Vergi Dairesi Adresi

Evergi.comVergi daireleri adres, telefon bilgileri.

Vergi Dairesi Ara

Sevgilisiyle Kalana Vergi

Ayn? evde ya?ad???n?z sevgiliniz ile akrabal?k ba??n?z yok ise evin emsal kira bedelinin yar?s? sevgilinizden elde etti?iniz kira geliri say?l?yor. Bu gelirin y?ll?k 3.600 TL’yi a?mas? halinde kira gelirini beyan etmeniz gerekiyor

Rahim AK / GAZETE HABERTÜRK

Ba?ta ?stanbul olmak üzere birçok ?ehirde projelerden konut sat?n alanlar?n tapular? gecikmeli ç?k?yor. Bu arada vatanda? evi teslim al?p kiraya vermi? buradan gelir sa?lam?? oluyor. Ço?u kimse beyanname verme ?art?n? tapuya ba?l?yor ve tapu almadan beyanda bulunmuyor. Oysa gelir vergisinin ?art? tapu de?il gelir elde etmek. Bu nedenle tapu almasan?z bile elde etti?iniz kira gelirini beyan etmek zorundas?n?z. Projelerden al?nan bu evler için zaten 5 y?l dolmad??? için sat?n alma bedelinin yüzde 57’si dü?tü?ünde veya banka kredisine ödenen faiz indirildi?inde vergi kalm?yor. Ancak beyanname vermezseniz bunlardan da yararlanamaz bo?una ceza yemi? olursunuz.

BEYANNAME VER?RKEN BUNLARA D?KKAT!

Kira vergisi beyanname verme süresi 25 Mart ak?am? sona eriyor. Verginin ilk taksidinin ödemesi ise 31 Mart ak?am? son buluyor. Beyanname vermeyenler her ?eyden önce ilk olarak 3.600 liral?k istisnadan yararlanamaz. Yine de beyan? unutanlar?n Vergi Usul Kanunu’nda yer alan ‘Pi?manl?k’ ve ‘Islah’ hükümlerinden yararlanarak beyanda bulunmalar? da mümkün. Vergi dairesine dilekçe verilmesi ve dilekçenin verildi?i tarihten itibaren 15 gün içerisinde hiç verilmemi? beyannamenin verilmesi ya da eksik veya yanl?? yap?lan vergi beyan?n?n düzeltilmesi ve ödeme süresi geçmi? verginin ayn? sürede ödenmesi halinde bu mükellefler de konut istisnas?ndan yararlanacak ve gecikmeden dolay? adlar?na vergi ziya? cezas? kesilmeyecek. Ancak yine de pi?manl?k zamm? uygulanacak ve birinci derece bir kat usulsüzlük cezas? kesilecek. E?er vergi dairesi yakalarsa iki kat birinci derece usulsüzlük cezas? kesilir ayr?ca gecikilen her ay için gecikme ödersiniz.

GÖTÜRÜYÜ SEÇSEN DE ?ND?R?MLER?N VAR

Götürü gider usulunü seçenlerin yapt??? en büyük hatalardan birisi e?itim, sa?l?k sigortas?, ba??? gibi di?er indirim kalemlerini indirmemeleri. Götürü giderini seçmi?seniz bile indirimleri dü?meyi unutmay?n fazla vergi ödemeyin. Gelecek y?llara ait olup, pe?in tahsil edilen kira bedelleri de ödemenin yap?ld??? y?l?n de?il, gelirin ilgili oldu?u y?l?n has?lat? olarak kabul edilir. Yani e?er gelecek y?l?n kiras?n? pe?in alm??san?z bunu da gelecek y?l beyan edin. Örne?in; 2015 ve 2016 y?llar? kira gelirleri topluca 2015 y?l?nda tahsil edilirse, sadece 2015 y?l? için al?nan kira beyan edilecek. 2016 y?l?n?n kiras? gelecek y?l beyan edilecek.

CEBE G?RMEYEN PARANIN VERG?S?

Beyannameler verilirken en çok gelen sorulardan birisi kirac?n?n kiray? ödememesi durumunda ne yap?laca??. Kira gelirinde gelirin elde edilmesinin tahsil esas?na ba?lanmas? nedeniyle kirac?, kiray? ödememi? ise beyan edilmemesi gerekti?i sonucuna var?labilir. Ancak örne?in mahkemelik olunan durumlarda e?er kirac? paray? bankaya yat?rm??sa, siz bunu tahsil etmemi? olsan?z bile beyanname vermek zorundas?n?z. Yani beyanname vermek için paran?n cebinize girmi? olmas? gerekmiyor. Ayr?ca e?er kira bedeli ileri tarihli bir çekle ödenmi?se bu da nakden tahsilat say?ld???ndan kira bedeli beyan edilmek zorunda. Çekin ileri tarihli olmas? durumu de?i?tirmez.

SEVG?L?S?YLE KALANA VERG?

Baz? durumlarda evde kalan sevgili için evin emsal kira bedeli hesaplan?p bunun yar?s?n? beyan etmeniz gerekiyor. Gelir Vergisi Kanunu’nda mal sahibi ile birlikte akrabalar?n da ayn? evde oturmas? halinde, emsal kira bedeli hesaplanmayaca?? belirtiliyor. Buna göre, sevgiliniz ile akrabal?k ba?? var ise kendisi için emsal kira bedeli hesaplamayacaks?n?z. Akrabal?k ba?? yok ise evin emsal kira bedelinin yar?s?n?n sevgilinizden elde etti?iniz kira geliri say?lmas? ve y?ll?k 3.600 TL’yi a?mas? halinde bu kira gelirini beyan etmeniz gerekiyor.

HOME OFISE EMSAL KIRA BEDELI

E?er evinizin bir bölümünü e?iniz bile i?yeri olarak (örne?in ev-ofis ?eklinde) kullan?yorsa i?yeri amac?yla kullan?lan bölüme emsal kira bedelinin uygulanmas? gerekiyor. Bu durumda da 29 bin liraya kadar üzerinden tevifat yap?ld??? için (yanl?zca bu gelir elde ediliyorsa) beyan etmek zorunlu de?il. Ancak 29 bin liran?n üstünde emsal kira bedeli varsa beyan edilip vergisinin ödenmesi gerekiyor HT EKONOM?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir