve ödeme i?lemleri için de ilgili ad?mlar?n takip edilmesi mümkündür.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir