Haberler Kategorisi İçerikleri

Kdv Genel Uygulama Tebliği Paneli

Ankara vergi dairesi ba?kanl???ndan yap?lan duyuruda Kdv Genel Uygulama Tebli?i ile ilgili düzenlenen panel Necmettin Erbakan Kongre Salonunda geçti?imiz per?embe günü saat 14.00 da gerçekle?tirildi. Panelde konu?mac? olarak konu uzman? olan ki?iler kat?ld?. Konu?mac?lar?n listesi ?u ?ekilde ?inasi Candan – Gelir ?daresi Ba?kan Yard?mc?s? Mehmet ARABACI – Gelir Yönetimi Daire Ba?kan? Mustafa ERSAN – Gelir […]

Erzincan Plaka Harf Grubu Tam Listesi

Erzincan Defterdarl??? Çay?rl? Malmüdürlü?üne yeni plaka harf grubu tahsis edilmesi nedeniyle Plaka Harf Grubu Rehberinde de?i?iklik meydana geldi?i için Erzincan ?line ait güncel Plaka Harf Grubu Rehberi Listesi haz?rlanm??t?r. Güncel Plaka Harf Grubu Rehberi Listesine ?u ?ekilde ?L? TRAF?K KOD NO. ALT SINIR ÜST SINIR VERG? DA?RES? SAY. KODU (V.D. KODU) ERZ?NCAN 24 AC 001 […]

1 ... 7 9