Vergi Dairesi Adresi

Evergi.comVergi daireleri adres, telefon bilgileri.

Vergi Dairesi Ara

Mehmet POYRAZLI’dan Vergi Kaçakçılığında Son 1 Yıl Yorumu

Mehmet POYRAZLI / ?KV Uzman Yard?mc?s?

Vergi Kac?akc??l?g?_11 Ocak 2017 tarihinde yürürlü?e girecek anla?ma ile 2018 ba?? itibariyle AB ve ?sviçre kar??l?kl? olarak vergi mükellefl erinin bankalarda bulunan finansal kay?tlar?n?, Otomatik Bilgi De?i?im Sistemi (OBD) sistemi arac?l???yla payla?mak mecburiyetinde kalacak. Otomatik Bilgi De?i?im Sistemi (Automatic Exchange Of Information), vergi mükellefl erinin kazanç ve finansal bilgilerinin, gelir sa?lanan kaynak ülkeden ikamet edilen ülkeye düzenli ve sistematik bir ?ekilde payla??lmas?n? hedefl eyen bir sistemdir. Konu özellikle küresel mali kriz sonras?nda gündeme gelmeye ba?lad?. Küresel mali krizin etkilerinin bertaraf edilmesi çerçevesinde ön plana ç?kan bir küresel yöneti?im platformu olan G20 devletleri, vergi konusunu gündemlerine ald?lar. Etkileri 2008 itibariyle Avrupa’da hissedilmeye ba?layan küresel mali kriz, hükümetlerin vergi konusunun daha dikkatli ele al?nmas? gerekti?inin fark?na varmalar?na yol açt?. A??r? bütçe aç?klar?, h?zla artan kamu borcu, i?sizlik ve durgunluk gibi sorunlarla kar??la?an hükümetler, milli gelirin kayb?n?n önlenmesinde verginin önemini bir kez daha an?msad?lar. Özellikle vergi kaçakç?l???n?n önlenmesi ve yurtd???na servet kaç??? ile mücadele konular?, vergi adaleti ve ?effafl???n gere?ini bir kez daha gözler önüne serdi. Vergi adaleti ve vergide ?effafl?k konusunun s?k s?k gündeme gelmeye ba?lamas?yla, G20 liderleri, kapsaml? bir bilgi de?i?iminin önemini vurgulamaya ba?lad?lar. OBD’nin temel hedefi, vergi kaçakç?l???n? önlemek ve vergiye tabi gelirleri kay?t alt?na alabilmek için finansal hesaplar?n detaylar?n? kar??l?kl? bilgi de?i?imi sistemi sayesinde payla?mak olarak özetlenebilir.

OBD arac?l???yla finansal kurumlar?n düzenli olarak bilgi payla??m?nda bulunmas?yla, hem vergi kaç?rman?n önüne geçilmesi, hem de anla?maya taraf olan ülkeler aras?nda finansal ?effafl?k sa?lanmas? hedefl eniyor. 96 ülkenin yar?s?ndan fazlas?, OBD’yi 2017 y?l? itibariyle uygulamay? taahhüt ederken, Türkiye’nin de aralar?nda bulundu?u kalan ülkeler ise 2017 y?l? bilgilerini 2018 sonras? uygulamaya ba?layacaklar?n? aç?klad?.

Gizli banka hesab? dönemi bitiyor mu? 

AB ile ?sviçre aras?nda, geçti?imiz may?s ay?nda vergi kaçakç?l???n?n önlenmesi amac?yla tarihi bir vergi ?effafl ?k anla?mas? imzalamas?n?n ard?ndan, 27 Ekim 2015 tarihinde, Avrupa Parlementosu’nda (AP) yap?lan oylama ile konu farkl? bir boyut kazand?. Oylama neticesinde AP’nin pozisyonunun olumlu oldu?unu ifade eden karar kabul edildi. Böylece AB vatanda?lar?n?n, vergi kaç?rmak için kendi ülkelerinde beyan etmedikleri ve ?sviçre bankalar?nda bulunan varl?klar? uygulanacak otomatik mali bilgi payla??m sistemi sayesinde tespit edilebilecek. Bu anla?ma ile AB vatanda?lar? için ünlü ?sviçre’de gizli banka hesab? kavram? tarihe kar??acak. Vergi kaç?rmak isteyen mükellefl erin ?sviçre Banka hesaplar?nda bulunan mevduatlar?n? gizlemelerinin önüne geçilmesi öngörülüyor. Avrupa Komisyonu’nun Ekonomik ve Mali ??ler, Vergilendirme ve Gümrüklerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici, anla?ma ile vergi ?effafl??? ve i?birli?i aç?s?ndan AB ile ?sviçre aras?nda yeni bir döneme girildi?ini ifade ederek, anla?man?n vergi kaç?ranlara yönelik büyük bir darbe oldu?unu söyledi. Avrupa Komisyonu, 8 Aral?k 2015 tarihinde San Marino ile ayn? anla?may? imzalad???n? ve halen benzer anla?malar? imzalamak için Andorra ve Monako ile görü?melerin devam etmekte oldu?unu aç?klad?.

?sviçre neden böyle bir anla?ma imzalad?? 

Gizli hesap cenneti ?sviçre, bankalar?n?n gizlilik ilkesinde çal??mas? ve mahkeme karar? olmas?na ra?men hiçbir mü?terisinin bilgisini payla?mamas? sebebiyle uzun y?llard?r ele?tiriliyor. Kriz içinde olan ülkeler, vergi kaçakç?l???yla etkin mücadele konusunu ön plana ç?karmaya ba?lad?kça, bu alanda yap?lan çal??malara h?z verilmeye ba?land?. OECD’nin vergi kaçakç?l??? ile mücadele ba?latmas?, ?sviçre’nin bu alanda hedef ülkelerden biri olmas?n? sa?layarak gri listeye girmesine yol açt?. Amerikan Senatosu’nda kurulan ara?t?rma komisyonu, ?sviçre bankalar?n?n i?lem hareketlerini mercek alt?na alarak olu?turduklar? raporda, ABD vatanda?lar?n?n hesaplar?nda toplam 12 milyar frankl?k vergilendirilmemi? bir gelirleri oldu?unu ortaya koydu. ?sviçre, ABD ile ya?ad??? krizi sonland?rmak için, ABD Maliye Bakanl??? ile 4 binden fazla banka mü?terisinin hesap bilgilerini payla?mak zorunda kald?. Uluslararas? finans sektörünün bask?s? alt?nda kalan ?sviçre, birçok ülke ile bilgi payla??m anla?mas? imzalamak için görü?melere ba?lad?. AB üyesi olmayan ?sviçre, AB’nin finans piyasalar?na eri?iminden mahrum kalmamak için, OECD’nin bu alanda att??? ad?m?, May?s 2014’de yay?nlad??? bildiri ile taahhüt ederken, OBD’yi kabul eden ilk ülkelerden biri oldu. ?sviçre finans sektörü, dünyan?n en büyük iki bankas?na ev sahipli?i yapmas?n?n yan? s?ra, finans sektörünün GSY?H’ye yapm?? oldu?u katk?yla, yüzde 10.5 ile dünyada en yüksek oldu?u ülke.

Vergi Kac?akc??l?g_2

Türkiye’ye etkileri 

?sviçreli bankalar?n, 2017’de ba?layacak olan OBD için ?imdiden harekete geçti?i ve Türk vatanda?lar?n?n da yakla??k 60 milyar dolar?n?n bulundu?u konu?ulan ?sviçre bankalar?n?n mü?terilerine kazand?klar? paran?n vergisini Türkiye’de ödeyip ödemedi?ini sormaya ba?lad?klar? konunun uzmanlar? taraf?ndan belirtiliyor. Art?k ?sviçre’de gizli hesab? bulunan Türkler, burada kazand?klar? paray? beyan edip vergisini ödemek zorunda kalacaklar. Ba?bakan Yard?mc?s? Mehmet ?im?ek, konuya ili?kin yapt??? aç?klamada, önümüzdeki birkaç y?l içerisinde ülkeler aras?nda mükellefl ere ili?kin tam ve otomatik bilgi de?i?iminin hayata geçece?ini belirtirken, 15-16 Kas?m 2015’te Antalya’da yap?lan G20 Liderler Zirvesi Nihai Bildirisi’nde OBD’ye yönelik daha önce verilen taahhütleri yinelediklerini kaydetti. Bu konuyla ilgili yasal düzenlemeyi henüz tamamlamayan Türkiye, 2017 y?l?na ait finansal bilgileri 2018 Eylül ay? sonras? payla?maya ba?layaca??n? OECD’ye taahhüt etti.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir