Vergi Dairesi Adresi

Evergi.comVergi daireleri adres, telefon bilgileri.

Vergi Dairesi Ara

Türkiye’de Vergi Sistemi Değişmeli

?sveçli Volvo’nun CEO’su Samuelsson, Türk otomotiv pazar?n?n çok etkili bir ?ekilde büyüdü?üne dikkat çekti.

Metin KÖKLÜÇINAR

?sveçli Volvo’ya CEO olarak atanan ve k?sa sürede markan?n yeniden do?mas? ve lüks s?n?fta güçlenmesi için harekete geçen Hakan Samuelsson, Detroit Fuar?’nda Türk gazetecilere çok özel aç?klamalar yapt?. Büyük ve genç nüfusu olan Türkiye’nin Avrupa’n?n yak?n?nda hatta içindeki en h?zl? büyüyen ülkelerden biri oldu?unu söyleyen Samuelsson ?öyle konu?tu:

10 B?N ADETL?K SATI? HEDEF?

“Türkiye otomotiv pazar? çok etkileyici bir ?ekilde büyüyor. Dinamik bir pazar ve inan?lmaz potansiyele sahip. Volvo olarak 2015’te 7 bin adetle rekor otomobil satt???m?z Türkiye’de 2016 y?l?nda dü?ük vergi dilimine giren 1.6 litrelik dizel motorumuz art?k olmayacak. Bu sat??larda küçük çapl? bir dü?ü? yaratsa da yeni modellerle k?sa sürede 10 bin adede ula?aca??m?z? dü?ünüyorum. Ama ?unu da söylemeden geçemeyece?im Türkiye’de vergi sisteminin çok h?zl? bir ?ekilde Avrupa Birli?i standartlar?na adapte olmas? laz?m.”

ROL MODELS?N?Z

Ortado?u’da ya?anan gerginlik ve çat??malar?n Avrupa’ya da zarar verdi?ini söyleyen Samuelsson, “Gerek Suudi Arabistan ve ?ran aras?nda ya?ananlar, gerek Suriye’de, Irak’ta ve Türkiye’deki gerginlikler Avrupa’n?n gelece?i, ekonomisinin büyümesi ve istikrar? aç?s?ndan çok olumsuz ve etkili geli?meler. Bölgede çok etkili ve önemli bir rolü oldu?una inand???m Türkiye’nin Avrupa’ya bu aç?dan yard?mc? olaca??n? ve yeniden o bölgede istikrar? sa?layaca??n? dü?ünüyorum” diye konu?tu. Samuelsson, Türkiye’nin bölgesinde rol model oldu?unu, bunun Avrupa için de çok etkili oldu?unu sözlerine ekledi.

Apple ve Google’dan ortakl?k teklifi gelirse dü?ünürüz

Apple ve Google gibi teknoloji devlerinin otomobil geli?tirmeleri konusunda da ilginç aç?klamalar yapan Hakan Samuelsson, sürücüsüz otomobiller konusunda h?zl? geli?meler oldu?unu söyledi. Samuelsson, “E?er Apple ve Google gibi ?irketlerden ortakl?k talebi gelirse tabii ki de?erlendiririz. Ama sürücüsüz otomobil konusunda farkl? çal??malar var. Örne?in Google direksiyonsuz, gaz pedals?z araç üzerine çal???yor. Biz sürücüsüz otomobilleri insanlara sürü?te destek amaçl? geli?tiriyoruz. Tamamen insan gücünü yok etmeyi dü?ünmüyoruz. O yüzden bize uyan ve yard?mc? olan teknoloji varsa ortakl?k dü?ünebiliriz.”

9 yeni model geliyor

HAKAN Samuelsson, yeni S90 dahil olmak üzere 2019 y?l? ba??na kadar 9 yeni modeli piyasaya sunmaya haz?rlanan Volvo’nun 2020 y?l?nda lüks s?n?fta yer alan Alman markalara tam olarak alternatif olaca??n? söyledi. Samuelsson, “Yer ald???m?z segmentlerin alternatif markas? olaca??z” ?eklinde konu?tu.

Yeni Civic ‘y?l?n otomobili’

Detroit Otomobil Fuar?’nda Kuzey Amerika’da ‘y?l?n arac?’ aç?kland?. Bu y?l?n ikinci çeyre?inde ?ekerp?nar tesisinde üretimine ba?lanacak yeni Civic, ‘y?l?n otomobili’ seçildi. Yeni Civic’de benzinli, 1.6 litre dizel ve LPG’li motor seçenekleri olacak. Volvo’nun XC90 modeli de ABD’de ‘y?l?n arac?’ olarak belirlendi.

Audi’nin hidrojenli SUV’U

Gelece?in teknolojisi hidrojenli araç modas?na Audi de uydu. Alman marka Q6 h-tron konseptini ilk kez Detroit Fuar?’nda sergiledi. Hidrojenle çal??an araç, Tesla’n?n Model X’ine rakip olacak. Q6 h-tron, 2018 y?l?nda yollara ç?kacak. 429 beygir güç üreten 3 elekrikli motorun yer ald??? Audi’nin yeni SUV modeli tam ?arjla 500 kilometre yol katedebiliyor. Q6; Hyundai ix35 Fuel Cell, Toyota Mirai ve Honda FCV ile birlikte hidrojenli ürünler aras?ndaki yerini alacak.
Günah ç?kard?, kasl? Tiguan’? tan?tt?

Detroit Otomobil Fuar?’da tüm gözler emisyon skandal?yla sars?lan Volkswagen Grubu’ndayd?. VW CEO’su Matthias Müller, ABD’li tüketicilerden özür dileyerek, “Mü?terilerimizi, resmi makamlar? ve Amerikan kamuoyunu büyük hayal k?r?kl???na u?ratm?? olman?n bilincindeyiz” dedi. Müller, 900 milyon dolarl?k yat?r?mla ABD’de SUV üreteceklerini ve 2 bin ki?iyi istihdam edeceklerini aç?klad?. Müller ayr?ca Tiguan’?n hibrid konsepti GTE Active Concept’i ilk kez sergiledi. Tiguan’a göre daha kasl? ve aksesuar donan?ml? araçta 148 beygir gücünde TSI benzinli motor ile 12.4 kWh’l?k 2 elektrikli motor yer al?yor. Tiguan GTE Active Concept, 0’dan 100 km/s h?za 6.1 saniyede ula??yor. Arac?n seri üretimine 2017’de ba?lanacak. Sözcü

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir