Vergi Dairesi Adresi

Evergi.comVergi daireleri adres, telefon bilgileri.

Vergi Dairesi Ara

Ette Vergi Ayarı 6 TL Düşüş Sağlar

K?rm?z? ette tavan fiyat?n ucuzluk getirece?ine inanmad?klar?n? belirten ?emsi Kopuz, “KDV ve canl? hayvan ithalat vergisi dü?erse et 6 lira ucuzlar” dedi

K?rm?z? ette al?nan pek çok önleme ra?men ucuzlama sa?lanamad?. G?da, Tar?m ve Hayvanc?l?k Bakan? Faruk Çelik, k?sa süre önce sektör temsilcileriyle bir araya gelerek et için tavan fiyat belirledi. Buna göre tavan fiyat?n karkas ya?s?z ette 23.3 lira, ya?l? ette 21.8 lira, k?ymada 32 lira ve ku?ba?? ette ise 34 lira olmas?yla ilgili fikir birli?ine var?ld?. Ancak at?lan bu ad?mlara ra?men ette her bölge ve ?ehir farkl? fiyatlarla ve tavan fiyat? a?arak sat??a devam ediyor.
Türkiye G?da ve ?çecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF) Ba?kan? ?emsi Kopuz, k?rm?z? ette tavan fiyat belirlemenin önemli bir irade oldu?unu belirterek, “Ancak biz bunun et fiyatlar?n? dü?ürece?ine inanm?yoruz. Ette KDV oran?n?n ve besilik hayvan ithalat?nda al?nan yüzde 15 verginin yüzde 1’e dü?ürülmesi fiyat? 6 lira indirir” dedi.

‘1 ayda etkili olur’
K?rm?z? ette ?u anda uygulanan katma de?er vergisi (KDV) oran? yüzde 8 seviyesinde. Dü?ürülen vergi oranlar?n?n tüketiciye direkt olarak yans?yaca??n? anlatan Kopuz, “Bugün bu irade ç?ks?n canl? hayvanda vergiyi 1’e indirsin, 1 ay içinde fiyatlar? 6 lira dü?ürür. Vergiler inerse rahatl?kla 32 lira band?na oturdu?unu görebiliriz” diye konu?tu.
G?da ve tar?m ürünleri fiyatlar?ndaki art??larda, üretim maliyetlerinin gözden uzak tutulmamas? gerekti?ini vurgulayan Kopuz, mazot, yem, gübre gibi girdi maliyetlerinin yüksekli?ine yönelik çal??malar yap?larak, maliyetlerin dü?ürülmesi için çözüm üretilmesi gerekti?ini kaydetti.
Ayr?ca Kopuz, uluslararas? g?da fiyatlar?ndaki dü?ü?ün devam etti?ini ifade ederek, Türkiye’de de kuru fasulye, bulgur, pirinç, salça gibi ürünlerde ucuzlaman?n hissedildi?ini söyledi.

Canl? ithalat…

Türkiye’nin karkas et ithalat? gerçekle?tirdi?i Bosna Hersek’in hayvanc?l???n?n bu ithalat? kar??layacak ölçekte olmad???n? belirten Kopuz, “?thalat yap?lacaksa canl? hayvan yap?lmal?d?r. Bu ?ekilde karkas et ithalat? sektörün deri, sakatat gibi ihtiyaçlar?na cevap verememekte” dedi.
Kopuz, g?dada spekülatif fiyatlar?n önlenmesi için hal yasas?n?n da acilen ele al?nmas? gerekti?ini belirterek, “G?da ve içecekte fiyat dü?ü?ü ve enflasyona etkisini azaltmak için öncelikle hal yasas? ikinci olarak ise k?rm?z? et fiyat?nda KDV indirimi ?art” diye konu?tu.

?hracat kayb? 1 milyar $
Kopuz, sektörün 2015 y?l?nda yüzde 9 art??la yakla??k 360 milyar liral?k büyüklü?e ula?t???n? söyleyerek, 2016 y?l?nda ise yüzde 5 büyüme öngördüklerini kaydetti. Kopuz’un verdi?i bilgiye göre, 2015 y?l?nda sektör ihracat? 10.2 milyar dolar olurken, ihracatta 1 milyar dolarl?k dü?ü? ya?and?. ?hracattaki dü?ü?ün a??rl?kl? olarak Suriye ve Irak pazarlar?ndaki dü?ü?ten kaynakland???n? anlatan Kopuz, “?lk be? ihracat pazar?m?z aras?nda yer alan bu ülkelerdeki kaos ve petrol fiyatlar?ndaki dü?ü?e ba?l? ekonomik gelir kayb? ihracat?m?z? ciddi ?ekilde dü?ürdü. Bu kayb?n telafisini yapabilmek ad?na dünyan?n her yerine ç?karma yapmaya devam edece?iz. Kuzey Afrika, Güney Amerika, Hindistan ve Çin ihracat art??? öngördü?ümüz pazarlar aras?nda. ?ran için de çal??malar yap?yoruz” dedi. Milliyet

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir