Vergi Dairesi Adresi

Evergi.comVergi daireleri adres, telefon bilgileri.

Vergi Dairesi Ara

E-devlet Üzerinden Vergi Numarası Nasıl Alınır?

Ticari i?letme ve ?irketinizin vergi mükellefiyeti ile ilgili yapaca??n?z her i?lem için vergi kimlik numaras? gerekmektedir. Vergi nedir? Vergi numaras? sorgulama i?lemi nas?l gerçekle?tirilmektedir? Sizler için cevaplad?k…

Vergi Ne Demektir?

Vergi; kamu hizmetlerini gidermek amac? ile ki?i ve ticari i?letmelerden al?nan yasal paralard?r. Topluma daha iyi hizmet edebilmek için devlet ve kamu kurulu?lar?, ki?iler ve tüzel ki?iliklerden gelirleri oran?nda belli bir miktar para almaktad?r. Verginin iki tane vazgeçilmez unsuru vard?r. Verginin ödenmesi zorunludur ve kar??l?ks?zd?r. Vergi; kanun ile ödenmesi mecburi hale getirilmi?tir. Vergi ödenmemesi halinde bir yapt?r?m uygulanmaktad?r ve ki?i ile tüzel ki?ilikler cezalar ile kar?? kar??ya kalabilmektedir. Vergi sisteminde vergiler vas?tal? ve vas?tas?z olmak üzere ikiye ayr?l?rlar.
Vas?tal? Vergiler Nelerdir?

Yükümlü olan ki?inin önceden bilinmedi?i ve mal sat?n alan ki?iyi mükellef tutan tüketici vergisine vas?tal? vergi denmektedir. Ek Vergi, akaryak?t tüketim vergisi, dahili katma de?er vergisi, banka ve sigorta muamele vergisi, ta??t al?m vergisi, harçlar ve damga vergisi vas?tal? vergiler s?n?f?na girmektedir.
Vas?tas?z Vergiler Nelerdir?

Vergi ödemekle yükümlü olan ki?i taraf?ndan ödenen ve ba?ka bir ?ahsa devredilemeyen vergilere vas?tas?z vergiler denmektedir. Emlak vergisi, kurumlar vergisi, gelir vergisi, veraset ve intikal vergisi ile motorlu ta??tlar vergisi vas?tas?z vergiler s?n?f?na girmektedir.

vergi_numarasi

Vergi Levhas? Nas?l Ç?kar?l?r?

Türkiye Cumhuriyeti vatanda?? olan gerçek ki?iler, vergi mükellefiyetlerini gerektirecek tüm ticari faaliyetleri sebebi ile vergi dairesine mükellefiyet kayd? yapt?rabilmektedir. Bu ki?iler Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaras? üzerinde yaz?l? bulunan nüfus cüzdan?n?n noter onayl? bir örne?i ya da vergi dairesi yetkililerinin onaylayaca?? nüfus cüzdan?n asl? ve fotokopisi ile i?e ba?lama bildirimi ekinde yazan istenen evraklar ile birlikte bu kayd? yapt?rabilmektedirler. Nüfus cüzdan?nda Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaras? mevcut olmayan vergi mükellefi ki?iler ise yetkili makamlar taraf?ndan verilecek olan nüfus cüzdan? kimlik numaras?n? gösteren belgeyi vergi dairesine ibraz etmek zorundad?rlar. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaras?, vergi numaras? olarak kullan?lmaktad?r. Bu sebeple ayr?ca bir vergi numaras? verilmez.
Vergi Kimlik Numaras? Nas?l Al?n?r?

E-devlet sistemi üzerinden vergi kimlik numaras? sorgulama yap?labilir. E-devlet internet adresine t?klad?ktan sonra aç?lan ekranda bulunan bilgi formunu doldurman?z gerekmektedir. Ad?n?z, soyad?n?z, baba ad?n?z, do?um yeri ve do?um y?l? bilgilerinizi sisteme girdikten sonra aç?lan ekrandan vergi kimlik numaras? al?nabilir.
?irket Vergi Numaras? Nas?l Bulunur?

Tüm ticari sicil müdürlükleri Mersis’e geçti?i için asl?nda ?irket vergi numaras? Mersis numaras?d?r. Mersis numaras? ise 16 haneden olu?maktad?r. Limited ve anonim nitelikli ?irketlerden bu numara ‘0’ ile ba?lar, daha sonra vergi numaras? ile devam eder ve son olarak da ‘000’ ve ‘15-16-17…’ gibi rakamlar ile biter. ?ahsi ticari i?letmelerde ise; ?irket sahibi ki?inin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaras? ile ba?lar ve ‘00015’ ya da ‘00019’ gibi bir rakamla biter. E?er Mersis numaran?z bu biçimlerde de?il de kar???k rakamlardan olu?ur ise bu ?irketinizin geçici Mersis numaras?d?r. Bu durumda ticaret sicil müdürlü?üne ba?vurarak Mersis numaras? verilmesini talep etmelisiniz. E?er ?irketinizin Mersis numaras?n? bilmiyorsan?z internet adresinden öncelikle kay?t olman?z gereklidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir