Vergi Dairesi Adresi

Evergi.comVergi daireleri adres, telefon bilgileri.

Vergi Dairesi Ara

Vergi Affı 2018

2018 de vergi affı varmı ,yeni vergi affı varmı 2018,vergi affı varmı 2018,2018 vergi affı olacak mı,hurda araç vergi affı 2017,vergi affı 2018 son dakika,vergi affi var mi 2018,vergi affı 2017 ekim,af haberleri,torba yasa,vergi ödeme,vergi dairesi borç sorgulama,vergi affı,vergi affi 2019,2019 da vergi affı olacak mı,Vergi affi ne zaman olacak,Vergi affı tarihi

Hangi Vergi Borcu Af Dahilinde Olacak Ve 2018 Yılında Vergi Affı Olacak Mı?

Herkes dört gözle çıkacak vergi affını bekliyor.Geçmiş yıllara bakıldığında seçim öncesi vaadler ,hemen seçim sonrası icraate dönerek vergi affı gerçekleşiyordu. Peki 2018’de vergi affı olacak mı?

Vergi geçtiğimiz yollarda defalarca oldu, hatta geçmiş yıllarda vergi affından yararlanamayanlar bir kez daha affedildiler ve borçlarının yapılandırılması için ek süre verildi. Bahsettiğim bu durumu acaba hangi yılda olmuştu diye düşünmeye gerek yok hemen geçen yılın arşivlerine bakmamız yeterli.Evet 2017 yılından önce 6736 sayılı yasa ile bir vergi affına gidildi. Arkasından üzerinden fazla zaman geçmeden 7020 sayılı yasa ile bir vergi affı daha çıktı. Bu durum neden 2018 yılında yaşanmasın diye düşünen ve gerçekleşmesi için dua eden yüzbinlerce vergi borçlusu, mükellef var.

Vergi borcu için af çıktığı zaman hangi borçlar vergi affı kapsamında olacak? Hemen bunun yanıtını verelim.

 • Trafik cezaları,
 • Gümrük vergisinden doğan borçlar,
 • Geçmiş Motorlu Taşıtlar yani bandrol,pul vergi borçları,
 • Ödenmemiş Emlak vergisi ,
 • Ödenmemiş öğrenim kredileri,
 • Ödenmemiş Katkı kredileri,
 • Gelir Vergisi Borçları da bu yeni vergi affı dahilde göz önüne alınacaktır.

Vergi Affı Geldiğinde Anapara mı ,Faiz mi ödenecek?

Vergi affı açıklandığı zaman bugüne kadar ki işlemler göz önüne alındığında faizlerin silineceği ve ana parada indirime gidilmeyeceği yönünde bir açıklama yapmamız mümkün. Şimdiye kadarki hiçbir uygulamada anaparadan indirime gidilmemiştir. Doğru olan da budur , yoksa vaktinde borcunu ödeyen mükellefe haksızlık yapılmış olur. Kısacası borç silme işlemi sadece faiz kısmında olacaktır.

Ödenecek tutar ana paradan az bir miktar yüksek olacaktır bu da tacil faizi yüzünden olacaktır. Eh o kadar da ceza olsun.

Vergi Affı Ne Zaman İşleme Konulacak 2018?

Açıkladığımız husulat göz önüne alındığında her kesimin aklını kemiren soru şu “Vergi affı 2018 yılında olacak mı?” . Bu sorunun cevabını en çok da 2017 vergi affı nı kaçıran mükellefler merak ediyor. 2017 ve öncesinde vergi borçlarından dolayı darboğaza girmiş , borçlarını ödemekte sıkıntı çeken mükellefler doğal olarak 2018 yılı vergi affını beklemeye başladı. Eğer 2018 yılında vergi affı çıkarsa rahat bir nefes alacaklar.

Şunu da söylemeden geçemeyeceğim , Maliye bakanı vergi affı döneminin Türkiye’de bittiğini artık vergi affına gidilmeyeceğini belirtti. Vergi borcunu düzenli ödeyenlere yönelik teşvikler sağlanacağı söyleniyor.Yani vergi borcunu düzenli ödeyen mükelleflere bir takım avantajlar ve kolaylıklar sağlanacak. Bunun ile ilgili gelişmeleri de dört gözle bekliyoruz.

Son olarak da şunu eklemek istiyorum , her ne kadar vergi affı olmayacak denilse de Türkiye’de her seçim dönemi yaklaştığında vergi affı hükümetler tarafından bir seçim vaadi olarak el altından sunuluyor.Bu nedenle 2018 yılı sonlarına doğru kapsamlı bir vergi affı olacağını düşünüyorum.

vergi affı


Vergi Affı Nedir? Nasıl Uygulanır?

Bir süredir torba yasayla getirilen vergi affı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlular 1 Aralık 2014 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili vergi dairesine başvuracaktır. Borçlu olunan vergi dairesine her borç için ayrı ayrı başvurulacaktır. Kanun kapsamında borçların yapılandırılabilmesi için teminat gösterilmesi şartı bulunmamaktadır. Dolayısıyla vergi borçluları açısından birçok avantajı bulunan bu yapılandırma hakkından faydalanılmasında yarar olduğunu belirtmek istiyorum. 6552 sayılı Torba Kanunun;
 • 73’üncü maddesinde Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince takip edilen bazı amme alacakları ile büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin ve belediyelerin bazı alacaklarının yeniden yapılandırılması ile Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince takip edilen bazı amme alacaklarının terkinine ilişkin düzenlemeler yer almakta,
 • 74’üncü maddesi hükmü ile de bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerine, 31/12/2013 tarihi itibariyle düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ile işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını Kanunun yayımlandığı 11/9/2014 tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltmeleri ve böylece kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmelerine imkanı verilmektedir.

Birikmiş borçlar enflasyon oranında güncellenerek, faiz ve zamlar silinmektedir. İlk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi hâlinde, bu tutara bu Kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz.

Taksitle ödenmek istenmesi hâlinde borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.

Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili fıkralara göre belirlenen tutar;
 1. Altı eşit taksit için (1.05),
 2. Dokuz eşit taksit için (1.07),
 3. On iki eşit taksit için (1.10),
 4. On sekiz eşit taksit için (1.15),

Katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır. Taksitle ödeme hakkından yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.

Alacak aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50’sinin ödenmesi halinde bu cezaların kalan yüzde 50’sinin tahsilinden vazgeçilmektedir.

Yapılandırılan borçların taksitler halinde ödenmesi imkanı getirilmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi (www.gib.gov.tr) üzerinden borçların kredi kartıyla ödenmesi kolaylığı sağlanmaktadır.

Borçlarını yapılandıran mükellefler hakkında yeni cebri icra takibi yapılmayacaktır.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında tecil ve taksitlendirilmesi mümkün olmayan KDV, ÖTV gibi borçlar da Kanun kapsamında yapılandırılmaktadır.

31.12.2007 tarihi öncesine ait 50 TL ve altındaki borçlar silinmektedir.

Sigara kullanımından dolayı kesilenler hariç olmak üzere 2013 öncesi 120 TL ve altındaki bazı idari para cezaları (trafik para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu uyarınca kesilen cezalar, askerlik para cezaları, seçim para cezaları, köprü ve otoyollardan usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları, nüfus para cezaları ve RTÜK tarafından verilen para cezaları vb.) ile 12 TL ve altındaki köprü ve otoyollardan ihlalli geçiş ücretleri silinmektedir.

Vergi dairelerine;

 • Vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin cezalar ile gecikme zammı borçları,
 • Bazı idari para cezaları,
 • Diğer borçlar,için başvurulacaktır. 6552 sayılı Kanun kapsamına giren;
 • Ecrimisil,
 • Öğrenim kredisi, katkı kredisi,
 • Kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF),
 • Haksız yere yararlanılan destek ödemeleri,
 • 2458 sayılı Kanun kapsamındaki yiyecek bedelleri,gibi borçlar da yapılandırılacaktır.
 • 11.09.2014 tarihi itibariyle kesinleşmiş olması şartıyla,
 • Beyana dayalı vergilerde 30.04.2014 öncesi dönemlere ilişkin tüm vergiler,
 • 2014 yılı takvim yılına ilişkin 30.04.2014 tarihinden önce tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi i ve yıllık harçlar gibi borçlar,(2014 yılı için tahakkuk eden MTV ikinci taksidi ile 2014 yılında ödenecek gelir vergisi ikinci taksidi kapsam dışındadır)
 • Kapsama giren vergi aslına bağlı vergi cezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları,
 • Kapsamdaki borçlara bağlı gecikme faizi ve zammı gibi fer’i borçlar kanun kapsamında yapılandırılacaktır.
 • Herhangi bir teminat şartı aranmamaktadır.

  Motorlu taşıtlar vergisi ve trafik para cezaları için araç plakasının kayıtlı olduğu ildeki vergi dairsine gitmek zorunlu değildir. Bulunulan ildeki ve ilçedeki motorlu taşıtlar vergisini tahsil ile görevli vergi dairesine başvuru yapılabilir. Birden fazla araç sahibi olanların her bir araç için ayrı ayrı yapılandırma başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Vergi Affı İçin Yapılan Enstanteneler

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Yeni Kırşehirspor’un 2002 yılından bugüne kadarki vergi borçları için tebligatlar gelirken, Yeni Kırşehirspor’un eski başkanı Berat Bıçakcı, bin 300 TL maaş alan bir emekli olduğunu ve borcu nasıl ödeyeceğini düşündüğünü söyledi. Eski kulüp başkanı Berat Bıçakçı öncülüğünde Yeni Kırşehirspor eski yöneticileri Ahi Stadyumu’na giderek santra çizgisi üzerinde dua edip borçlarının aflarını isterken, 1 günlük 125 mağdur adına oturma eylemi yaptı.

Yorumlar

 • tarık
 • tarık
 • 9 ay önce
 • vergi affı gelecek mi gelmeyecek mi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir