Vergi Dairesi Adresi

Evergi.comVergi daireleri adres, telefon bilgileri.

Vergi Dairesi Ara

Maaşlardan Kesilen Vergi Kalkıyor…

Çal??anlar?n 2016 y?l?nda daha erken aylarda üst vergi dilimlerine ç?kmas? sonucunu do?uracak olan 2016 y?l?na ili?kin Gelir Vergisi Tarifeleri konusunda soru önergesi verildi.

Konuyu Meclis gündemine ta??yan MHP ?stanbul Milletvekili ?smail Faruk AKSU;

-Maliye Bakanl???nca ç?kar?lan 290 Seri No.’lu Gelir Vergisi Genel Tebli?in ile 2016 y?l?nda ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde esas al?nacak tarifelerin de belirlendi?ini,

-Tarifelerin 2015 y?l?na göre, %15 gelir vergisi dilimi için %5; %20 gelir vergisi dilimi için %3,45; %37 ve %35 gelir vergisi dilimleri için ise %3,77 oran?nda art?r?ld???,

-2016 y?l? için memurlara %6 + %5 oran?nda maa? zamm? ve enflasyon farklar? oran?nda ilave zam yap?ld???n? belirterek, bu durumun çal??anlardan daha erken aylarda daha fazla gelir vergisi kesilmesi sonucunu do?uraca??ndan hareketle, Maliye Bakan? Naci A?BAL taraf?ndan cevapland?r?lmak üzere ?u sorular? sordu:

1-Gelir vergisi tarifesi belirlenirken, o dönem için yap?lan maa? art?? oranlar? göz önünde bulundurulmakta m?d?r?

2-Gelir vergisi tarifesindeki art?? oran?n?n ayn? dönem için yap?lan maa? art?? oran?ndan dü?ük oldu?u durumlarda, kamu çal??anlar?n?n gelirlerinden erken aylarda daha yüksek oranda gelir vergisi kesilece?i bilindi?ine göre, tarifeler kas?tl? olarak m? dü?ük tutulmu?tur?

3-Kamu çal??anlar?n?n ödeyece?i gelir vergisinin y?l?n erken aylarda artmas?, y?ll?k net gelirlerinin azalmas? anlam?na gelece?inden, yap?lan zamm?n bir miktar?n? dolayl? yoldan geri almak amac?yla m? söz konusu tarife de?i?ikli?i yap?lm??t?r?

4-Gelir vergisi tarifesini belirlerken ba?vurulan bu yolun, kamu çal??anlar?n? adeta bir aldatma yolu oldu?u konusunda ne dü?ünüyorsunuz?Kamudanhaber.com

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir