Vergi Dairesi Adresi

Evergi.comVergi daireleri adres, telefon bilgileri.

Vergi Dairesi Ara

Maliye’den İhbar Kuşlarına 6 Milyon TL

Vergi kaç?ran patronlar?n? ihbar edenlerin yüzü yine güldü. Gelir ?daresi taraf?ndan geçen y?l yakla??k 6 milyon lira ihbar ikramiyesi ödendi. Vergi Usul Kanunu’nda yap?lacak de?i?iklik ile ikramiyeler sadece vergi kaç?ran? ihbar edene verilecek.

Maliye Bakanl???, 2015 y?l?nda da ihbarc?lar?n yüzünü güldürdü. Vergi kaç?ran i?adamlar? ve kendi patronlar?n? ihbar eden 330 ki?iye geçen y?l yakla??k 6 milyon liral?k ikramiye ödendi. ?hbar ikramiyelerinin Gelir ?daresi Ba?kanl??? (G?B) taraf?ndan vergi dairelerine gönderildi?i belirtiliyor. 2014 y?l?nda da 6.2 milyon liral?k ihbar ikramiyesi ödenmi?ti. Maliye’den edinilen bilgilere göre ihbar ve ?ikayetlerde a??rl?kl? olarak patronunun vergi kaç?rd???n? iddia eden çal??anlar ön plana ç?k?yor. ?smi gizli tutulan vergi ihbarc?s?, kendi patronunun yan? s?ra bir ba?ka kurumu da ihbar edebiliyor. Geçti?imiz y?llarda baz? ihbarc?lar ikramiye alabilmek için kendi babas?n? bile ihbar etmi?ti. 2016 y?l?nda ise ihbar ikramiyelerini ilgilendiren bir düzenleme yap?l?yor. Vergi Usul Kanunu Tasla??’nda yer alan hükme göre art?k sadece kaç?r?lan vergi miktar?nda ihbarc?ya ödeme yap?lacak. Kanun tasla??nda herhangi bir de?i?iklik olmaz ise ihbarc? vergi cezas?ndan ikramiye alamayacak. Örne?in bir i?letme 100 liral?k vergi kaç?rd???nda 100 TL’lik de vergi ziya? cezas? kesiliyor. Mevcut uygulamada ihbarc? ikramiyeyi 200 TL olarak al?yor. Vergi Usul Kanunu’nda de?i?iklik yap?lmas? halinde ikramiye sadece kaç?r?lan 100 liral?k vergi ile s?n?rl? olacak.

10 YILDA KATLADI

Vergi kaç?ranlar? bildirenlere ödenen ihbar ikramiyesi 10 y?l önce fazla yüksek de?ildi. 2006 y?l?nda ihbarc?lara toplamda 612 bin liral?k ödeme yap?ld?. Son on y?lda ise ödenen rakam art?? gösterdi. Maliye Bakanl??? yetkilileri ihbar ikramiyesindeki art???n sebeplerinin ba??nda teknolojik altyap?n?n güçlenmesi ve çal??anlar?n patronlar?n? daha yak?ndan takip etmesinin geldi?ini belirtiyor. ?hbar ikramiyeleri 85 y?l önce kaleme al?nan ihbarlara ili?kin kanun kapsam?nda gerçekle?tiriliyor. ?hbarc?ya daha h?zl? bir ?ekilde ödeme yap?lmas? formülü üzerinde de duruluyor. 26 Aral?k 1931 tarih ve 1905 say?l? ‘Menkul Ve Gayrimenkul Emval ?le Bunlar?n ?ntifa Haklar? ve Daimi Vergilerin Mektumat? Muhbirlerine Verilecek ?kramiye Hakk?nda Kanun’ 31 Aral?k 1931’de yürürlü?e girmi?ti Milliyet

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir