Vergi Dairesi Adresi

Evergi.comVergi daireleri adres, telefon bilgileri.

Vergi Dairesi Ara

Vergi tasarısıyla haber yapma özgürlüğüne darbe

Yeni Vergi Kanunu tasla??na göre, s?r saklamak zorunda olan devlet görevlisine uygulanan k?s?tlamalar bas?n yay?n organlar? için de geçerli olacak.

Mehtap Ö. ERTÜRK

Maliye Bakanl???, Vergi Usul Kanunu’nu de?i?tirmeye haz?rlan?yor. Maliye’nin haz?rlad??? taslakta bas?n yay?n organlar?n?n haber yapma özgürlü?ünü k?s?tlay?c? düzenlemeler olacak. Buna göre, vergi mahremiyetinin bas?n yay?n yoluyla ihlali halinde a??r cezalar getiriliyor. Vergi mahremiyetinin ihlal suçunun yapt?r?m? yeni taslakta 1 y?ldan 3 y?la kadar hapis cezas? ve 150 günden az olmamak üzere adli para cezas?na ç?kar?l?yor. Görevinin do?as? gere?i s?r saklamak zorunda olan devlet görevlisine uygulanan k?s?tlama, yeni taslak ile i?i kamuoyunu bilgilendirmek olan bas?n yay?n organlar?na da uygulanmak isteniyor. Taslaktaki de?i?iklik bu haliyle Meclis’ten geçerse, hiçbir bas?n-yay?n organ?, ‘mükelleflere veya bunlarla ilgili ?ah?slara, muamele ve hesap durumlar?na, i?lerine, i?letmelerine, servetlerine veya mesleklerine ili?kin ö?rendikleri s?rlar? veya gizli kalmas? gereken di?er hususlar?’ haber yapamayacak.

PATRON DAH?L HERKES SORUMLU OLACAK!

Yürürlükte olan Vergi Usul Kanunu, “Vergi muamelesi ve incelemesi yapan memurlar?n, Vergi Yay?n Organlar?’nda görevli olanlar?n, komisyon üyelerinin ve bilirki?ilerin” görevleri nedeniyle ö?rendikleri s?rlar? ve gizli kalmas? gereken hususlar? if?a etmelerini yasakl?yor. Yeni taslakta ise bas?n yay?n organlar? da bu kapsama al?n?yor. Buna göre, vergi mahremiyetinin bas?n ve yay?n yolu ile i?lenmesi halinde ceza bas?n ve yay?n organ?n?n sahibi hakk?nda uygulanacak. Bas?n ve yay?n organ?n?n sahibi tüzel ki?ilikse kanuni temsilcileri ile duruma göre eser sahibi, sorumlu müdür, yay?n yönetmeni, genel yay?n yönetmeni, editör veya bas?n dan??man? gibi sorumlu müdürün ba?l? oldu?u ki?iler de ceza kapsam?nda olacak. Vergi mahremiyetinin ihlali nedeniyle ortaya bir zarar ç?kmas? halinde buna sebebiyet veren, zarar? ödemekle yükümlü olacak.

ANAYASAYA AYKIRI B?R DURUM

CHP ?stanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, taslaktaki ilgili maddeyi ‘haber yapma özgürlü?ünü k?s?tlayacak tehlikeli bir ad?m’ olarak de?erlendirdi. Hamzaçebi, “Taslakta vergi sisteminde öteden beri var olan vergi mahremiyeti kapsam?n?n geni?letildi?i görülüyor. Ancak, vergi mahremiyeti kapsam?n?n belirtildi?i 9’uncu maddeye bas?n yay?n organlar?n?n da eklenmi? olmas? aç?kça bas?n özgürlü?üne müdahaledir. Bas?n?n eline geçmi? olan bilgilerin yay?nlanmas?n? vergi mahremiyetine s???narak engellemek demokratik bir ülkede olamaz. Bu ancak otoriter yönetime sahip ülkelerde olur. Anayasaya aç?kça ayk?r?l?k olu?turmaktad?r” dedi.

MAÇ KAMU RANTLARINDAN ZENG?N OLANLARI SAKLAMAK

CHP ?stanbul Milletvekili Aykut Erdo?du, AKP’nin reform ad? alt?nda yolsuzluklara ‘be? ?eritli yol’ açan düzenlemeler getirdi?ini vurgulad?. Erdo?du ?öyle devam etti:
“Yapt?klar? düzenlemeler bir yolsuzluklar? yapmay? kolayla?t?rmak, ikincisi yolsuzluklar?n aç??a ç?kmas?n? zorla?t?rmak, üçüncüsü de yolsuzluklar? duyuranlar? tehdit etmek üzerine kurulu paketler getiriyor. Bu düzenleme anayasaya, evrensel hukuka, ahlaka ayk?r?d?r.”
Verginin mahremiyeti kadar verginin aleniyetinin de kamu taraf?ndan bilinmesinin bir ilke oldu?unu kaydeden Erdo?du, vergi mahremiyeti ile sadece o ki?iye ait baz? s?rlar?n ö?renilmesine s?n?rlama getirilebilece?ini bildirdi. Erdo?du, “Ama herkesin vergi suçu i?leyip i?lemedi?i toplum taraf?ndan bilinmesi gerekmektedir. Bu da verginin temel ilkesidir, buna vergide aleniyet denir. Yap?lmas? planlanan ile fahi? yollardan zengin olmu?, AKP döneminde kamu rantlar?nda zengin olmu? bir tak?m ?irketlerin vergi i?lerinin ö?renilmemesi sa?lanmaya çal???l?yor. Yolsuzlu?u aç?klayanlar yolsuzluk yapanlardan daha çok hapis cezas? alacaklar” dedi. Sözcü

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir