Vergi Dairesi Adresi

Evergi.comVergi daireleri adres, telefon bilgileri.

Vergi Dairesi Ara

Vergi yasası 2016’da sil baştan değişiyor!

Maliye Bakanl???’n?n haz?rlad??? Vergi Usul Kanun Tasar?s? tasla?? iyi mükellefi ödüllendirirken kötü mükellefi te?viklerden mahrum b?rakacak. Gelir ve kurumlar vergisini düzenli ödeyen yar?m puan indirim kazanacak, Twitter elektronik ortamda büro açabilecek.

evergi

VERG?S?N? düzenli ödeyenlere vergi indirimi, vergi yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere yani kötü mükelleflere te?vik vermeme düzenlemesi geliyor. Maliye Bakanl???’n?n yeniden haz?rlad??? Vergi Usul Kanun Tasar? Tasla??’nda vergisini düzenli ödeyen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bu vergiler için yar?m puan vergi indirimi verilecek. Kaçakç?l?k cezalar?n?n ertelenmesinden vazgeçiliyor. Taslakta, vergi mahremiyetinin bas?n yay?n yoluyla ihlali halinde gazete patronundan, yay?n yönetmenine, editörden bas?n dan??man?na kadar ceza getiriliyor.

BASINA MAHREM?YET CEZASI

Mevcut Vergi Usul Yasas?’nda vergi mahremiyeti ve ihlali 362’nci maddede düzenleniyor. Maddede vergi mahremiyetine uymaya mecbur olan kimselerden bu mahremiyeti ihlal edenlerin Türk Ceza Kanununun 239’ncu maddesine göre cezaland?r?lmas? hükmü yer al?yor. TCK 239’ncu maddesine göre, görevi ve mesle?i gere?i vak?f oldu?u ticari s?r, bankac?l?k s?rr? veya mü?teri s?rr? niteli?indeki bilgi ve belgeleri yetkisiz ki?ilere veren veya if?a eden ki?i, ?ikayet üzerine 1 y?ldan 3 y?la kadar hapis cezas? ve 5 bin güne kadar adli para cezas? ile cezaland?r?l?yor. Yeni taslakta ise vergi mahremiyetini ihlal aç?k bir biçimde ifade edilerek, “Vergi mahremiyetine uymaya mecbur olan kimselerden bu mahremiyeti ihlal edenler 1 y?ldan 3 y?la kadar hapis cezas? ile cezaland?r?l?r. Bu ki?iler hakk?nda ayr?ca 150 günden az olmamak üzere adli para cezas?na hükmolunur” deniliyor. Taslakta maddeye ayr?ca vergi mahremiyetinin bas?n ve yay?n yoluyla i?lenmesi halinde de ne yap?laca??na ili?kin yeni bir düzenleme eklendi. Buna göre vergi mahremiyetinin bas?n ve yay?n yolu ile i?lenmesi halinde ceza bas?n ve yay?n organ?n?n sahibi hakk?nda uygulanacak. Bas?n ve yay?n organ?n?n sahibi tüzel ki?ilikse kanuni temsilcileri ile duruma göre eser sahibi, sorumlu müdür, yay?n yönetmeni, genel yay?n yönetmeni, editör veya bas?n dan??man? gibi sorumlu müdürün ba?l? oldu?u kimler hakk?nda da uygulanacak. Vergi mahremiyetinin ihlali nedeniyle ortaya bir zarar ç?kmas? halinde buna sebebiyet veren zarar? ödemekle yükümlü olacak.

KÖTÜ MÜKELLEFE TE?V?K YOK

Taslakla vergisini düzenli ödeyene vergi indirimi geliyor. Ayr?ca mükellefin uyumuna göre te?viklerden yararlama ?art? getiriliyor. Vergi uyumu ba?l?kl? maddede uyum, “vergiye ve mükellefiyete ili?kin ödevlerin, vergi kanunlar?na ve ilgili mevzuata uygun olarak süresinde ve eksiksiz yerine getirilmesidir” ?eklinde tan?mlan?yor. Gelir ?daresi Ba?kanl??? mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu art?rmak ve bu konuda gerekli her türlü tedbiri almakla yükümlü olacak. Yine Gelir ?daresi Ba?kanl???, veri merkezinde yer alan bilgileri kullanarak mükelleflerin uyum derecelerini dikkate alarak vergi kanunlar?nda yer alan indirim, istisna, iade, mahsup ve benzeri i?lemleri ile ilgili farkl? düzenlemeler yapabilecek. Böylece mükellefler iyi mükellef kötü mükellef olarak ayr?labilecek. Bakanlar Kurulu mükelleflerin uyum derecelerine göre gelir ve kurumlar vergisi oranlar?n? yar?m puan indirebilecek. Bakanlar Kurulu, gelir ve kurumlar vergisinde mükelleflerin beyanname verme ve beyan edilen vergileri öngörülen sürelerde düzenli olarak ödemeleri ko?uluyla uyum derecelerini dikkate alarak oran? indirebilecek. Bakanlar Kurulu bu yetkisini sektörler, i? kollar? ya da mükellef gruplar? itibariyle kullanabilecek. Kurumlar vergisi oran? yüzde 20 olarak uygulan?yor. Bu yetki yar?m puan olarak kullan?l?rsa yüzde 19.5’a dü?ebilecek. Gelir vergisi oranlar? da yüzde 15, 20, 27 ve 30 olarak uygulan?yor. Yar?m puan dü?erse yüzde 14.5, 19.5, 26.5 ve 29.5 olarak uygulanabilecek.

KAÇAKÇILI?A ERTELEME YOK

KAÇAKÇILIK cezas?n?n ertelenmesi de yeni düzenleme ile kald?r?l?yor. Kaçakç?l?k suçunda defter ve kay?tlar?nda hile yapanlar, gerçek olmayan veya kayda konu i?lemlerle ilgilisi bulunmayan ki?iler ad?na hesap açanlar, tahrif edenler, belgeleri gizleyenler yan?lt?c? belge kullananlar 18 aydan 3 y?la kadar hapis cezas? ile kar?? kar??ya kalacaklar. Defter ve belgeleri yok edenler, k?smen veya tamamen sahte belge kullananlar 3 y?ldan 5 y?la kadar hapis cezas? ile kar?? kar??ya kalacaklar. Tasla?a yeni eklenen düzenlemeye göre verilen cezalar ertelenemeyecek. Taslakta, “Bu maddeye göre verilen hapis cezalar? seçenek yapt?r?mlara çevrilemez” hükmü dikkat çekti.

TW?TTER’A ÖZEL MADDE

GEÇEN y?l büro aç?p açmamas? tart??mas? konusu olan Twitter için de elektronik ortamda büro açmas?n?n yolu aç?l?yor. Taslakla elektronik ortamda i?yeri düzenleniyor. Maddeye göre, internet, ekstranet, intranet ya da benzeri bir telekomünikasyon ortam veya arac?n?n ticari, s?nai veya mesleki faaliyete tahsis edilmesi veya bu faaliyetlerde kullan?lmas? durumunda elektronik ortamda i? yeri olu?mas?na yönelik düzenleme getiriliyor. Maliye Bakanl???, elektronik ortamda olu?an i? yerlerinin kapsam?na ve mükellefiyetle ilgili ödevlerin yerine getirilmesine ili?kin hususlar? belirlemeye, elektronik ortamda olu?an i?yerleri vas?tas?yla mal veya hizmet temininde ya da bunlar?n bedelinin ödenmesinde arac?l?k yapan ki?iler ile mal veya hizmetin al?c?lar?n? ilgili vergilerin ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutmaya ve uygulamaya ili?kin usul ve esaslar? belirlemeye yetkili k?l?n?yor.

hurriyet-logo

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir