Vergi Dairesi Adresi

Evergi.comVergi daireleri adres, telefon bilgileri.

Vergi Dairesi Ara

Vergi Müfettişlerinin Performansları Nasıl Ölçülecek?

Maliye Bakanl??? taraf?ndan Vergi Müfetti?lerinin ve Vergi Müfetti? Yard?mc?lar?n?n performanslar?n? de?erlendirmek amac? ile olu?turulan performans de?erlendirme sistemi nas?l i?leyecek? ??te detaylar…

Konuya ili?kin olarak haz?rlanan “Vergi Denetim Kurulu Performans De?erlendirme Sistemi Yönetmeli?i” bugün yay?mlanmas? ile birlikte sistemin nas?l i?leyece?i de belli olmu? oldu;

-Vergi Müfetti?lerinin performanslar?n?n de?erlendirilmesinde takvim y?l? dikkate al?nacak. Performans puan?n?n hesapland??? dönem itibar?yla en az 90 gün çal??anlar hakk?nda performans de?erlendirmesi yap?labilecek. -Vergi Müfetti? Yard?mc?lar?n?n birinci y?l?n sonundaki performans de?erlendirmeleri, temel haz?rl?k e?itimine ba?lang?ç tarihinden hizmet içi e?itim s?nav tarihine kadar olan süre için hesaplanacak.

-Vergi Müfetti? Yard?mc?lar?n?n yard?mc?l?k döneminde tabi olduklar?, temel haz?rl?k e?itimi, hizmet içi e?itim ve yetki s?navlar?ndan elde edecekleri ba?ar? dereceleri, performans de?erlendirmesinde kullan?lacak.. -Vergi Müfetti?leri veya Vergi Müfetti? Yard?mc?lar?n?n, yap?lan performans de?erlendirme sonuçlar?na göre ba?ar?l? say?labilmesi için, genel performans de?erlendirme puan? olarak en az 70 puan almak gerekecek.

-1/1/2016 tarihinden önce genel performans de?erlendirmesinden ba?ar?l? olamayarak yeterlik s?nav?na girmeye hak kazanamayan Vergi Müfetti? Yard?mc?lar?n?n genel performans puan?, yeterlik s?nav? tarihine kadar tamamlanan tüm çal??malar? içerecek ?ekilde tekrar hesaplanacak.

-Vergi Ba?müfetti?li?ine atanabilmek için yeterli hizmet süresi olmakla birlikte yap?lan performans de?erlendirmelerinin herhangi bir döneminde ba?ar?s?z olanlardan, ba?ar?s?z oldu?u takvim y?l?n?n fiili çal??ma süresinin 365 günden az olmas? durumunda, bu dönemlere ili?kin performans puan? tekrar hesaplanacak.

-Daha önceki y?llara ili?kin performans de?erlendirmeleri esas al?narak e Vergi Ba?müfetti?i olmaya hak kazanan en ba?ar?l? %5’inin belirlenmesinde, takvim y?llar? itibar?yla al?nan performans de?erlendirme puanlar?n?n aritmetik ortalamas? kullan?lacak.

-Performans de?erlendirmesinde kullan?lacak ölçütler belirlendi. KPSSCAFE

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir