Vergi Dairesi Adresi

Evergi.comVergi daireleri adres, telefon bilgileri.

Vergi Dairesi Ara

Katma Değer Vergisi

KATMA DEĞER VERGİSİ

Verginin konusunu teşkil eden işlemler

Katma değer vergisinin konusunu teşkil eden işlemler, Kanun'un 1. maddesinde sayılmıştır. Buna göre:

 1. Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan mal ve hizmet teslimleri.
 2. Her türlü mal ve hizmet ithalatı,
 3. Posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve televizyon hizmetleri,
 4. Her türlü şans ve talih oyunlannın tertiplenmesi ve oynanması.
 5. Profesyonel sanatçıların yer aldığı konser ve gösteriler ile profesyonel sporculann katıldığı sportif faaliyetler, maçlar, yarışlar ve yanşmalar tertiplenmesi. gösterilmesi.
 6. Müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar.
 7. Tanm Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu’na göre düzenlenen ürün senetlerinin, senedin temsil ettiği ürünü depodan çekecek olanlara teslimi.
 8. Boru hattı ile ham petrol, gaz ve buniann ürünlerinin taşınması.
 9. Gelir Vergisi Kanunu'nun 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri.
 10. Genel ve Katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine. belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara her türlü meslek kuruluşlanna ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayelikuruluşlcırın ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetleri.
 11. Rekabet eşitsizliğini gidermek maksadıyla isteğe bağlı mükellefiyetier suretiyle vergi' lendiriiecek teslim ve hizmetler, verginin konusuna dahil bulunmaktadır.

Teslim ve teslim sayılan haller

Katına Değer Vergisi Kanunu' nun 2. maddesinde teslim; bir mal üzerindeki tasarruf hakkm malik veya onun adına hareket edenlerce alıcıya veya alıcı adına hareket edenlere devredilmesi olarak tanımlanmıştır. Aynı maddede ayrıca aşağıdaki işlemlerin de teslim hükmünde olduğu hüküm altına alınmıştır:

 1. Bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdii.
 2. Malın nakliyesinin başlatılması veya nakliyeciye tevdi edilmesi.
 3. Bir md üzerindeki tasarruf hakkının, iki veya daha fazla kimse tarafından zincirleme akit yapılmak suretiyle, malın bu arada el değiştirmeden doğrudan sonuncu kişiye devredilmesi halınde, oradaki safhalann her biri.
 4. Su, elektrık, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri şekillerdeki dağıtımlar.

Ayrıca kap ve ambalajın geri verilmesinin mutat olduğu satışlarda teslim. ambalaj dışındaki maddeler itibarıyla yapılmış sayılır. Trampa ise iki ayrı teslim hükmündedir.

KDV Kanunu'nun 3. maddesinde ise teslim sayılan haller aşağıdaki şekilde sıralanmıştın

 1. Vergiye tabi malların işletme personeline ücret. prim. ikramiye hediye gibi namlarla verilmesi veya her ne suretle olursa olsun vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesi.
 2. Vergiye iobi malların üretilip teslimi vergiden istisna edıimiş mallar' ıçin kullanılması
 3. Mülkıyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda zilyetliğin devri.

Hizmet ve hizmet sayılan haller

Hizmet, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemlerdir. Bu işlemler birşeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde de gerçekleşebilir.

Vergiye tabi hizmetten, işletme sahibinırı, işletme personelinin veya diğer şahıslann karşılıksız yararlandırılması da hizmet sayılmaktadır.

Vergiyi doğuran olay

Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca vergiyi doğuran olay;

Mai teslimi ve hızmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması,

 1. Malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerın düzenlenmesi,
 2. Kısım kısım mal teslımi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimı veya birkısım hizmetin yapılması,
 3. Komısyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda, malların alıcıya teslimi,
 4. Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesine başlanması veya nakliyeci veya sürücüye tevdii,
 5. Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji dağıtım veya kullanımlarında bunların bedellerinin tahakkuk ettirilmesi,
 6. İthalatta Gümrük Kanunu'na göre gümrük vergisi ödeme mukelletiyetinın başlaması, gümrük vergisine tabi olmayan işlemlerde ıse gümrük beyannamesinin tescili,
 7. ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’ de bulunmayanlar tarafından yabancı ülkeler ile Türkiye arasında yapılan taşımacılık ile transit taşımacılıkta gümrük bölgesine girilmesi veya gümrük bölgesinden çıkılması,
 8. Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu' na göre düzenlenen ürün senetlerinin temsil ettiği ürünlerin depodan çekilmesi, anında meydana gelir.

Mükellef Katma Değer Vergisi Kanunu’nda;

 1. Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, bu işleri yapanlar,
 2. İthalatta, mal ve hizmet ithal edenler,
 3. Transit taşımalarda, gümrük veya geçiş işlemine muhatap olanlar,
 4. PTT İşletme Genel Müdürlüğü ve radyo ve televizyon kurumları,
 5. Her türlü şans ve talih oyunlarını tertip edenler,
 6. Profesyonel sanatçılann yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sporculann katıldığı sportif faaliyetleri, maçları, yarışları tertipleyenler veya gösterenler,
 7. Gelir Vergisi Kanunu’ nun 70. maddesinde belirtilen mal ve hakları kiraya verenler,
 8. İsteğe bağlı mükellefiyet talebinde bulunanlar, katma değer vergisinin mükellefi sayılmışlardır.

KDV’ye tabi işlemleri yapanlar, mükellefiyet tesis ettirmemiş olsalar bile, işlemlerin yapıldığı dönemde mükellef sayılmakta ve vergi yükümlülüğü altıncı girmektedirler.

Vergi sorumluluğu

Vergi alacağının tahsilinin güvenliğini sağlamak amacMa, katma değer vergisinde, vergi sorumluluğu müessesesi yer almaktadır. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 9. maddesindeki düzenleme uyarınca, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutmaya Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Maliye Bakanlığı bu yetkisini 26 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ile kullanmış, uygulamaya ilişkin usul ve esaslan belirlemişti. Ayrıca tevkifat uygulamasından doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar da KDV Genel Uygulama Teblıği’nde yer almaktadır. Ayrıca 60 numaralı KDV Sirküleri'nde de konuya ilişkin örnekli açıklamalar bulunmaktadır.

5 Aralık 20l7 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7061 sayılı Kanun’un 41. maddesiyle, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bu maddeye Türkiye’de ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katına değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer vergisinin, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödeneceğine ilişkin hüküm eklenmiştir.

Rehber'in yayına hazırlandığı tarih itibarıyla bu yeni düzenlemenin usul ve esaslarını belirleyen Tebliğ yayımlanmamıştır.

Tam tevkifatın uygulandığı hizmet ve işlemler Tam tevkifat kapsamına giren işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV'nin tamamı, mal veya hizmetin alıcıları tarafından tevkifata tabi tutulmaktadır. Tam tevkifat uygulanacak işlemler, aşağıda sayılanlarla sınırlı olup, bunlar dışındaki işlemlerde işleme muhatap olanlar tarafından tam tevkifat uygulaması kapsamında işlem yapılmayacaktır.Buna göre;

 1. İkametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlar tarafından yapılan teslim ve hizmetlerde,
 2. Kiralama işlemlerinde,
 3. Reklam verme işlemlerinde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tamamının, mal veya hizmetin alıcıları tarafından tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.

Kısmi levkilatın uygulandığı hizmet ve işlemler

Kısmi tevkifat kapsamına giren işlemlerde, işlem bedelı üzerinden hesaplanan KDV'nin tamamı değil, bu işlemler için belirlenen orandaki kısmı alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenmekte, tevkıfata tabi tutulmayan kısım ise satıcılar tarafından mükellef sıfatıyla beyan edilip (beyannamede ödenmesi gereken KDV çıkması halinde) ödenmektedir.
KDV Genel Uygulama Tebiiği'nde kısmi tevkıfat uygulaması kapsamında KDV tevkıfatı yapmak üzere sorumlu tutulabilecekler iki grup halınde sayılmıştır Bunlar;

 • KDV mükellefleri: Sadece sorumlu sıfatı ile KDV ödeyenler harıç, KDV mükellefleri.
 • Belirlenmiş alıcılar KDV mükellefi olsun olmasın tebliğ ile belirlenmiş alıcılardır.

Yukarıda belirtildiği üzere, “KDV mükellefleri" adı altında belırtilen kişi veya kurumlar, sadece sorumlu sıfatı ile KDV beyan etmek zorunda olanlar dışındaki tüm gerçek usulde KDV mükellefleridirler.

Dığer taraftan “belirlenmiş alıcılar" adı altında KDV Genel Uygulama Tebliği ile sorumlu tayin edilen kurum ve kuruluşlar ise aşağıda sıralanmıştır:

Yukarıda belırtildıği üzere, “KDV mükelleflerı" adı altında belirtilen kişi veya kurumlar, sadece sorumlu sıfatı ile KDV beyan etmek zorunda olanlar dışındaki tüm gerçek usulde KDV mukelleflerıdırler.

Dığer taraftan “belirlenmiş alıcılar" adı altında KDV Genel Uygulama Tebliği ile sorumlu tayın edilen kurum ve kuruluşlar ıse aşağıda sıralanmıştır:

 • 50l8 sayılı Kanun’a ekli cetvellerde yeralan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel ida relerı ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettıkleri birlikler ile köylere hizmet goturme birlıkleri,
 • Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
 • Döner sermayeli kuruluşlar,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emeklı ve yardım sandıkları,
 • Bankalar,
 • Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri (l5.02.20i7 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ii seri numaralı Tebliğ ile eklenmiştir),
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktısadi Kuruluşları, İktısadi Devlet Teşekkülleri),
 • Özelleştirme kapsamındakı kuruluşlar,
 • Organize sanayi bölgeleri ıle menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
 • Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
 • Payları Borsa İstanbul’ da (BİST) işlem gören şirketler,
 • Kalkınma ve yatırım ajansları

Payları Borsa İstanbul'da işlem gören bir şirketin yarıdan fazla hissesine sahip olduğu şirket belirlenmiş alıcılar kapsamında yer almamaktadır.

Belirlenmiş alıcıların birbirlerıne karşı yaptıkları teslim ve hizmetler (şirketleşenler dahil profesyonel spor kulüplerınce yapılanlar hariç), KDV tevkifatı kapsamına girmemektedir.

Okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı aile hekimlıği kurumları bu kapsamda değerlendirilmeyecektır.

Belediyeler (büyükşehir belediyeleri dahil) yukarıda yer verilen “belirlenmiş alıcılar" kapsamına girmemektedir. Bu itıbarla belediyelerin kısmi tevkifat uygulaması kapsamında tevkifat yapma sorumlulukları bulunmamaktadır.

Ancak beledıyelerin bünyelerinde oluşan ıktısadı işletmeler nedeniyle gerçek usulde KDV mükellefiyeti bulunması halinde“ “KDV mükelleflerinin tevkifat yapmak üzere sorumlu tayin edildiği teslim ve hizmetlerde KDV tevkifatı yapmaları gerekmektedir.

"Belirlemiş alıcılar" tarafından tevkifat yapılması gereken mal ve hizmet alımları ve tevkifat oranları

KDV genel uygulama tebliğ kapsamında "belirlenmis alıcılar" olarak belirlenen kurum ve kuruluşlar tarafından tevkifat yapılması zorunlu mal ve hizmet alımları ile bu alımlarda uygulanması gereken tevkifat oranları aşağıda ki gibidir.

Tevkifata tabi hizmet alımları:
Hizmetin türü Tevkifat oranı
Yapım işleri ile bu işlerle birlikte itfa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hızmetleri l3/10*
Etüt, plan-proje ve danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler 9/10
Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil bakım ve onarım hizmetleri 5/l0 Yemek servis ve organizasyon hizmetleri 5/10
işgücü temın hizmetleri (Özel güvenlik ve koruma hizmetleri dahıl): 9/10
Yapı denetim hızmetlerı 9/10
Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetleri 5/10
Spor kulüplerinin yayın, reklam ve isim hakkı gelirlerine konu işlemleri 9/10
Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri 7/10
Servis taşımacılığı hızmetı 5/10 Her türlü baskı ve basım hizmetleri 5/10*

27.09.20l7 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 74 seri numaralı Tebliğ ile 2/10 oranı 3/10 olarak değiştirilmiştir. Yürürlük: l Ekim 2017.

KDV mükellefleri tarafından, 50l8 sayılı Kanun'a ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruşlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmetlerde söz konusu idare, kurum ve kuruşlar tarafından 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

Tevkifata tabi mal alımları:

Malın nevi” Tevkifat oranı Külçe metal teslimleri 5/10
Bakır. çinko, alüminyum ve kurşun ürünlerinin teslimi 5/10
Hurda ve atık teslımi 5/10
Metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt ve cam hurda ve atıklardan elde edilen hammadde teslimi 9/10
Ağaç ve orman ürünleri teslimi 5/l0
küçe metal teslimleri 5/10

Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi KDV Kanunu’nun 17/4-g maddesi gereğınce KDV’den müstesna olduğundan, yukarıdaki tevkifat istisnadan VG'deçmiş olan mükelleflerin yaptığı teslimlere uygulanacaktır.

Sorumlu sıfatıyla kesilen kalma değer vergisinin beyanı ve ödenmesi

 1. TevkifaTa tabi tutulan KDV, alıcılar tarafından (genel bütçeIi idareler hariç) 2 Nolu KDV beyannamesi ile beyan edilır.
 2. Tevkifaia tabi işlemin vuku bulduğu Tarihi ıçine alan vergilendirme donemine oıi beyanname izleyen ayın 24. günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verılır
 3. Ödenmesi gereken vergi TuTarı beyannamenin verildiği ayın 26. günü akşamına kadar ödenir.
 4. 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilen vergi, l Nolu KDV beyannamesınde,
 5. indirim hakkı tanınan işlemler içerısinde indirime tabi tutulur.

Matrah

Katma değer vergisinde matrah, verginin konusunu teşkil eden teslım ve hizmet ışlemlerinin karşılığı olan bedeldir. Bedel ise alınan veya borçlanılan para, mal ve diğer suretIerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ıfade etmektedir.

İthalatta ıse ithal edılen malın gümrük vergisi Tarhına esas olan kıymefı, malın gümruk vergısınden muaf olması veya gümrük vergisinin kıymef esasına göre alınmaması halınde sigorla ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri KDV matrahını oluşiurmakiadır.

Teslim alanın göslerdiği yere kadar satıcı tarafından yapılan taşıma, yükleme ve boşalea giderleri, ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile vergi. resim, harç, pay, fon karşılığı gibi unsurlar, vade farkı, fiyat farkı, faız, prim gibi çeşıfli gelirler ile servis ve benzer adlar alfında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler, maTraha dahıl unsurlardır.

Teslim ve hizmet işlemlerinde fafura ve benzeri vesıkalarda gösterıIen ticari teamüllere uygun mıktardaki iskontolar ile hesaplanan katma değer vergisı, matraha dahil edılmez

Oran

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28. maddesinde KDV oranı vergiye tabi her bir işlem için % 10 olarak belirlenmıştir.

Ancak sözü geçen maddede Bakanlar Kuruluna bu oranı, dört katına kadar artırma, % i’e kadar indirme, bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hızmetler ile bazı malların perakende safhası ve inşaatın yapıldığı arsanın veya konutun vergi değeri ve bulunduğu yeri esas alarak konut teslimleri ıçin farklı vergi oranları tespit etme yelkisi verilmıştir. Bakanlar Kurulu yasa ile kendisine verılen bu yetkiyi çeşitli kararnamelerle kullanmışTır.

Buna göre KDV kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler ise %8 oranında KDV ye tabidir. Her iki listede bulunmayan mal ve hizmetler genel oran olan %18 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır.

%1 ve %8 oranında KDV'ye tabi mal ve hizmetlerin bulunduğu (I) ve (II) sayılı listelere Rehberin 14. Vergi oran ve tutarları-2018 bölümünde "14.6 katma değer vergisi oranları" başlığı altında yer verilmiştir.

KDV’nin fatura ve benzeri belgelerde gösterilmesi

Yurtiçinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait kalma değer vergisınin, alış faturası vb. vesikalar ile gümrük makbuzu üzerinde ayrıca gösterilmesi gerekmektedir. Mükellefler, sözü edilen belgelerde gösterilen KDV'yi, bu vesıkaları kanuni defterlere kaydetmek şartıyla indirebilirler.

İstisnalar

Kanun'un 1 . maddesinde vergi kapsamına alınan işlemlerden bir kısmı, çeşitli ekonomik, sosyal ve siyasal sebeplerle, vergiden istisna olarak kabul edilmiştir. Bunları, başlıklar altında. aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

 1. Mal ve hizmet ihracatı.
 2. Araçlar, kıymetli maden ve petrol aramaları ile ulusal güvenlik harcamaları ve yatınmlarda istisna,
 3. Taşımacılık istisnası,
 4. Diplomatik istisnalar,
 5. İthalat istisnası,
 6. Sosyal ve askeri amaçlı istisnalar,
 7. Dığer istisnalar.

Doğrudan Mal İhracı

Katma değer vergisi, ihracatın teşvik edilmesinde bir araç olarak kullanılmaktadır. Bu bağlamda, ihracat teslimleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Ancak mal ihracatında katma değer vergisi istisnasının uygulanabilmesi için, bazı şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Buna göre;

 1. Teslim yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılmalı veya mallar yetkili gümrük antreposu işleticisine tevdi edilmelidir,
 2. Teslim konusu mal Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesınden çıkarak bir dış ülkeye Veya bir serbest bölgeye vasıl olmalı ya da yetkili gümrük antreposuna konulmalıdır.

Kanun’da, “yurt dışındaki müşteri” tabirine de açıklık getirilmiştir. Buna göre yurt dışındaki müşteri; ikametgahı, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurtiçinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubelerıni ifade etmektedir.

İhraç edilmesi sebebiyle katma değer vergisinden istisna tutulan mallarla ilgili olarak yüklenilmiş bulunan vergilerin, mükellef üzerinde oluşturacağı yük, aşağıdaki şekillerde giderilebilmektedir.

 1. İndirim yoluyla iade
 2. Naklen veya mahsuben iade

İhracat tesliminin gerçekleştiği ay, malın, gümrük hattından geçtiği aydır. ihracat ve iade tutannın malın gümrükten geçtiği ayın katma değer vergisi beyannamesinde gösterilmesi gerekir.

İhracatta ve ihraç kaydıyla yapılan teslimlerde verginin iade edilmesine yönelik kap samil düzenleme, 26 Nisan 20i4 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliği ile yapılmıştır.

İhraç kaydıyla mal teslim edilmesi

Katma Deger Vergısı Kanunu’ nda, belirli şartlarla, ihracatçılara yapılan mai teslimlerinin de vergiden istisna edilmesi hükme bağlanmıştır.

Bu şartları,

 1. Malı teslim edenin imalatçı olması ve malın bu imalatçı tarafından imal edilmesi,
 2. imalatçı olmayan firmaların Dış Ticaret Sermaye Şirketi veya Sektörel Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine teslim gerçekleştirmesi,
 3. Malın ihraç edilmek üzere ihracatçıya teslim edilmesi.

olarak sıralayabiliriz.

Böyle bir durumda faturada gösterilmekle beraber, imalatçı tarafından tahsil edilmeyen katma değer vergisi, ilgili dönem beyannamesinde tahakkuk ettirilerek, tecil olunur. Malın ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde de, daha önce tecil edilen vergi terkin edılir. Belirli sebepler haricinde ihracatın yukarıdaki şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, tecil olunan vergi tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren gecikme zammı ile birlikte tahsil olunur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir