Vergi Dairesi Adresi

Evergi.comVergi daireleri adres, telefon bilgileri.

Vergi Dairesi Ara

Van Persie, Gomez, Sneijder Neden Vergi Ödemiyor?

Dünya devleri Süper Lig’de boy gösteriyor. Ancak Sneijder, Eto’o, Van Persie vergi ödüyor mu? Hay?r! Türkiye’de futbolcular?n vergilerini kulüpleri kar??l?yor ve milyon Euro’lar da kazansalar vergi oran? sadece yüzde 15.

VAN Persie’nin de, Gomez’in de ve Sneijder’in de banka hesaplar?na baksan?z üçünün ekstrelerinde de kulüplerinden gelen (milyon Euro) kazançlar?n?n tamam?n? (+) giri? olarak görürsünüz. Ama ayn? banka ekstrelerinde ‘vergi ödemesi’ aç?klamas?yla bir (-) ç?k?? hareketi ise göremezsiniz.

Üç büyük kulübümüzün; üç y?ld?z?n?n vergi ödememe nedeni, kendilerinin vergiden muaf olmalar? veya kazançlar?n?n vergiye tabi olmamas? de?il. Vergi ödemekten kaç?nmalar?/ödemeyi unutmu? olmalar? da hiç de?il. Maliye’nin vergi toplama yönteminden dolay?, futbolcular vergilerini kendileri ödemiyor. Kazanç elde ettikleri kulüpler futbolcular ad?na Maliye’ye ödeme yap?yorlar. (Futbolcular ad?na ödenen vergilerin tamam? kulüplerinin banka ekstresinde görülebilir.) Vergi yasalar?; futbolcular?n kazançlar? üzerindeki ödenecek vergiden, kulüplerini sorumlu tutuyor.

Tamam, vergiden muaf de?iller ama futbolculara sa?lanm?? büyük bir avantaj var yine de. Gelirlerinden ödenen verginin oran? sabit: “yüzde 15”. Yerli-yabanc? olmalar? ya da 3 milyon Euro, 5 milyon Euro kazanmalar? fark etmiyor, her zaman yüzde 15 üzerinden vergileri hesaplanmakta. Halbuki; ücretliler de, bakkal, manav, eczac? gibi kendi ad?na i?letmesi olan vatanda?lar da kazançlar?n?n büyüklüklerine göre, yüzde 15’den ba?layarak artan oranl? olarak yüzde 20, yüzde 27 ve yüzde 35 oran?nda vergi ödemekteler.

Avrupa’daki futbolcular?n; kazançlar?n?n yakla??k yüzde 45-50’ni vergi olarak devlete ödedikleri dü?ünüldü?ünde Türkiye’deki futbolcular?n oldukça avantajl? oldu?u görünmekte.

KULÜPLERDEK? SONUÇLARI

Devlet dü?ük oranl? vergilendirme ile kulüplere bir nevi te?vik sa?lamakta. Peki, kulüpler bu te?viki ne derece kullanabiliyor? Mali durumu iyi diyebilece?imiz kulüp say?s?, bir elin parmaklar?n? geçmezken daha yar?m sezonda de?i?en teknik direktörleri saymak içinse iki elin parmaklar? yetmiyor. Avrupa arenas?ndaki durumumuz da parlak de?il. ?ampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz kalmad?. Avrupa Ligi’nde yoluna devam edebilen ise iki tak?m?m?z var.

ÜLKE TANITIMINA ETK?S?

?unun fark?nday?m.. Van Persie’nin, Gomez’in, Sneijder ve Eto’o gibi dünya y?ld?zlar?n?n ülkemize gelmeleri, futbol oynamalar? tüm dünyada konu?uldu, ses getirdi, ülke tan?t?m?na müthi? katk? sa?lad?. Turizm sektörünün milyonlarca insan?m?za i? kap?s? oldu?u dü?ünüldü?ünde; vergi oranlar?ndaki dü?ük oranl? vergilendirme de makul kar??lanabilir. Maliye’nin kasas?na dü?ük vergi oran?ndan dolay? girmeyen paray?; tan?t?m için harcasak, dünya y?ld?zlar?n?n Türkiye’de futbol oynamas?ndan dolay? yap?lan tan?t?m kadar getiri de elde edemeyebilirdik.

Maliye art?r?m planl?yor

FUTBOLCUYA dü?ük oranl? verginin milli tak?ma katk?s?n? da konu?al?m. Kaliteli yabanc? futbolcular ülkemize gelsin, kulüp tak?mlar?m?z Avrupa’da ba?ar? sa?las?n, bu milli tak?m?m?za da yans?s?n. Dünya Kupas?’nda da Avrupa Kupas?’nda da milli tak?m?m?z boy göstersin. Beklenen bu… Çokça ihtimalin lehimize mucizevi ?ekilde gerçekle?mesi sonunda beklenti de kar??land?. Haziranda yap?lacak Avrupa Kupas? maçlar?nda tak?m olarak Fransa’da olmak müthi?.

Özetle; dü?ük vergi oranlar?ndan dolay? ülkemizde futbol oynayan y?ld?zlar tabi ki ülke tan?t?m?na direkt ve milli tak?ma da endirekt katk? yapmakta. Di?er yandan ise; kulüplerimizin büyük ço?unlu?u, yay?n, sponsorluk, tribün geliri gibi kazançlar?n? iyi yönetemedikleri gibi, dü?ük oranl? futbolcu vergilerini de lehlerine kullanam?yorlar. Nitekim Maliye de ayn? tespiti yapm?? olacak ki; profesyonel futbolcular?n vergi oranlar?nda art?r?m planlamakta.

Akbil bas?p 500 T ile maça giden futbolcular?n vergi oran? ne?

?K?NC? lig temsilcisi Tuzlaspor; geçen hafta Fenerbahçe ile Kad?köy’de Ziraat Türkiye Kupas? grup maç?na ç?kt?. Tuzlasporlu futbolcular; Kad?köy’e, belediye otobüsüyle (500 T) ve akbil basarak geldiler. Tuzlaspor’un; 500 T’yi tercih etmesinin nedeni; alt liglerin mali durumuna dikkat çekmek… Van Persie, Gomez ve Sneijder için vergi oran?n? anlatm??ken di?er liglerden de bahsedelim. Tuzlaspor; ?kinci Lig’de oldu?undan, futbolcular?n?n gelirlerinden yüzde 5 vergi hesaplan?yor. ?kinci Lig ile Süper Lig’in aras?nda olan PTT Birinci Lig için ise uygulanan vergi oran? yüzde 10.Hürriyet

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir