Vergi Dairesi Adresi

Evergi.comVergi daireleri adres, telefon bilgileri.

Vergi Dairesi Ara

Türkiye ve Vietnam Vergi Kaçakçılığı Önleme

Türkiye ile Vietnam Aras?nda iki ülkede birden Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakç?l???n? engelleme akti Ankara’da taraflarca imzaland?.

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Aras?nda Gelir Üzerinden Al?nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakç?l???na Engel Olma Anla?mas?” 08 Temmuz 2014 tarihinde ba?kentte iki taraf yetkilileri taraf?ndan imzaland?. Ülkemiz yetkilisi olarak Maliye Bakan Yard?mc?s? Say?n Abdullah Erdem CANT?MUR ile Vietnam ad?na Maliye Bakan Yard?mc?s? Say?n Do Hoang Anh TUAN taraf?ndan imzalanan bu Anla?ma ile her iki ülke yat?r?mc?lar? aç?s?ndan Türkiye ve Vietnam’?n daha cazip hale getirilmesi amaçlanmaktad?r.

Anla?ma iki ülke Parlamentosu taraf?ndan onayland?ktan sonra yürürlü?e girecektir.

Anla?ma ile genel olarak vergilendirme hakk?, geliri elde eden ki?inin yerle?ik oldu?u ülkeye verilmekte, gelirin elde edildi?i ülkenin vergilendirme hakk? kar pay?, faiz ve gayrimaddi hak bedellerinde belirli oranlarla s?n?rland?r?lmaktad?r. Ayr?ca di?er ülkede 6 aydan k?sa süren in?aat, yap?m, montaj veya kurma projesi veya bunlarla ilgili gözetim faaliyetleri ile süresi 6 ay? a?mayan dan??manl?k hizmetleri dahil hizmet tedariklerinin faaliyetin icra edildi?i ülkede vergilendirilmemesi öngörülmektedir.

Di?er taraftan, Anla?mada yer alan Bilgi De?i?imi maddesi ile iki ülkenin vergi kay?p ve kaça?? ile daha etkin bir mücadele yürütmeleri mümkün olacakt?r. Ayr?ca, iki ülke aras?nda vergilerin tahsilat?nda i?birli?i yap?lmas?na ili?kin düzenlemeler de Anla?ma’da yer alm??t?r.

Türkiye’nin, imzalanan bu anla?ma ile bugüne kadar sonuçland?rd??? Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anla?malar?n?n say?s? 85’e ula?m?? olup, bunlardan 80’i yürürlü?e girmi? bulunmaktad?r.

Benzer İçerikler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir