Vergi Dairesi Adresi

Evergi.comVergi daireleri adres, telefon bilgileri.

Vergi Dairesi Ara

Yeni Kdv Tebliği Detayları

Yeni KATMA DE?ER VERG?S? tebli?i ile iade usul ve asallar?na ait ehemmiyetli farkl?klar yap?lm?? ve bir tak?m yeni uygulamalar getirilmi?tir. Bu farkl?k ve yenilikler ile ilgili mükelleflerimiz ve meslek üyelerimizin merak ettikleri konular? bize iletmeleri ve vergi idaresi olarak bu sualleri cevap verip mükelleflerimizle payla?abilmek emeliyle web sayfam?zda bir alan olu?turulmu?tur. Mükelleflerimiz a?a??da verilecek linkten bu alana girerek suallerini bize eri?tirebilirler.

KATMA DE?ER VERG?S? Genel Uygulama Tebli?i ile KATMA DE?ER VERG?S? iade uygulamas?na ait usul ve asallarda ehemmiyetli farkl?klar yap?lm?? ve iade sürecini k?salt?c? nitelikte bir tak?m yeni uygulamalar hayata geçirilmi?tir. Farkl?k yap?lan konular ve yeni uygulamalardan baz?lar? ana ba?l?klar halinde a?a??da s?ralanm??t?r:

· Tecil-terkin uygulamas?,
· Dahilde i?leme rejimine konusunda KATMA DE?ER VERG?S? iade uygulamas?,
· Hizmet nitelikli i?lemlerden do?an iadelerde proje asal?,
· Özel asallara tabi tutulma ve genel asallara dönü?,
· ?TUS ve H?S sertifikalar?.

Mevzubahis farkl?klar ve yeniliklere uygulaman?n muhataplar? olan vergi dairesi çal??anlar?m?z ile mükelleflerimizin/meslek üyelerimizin k?sa müddette bu farkl?klara intibak? ehemmiyet arz etmektedir. Vergi dairesi çal??anlar?m?z?n yeni uygulamaya haz?rl?kl? olmalar? için tebli? daha kroki mertebesinde iken Ba?kanl???m?z taraf?ndan geni? kat?l?ml? e?itimler tertip etmi?tir. Bunun yan? s?ra yeni e?itim seminerleri de tasar?lanmaktad?r.

Di?er taraftan mükelleflerimiz ve meslek üyelerimizi bilgilendirmeye yönelik olarakta seminer program? yap?lm?? olup program?n detaylar? çok yak?nda web sayfam?zdan duyuru edilecektir. Mükelleflerimizi ve meslek üyelerimizi bilgilendirmeye yönelik tasar?lad???m?z ba?ka bir uygulama da duraksayan konularla alakal? bir bilgi havuzu olu?turulmas?d?r. Bu amaçla Ba?kanl???m?z web sayfas?nda “KATMA DE?ER VERG?S? Uygulama Genel Tebli?i’ne ili?kin s?kça suallen sualler” ba?l??? alt?nda bir bölüm olu?turulacak ve bu bölümde sorulacak suallere ili?kin yan?tlar?m?za yer verilecektir.

Bu itibarla yeni KATMA DE?ER VERG?S? Tebli?i uygulamas?na ili?kin olarak yukar?da say?lan konular veya ba?ka konularda mükelleflerimiz ve meslek üyelerimizin yan?tland?r?lmas?n? istedikleri sualleri http://www.ivdb.gov.tr/baskan/katma de?er vergisi.sual.php linki üzerinden aç?lan formu doldurmak suretiyle Ba?kanl???m?za iletmeleri halinde yan?tland?r?larak Ba?kanl???m?z web sayfas?nda yay?nlanacakt?r.

Mevzubahis linke t?klad???n?zda aç?lan formda “isimi-soyad?” ve “e-posta adresi” kutucuklar?na giri? yapt?ktan sonra “Sormak istedi?iniz soru” kutucu?una karakter s?n?rlamas? olmaks?z?n sorunuzu yazabilir ve “gönder” butonuna basarak sorunuzu bize iletebilirsiniz. Sorular?n?z yan?tlar?n? web sayfam?zdan izleyebilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir