Vergi Dairesi Adresi

Evergi.comVergi daireleri adres, telefon bilgileri.

Vergi Dairesi Ara

Maliye’nin Vergi Kayıtlarını İnceleme Süresi 2 Kat Uzadı

Vergi müfetti?lerinin ?irketlerin defter ve belgeleri üzerinde yapt?klar? incelemeler için süre 3 aydan 6 aya ç?kart?ld?. Maliye’nin haz?rlad??? Vergi Usul Yasas?’na gerekirse müfetti?ler bilirki?iye de ba?vurabilecek.

evergi

MAL?YE Bakanl???’n?n haz?rlad??? ‘Vergi Usul Yasa Tasla??’na göre vergi kaçakç?l??? gerekçesiyle aramal? yap?lan defter ve belgeler üzerindeki incelemeler için yasal süre 3 aydan 6 aya ç?k?yor. ?ncelemelerin hakl? sebeplere dayanarak 6 ay içinde bitirilmesine imkan olmayan hallerde sulh ceza hakiminin verece?i karar üzerine bu süre uzat?labilecek. ?hbar veya yap?lan incelemeler dolas?yla bir mükellefin vergi kaç?rd???na dair emareler bulunursa bu mükellef veya kaçakç?l?kla ilgisi görülen di?er ki?iler nedinde ve bunlar?n üzerinde arama yap?labiliyor. Sulh ceza hakiminin istenilen yerde arama yap?lmas?na karar vermesi ise ?art.

?NCELEMEDE B?L?RK???

Mevcut Vergi Usul Yasas?’nda vergi incelemelerinin maksat?, “ödenmesi gereken vergilerin do?rulu?unu ara?t?rmak, tespit etmek ve sa?lamakt?r” olarak aç?klan?yor. Maliye Bakanl???’n?n haz?rlad??? taslakta da ayn? ifadeler yer ald?. ?ncelemeye yetkili olanlar taraf?ndan gerekli görüldü?ü takdirde inceleme, i?letmeye dahil iktisadi k?ymetlerin fiili envanterinin yap?lmas?n? ve beyannamelerde gösterilmesi gereken unsurlar?n incelenmesini de kapsayabilecek. Taslakta, incelemeye yetkili olanlarca görevlerini yerine getirirken özel veya teknik bilgiye ihtiyaç duyulan hallerde bilirki?iye ba?vurulabilecek. Taslakla ayr?ca vergi cezalar? da iki kat?na ç?kabilecek.

BAKANLAR KURULU YETK?S?

Tasla??n 14’ncü maddesinde Bakanlar Kurulu’na yetkiler veriliyor. Buna göre Bakanlar Kurulu, ödeme yap?lan ki?ilerin mükellef olup olmamas?na, ödeme yapan veya ödemeye arac?l?k edenlerin vergi kanunlar?na göre vergi kesintisi yapmak zorunlulu?u bulunup bulunmamas?na, ödemenin konusunun mal veya hizmet al?m sat?m? olup olmamas?na, ödeme yap?lan?n bu tutar? vergi matrah?n?n tespitinde indirim konusu yap?p yapmamas?na bak?lmaks?z?n, vergiye tabi i?lemlere taraf veya arac? olanlar? kesinti yapt?rmaya ve verginin ödenmesinden sorumlu tutmaya, sorumlulu?un kapsam?n? belirlemeye, i? gruplar?, i? nevileri, sektörler ve emtia gruplar? itibar?yla, vergiye tabi i?lemle ilgili, vergi kanunlar?nda belirtilen alt ve üst limitler aras?nda olmak ?art?yla, farkl? kesinti oranlar? tespit etmeye yetkili olacak.

?HBAR VERG? USUL’A DA G?RD?

VERG? ihbarlar? 1905 say?l? yasada düzenleniyor. Vergi Usul Yasa Tasla??’na ihbar ve ihbar ikramiyesi bölümü eklendi. Muhbirin hakk?nda ihbarda bulundu?u ki?i ve kurulu?un orta??, yöneticisi veya çal??an? olmas? kendisine ihbar ikramiyesi ödenmesine engel te?kil etmeyecek. ?hbar ikramiyesine hak kazan?labilmesi için ihbarla vergi z?yai aras?nda illiyet ba?? olmas? gerekecek. Kesinle?en vergi tutar?n?n yüzde 10’u oran?nda ikramiye ödenebilecek.

ENFLASYON DÜZELTMES? ?MKANI

KAZANÇLARINI bilanço esas?na göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri fiyat endeksindeki art???n içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde yüzde 100’den ve içinde bulunulan hesap döneminde yüzde 10’dan fazla olmas? halinde mali tablolar?n? enflasyon düzeltmesine tabi tutabilecekler. Enflasyon düzeltmesi uygulamas? her iki ?art?n birlikte gerçekle?memesi halinde sona erecek. Tasla?a eklenen yeni bir düzenleme ile ?artlar?n gerçekle?memesi durumunda da enflasyon düzeltmesinin yolu aç?l?yor. ?artlar gerçekle?mezse en son enflasyon düzeltmesi yap?lan dönemi takip eden be?inci y?l?n sonunda mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak. Böylece enflasyon nedeniyle özkaynaklarda ya?anan kay?p telafi edilebilecek.

hurriyet-logo

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir