Vergi Dairesi Adresi

Evergi.comVergi daireleri adres, telefon bilgileri.

Vergi Dairesi Ara

Damga Vergisi Oranları ve Hesaplanması

DAMGA VERGİSİ

7.1 Konu Damga Vergisi Kanunu'na ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar damga vergisinin, konusunu oluşturmaktadır, Damga Vergisi Kanunu'nda kağıt kavramı; 

a-Yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile

b- Elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde

oluşturulan belgeler olarak tanımlanmıştır, 

7.2 Damga Vergisi Mükellefleri

Damga vergisinin mükellefi, kağıtları imza edenlerdir. Resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişiler öder.

7.3 Kağıt nüshalannın birden fazla olması 

Damga Vergisi Kanunu'nun, 6728 sayılı Kanun ile değiştirilmeden önceki 5. maddesi uyarınca, kağıtların birden fazla düzenlenmesi durumunda her nüshası üzerinden ayrı ayni aynı miktar veya nispette damga vergisi ödenmesi gerekmekteydi. Uzun yıllardır tartışma konusu olan bu hüküm 9 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6728 sayılı Kanun ile değiştirilmiştir. Buna göre, birden fazla nüsha olarak düzenlenen nispi vergiye tabi kağıtlarda sadece tek nüsha üzerinden damga vergisi hesaplanacaktır. Yeni hüküm, damga vergisini doğuran olayın 9 Ağustos 2016 tarihinden itibaren gerçekleşmiş olması durumunda (örneğin bu tarihten sonra imzalanan sözleşmeler) uygulanmaktadır. Maktu damga vergisine tabi kağıtlarda ise her bir nüshadan ayrı ayrı aynı miktarda vergi alınması uygulamasına devam edilmektedir. 19 sayılı Damga Vergisi Sirküleri'nde, nüsha ve suret kavramlarından ne anlaşılması gerektiği ve vergilendirme esasları hakkında açıklamalar yapılmıştır, Damga Vergisi Kanunu uygulamasında, aynı hüküm ve kuvveti haiz olmak üzere birden fazla düzenlenmiş ve taraf/taraflarınca ayrıca imzalanmış olan kağıtların her biri "nüsha diri 'Suret' ise aslında bulunan ibarelerin aynısını taşıyan, fakat aslında bulunan imzalan taşımayıp aslına uygun olduğuna ilişkin onaylayanın imzasını veya kaşesini ihtiva eden kağıt ifade etmektedir. Kağıtların fotokopi ile çoğaltılmış örneklerinin de "Aslına uygundur" ya da 'Aslı gibidir" şerhi ile onaylayanın imzası veya kaşesini ihtiva etmesi halinde mahiyeti itibarıyla suret; kağıdın taraflarınca ayrıca İmzalanması halinde ise nüsha olarak değerlendirilmesi gerekmektedir, 

7.4 Bir kağıtta birden fazla akit ve işlem bulunması 

Bir kağıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde, bunların her biri ayrı ayrı damga vergisine tabidir. Ancak bir kağıtta toplanan akit ve işlemler, birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde, damga vergisi, en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınır. 

2018 Yılı Damga Vergisi Oranları

1 SAYILI TABLO

 

I. Akitlerle ilgili kağıtlar

A.Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler

Binde 9,48

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

Binde 1,89

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri

Binde 9,48

4. Tahkimnameler ve sulhnameler

Binde 9,48

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)

Binde 1,89

6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

Binde 1,89

7. (6728 sayılı Kanun'un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden)

Binde 9,48

8. (6728 sayılı Kanun'un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri

0*

9. (6728 sayılı Kanun'un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler

Binde 9,48

10. (6728 sayılı Kanun'un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen:

 

a) Taksitle satış sözleşmeleri

Binde 9,48

b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri

0*

c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri

Binde 9,48

ç) Paket tur sözleşmeleri

Binde 9,48

d) Abonelik sözleşmeleri

Binde 9,48

e) Mesafeli satış sözleşmeleri

Binde 9,48

* 31.01.2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile damga vergisi oranı ''0'' (sıfır) olarak belirlenmiştir. Yürürlük: 03.02.2017 

11. (6728 sayılı Kanun'un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler

Binde 9,48

12. (6728 sayılı Kanun'un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:

 

a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri

Binde 9,48

b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri

Binde 9,48

13. (6728 sayılı Kanun'un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:

 

a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler

Binde 9,48

b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler

Binde 9,48

14. (6824 sayılı Kanun'un 5. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 08.03.2017) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri
 
0**
15. (6824 sayılı Kanun'un 5. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 08.03.2017) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri
 
0**
16. (6824 sayılı Kanun'un 5. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 08.03.2017) Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri
 
0**
17. (6824 sayılı Kanun'un 5. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 08.03.2017) Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri
 
0**
** 13.03.2017 tarihli ve 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile damga vergisi oranı “0” (sıfır) olarak belirlenmiştir. Yürürlük: 15.03.2017 

B.Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

1. Tahkimnameler

58,80 TL

2. Sulhnameler

58,80 TL

3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)

330,30 TL

II. Kararlar ve mazbatalar

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştay'dan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:

 

a) Belli parayı ihtiva edenler

Binde 9,48

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler

58,80 TL

2. İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (6728 sayılı Kanun'un 28. maddesiyle eklenen parantez içi hüküm. Yürürlük: 09.08.2016) (4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikâyet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi hâlinde, bu ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade olunur. Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez.)

Binde 5,69

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

1. Ticari ve mütedavil senetler:

 

a) Emtia senetleri:

 

    aa) Makbuz senedi (Resepise)

20,30 TL

    ab) Rehin senedi (Varant)

12,00 TL

    ac) İyda senedi

2,00 TL

    ad) Taşıma senedi

0,60 TL

b) Konşimentolar

12,00 TL

c) Deniz ödüncü senedi

Binde 9,48

d) İpotekli borç senedi, irat senedi

Binde 9,48

2. Ticari belgeler:

 

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

20,30 TL

b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

 

    ba) Bilançolar

45,40 TL

    bb) Gelir tabloları

21,80 TL

    bc) İşletme hesabı özetleri

21,80 TL

c) Barnameler

2,00 TL

d) Tasdikli manifesto nüshaları

8,90 TL

e) Ordinolar

0,60 TL

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları

8,90 TL

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

1. Makbuzlar:

 

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

Binde 9,48

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

Binde 7,59

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler

Binde 7,59

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar

Binde 7,59

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):

 

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için

0,60 TL

b) Vergi beyannameleri: (6728 sayılı Kanun'un 28. maddesiyle eklenen parantez içi hüküm. Yürürlük: 09.08.2016) ((f) bendi dâhil olmak üzere, beyanname verme süresi içerisinde düzeltme amacıyla verilen beyannameler hariç)

 

    ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

58,80 TL

    bb) Kurumlar vergisi beyannameleri

78,50 TL

    bc) Katma değer vergisi beyannameleri

38,80 TL

    bd) Muhtasar beyannameler

38,80 TL

    be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

38,80 TL

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

78,50 TL

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

28,90 TL

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri

28,90 TL

f) (6728 sayılı Kanun'un 28. maddesiyle değiştirilen bent. Yürürlük: 09.08.2016) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler

46,00 TL

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.

0,60 TL


Bir Kağıtta Birden Fazla Akit ve İşlem Bulunması

Yukarıdaki düzenlemelerin yer aldığı Damga Vergisi Kanunu'nun 6. maddesine 9 Ağustos 20lö tarıhli Resmi Gazete'de yayımlanan 6728 sayılı Kanun’la bazı ilaveler yapılmıştır. Buna göre damga vergisi yönünden vergiyi doğuran olayın 9 Ağustos 20lö tarihınden sonra gerçekleşmesi halinde, aynı kağıtta asıl akit ve işlem yanında birden fazla adi kefil ve garantor bulunması durumunda, asıl akit yanında yalnız bir kefalet ve bir garanti taahhüdü ıçin damga vergisi hesaplanacaktır.

Diğer taraftan aynı Kanun'la asıl akit ve işlemle birlikte aynı kağıtta yer verilen pey akçesi, cayma tazminatı, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir sözleşmenin yaptırımı olarak belirlenen taahhütlerden damga vergisi alınmayacağı da o. maddeye eklenmiştir. Bu tür sözleşmelerde damga vergls'ı asıl akit konusu işlem üzerinden alınacaktır. Ancak söz konusu taahhütler, ayrı blr köğıtta düzenlenmesi ve başlı başına bir sözleşmeye konu olması durumunda damga vergisine konu teşkil edecektir.

Birden fazla imzalı kağıtlar

Kağıtlara konulan imzanın birden fazla olması, verginin de birden fazla hesaplanmasını gerektirmez.
Ancak maktu vergiye tabi olup, müteaddit kişilerin imzasını taşıyan makbuz ve ibra senetlerinin damga vergisi, imza adedine göre alınır.

Belli para gösterme mecburiyeti

Cari hesap şeklinde açılan kredılerle her türlü ikrazata aıt taahhütname ve mukavelenameler ve bunların temlik, yenileme, devir ve değiştirılmesine ilişkin bütün kağıtlarda ve keza matlupların devir ve temlikıne ilişkın mukavelename ve temlıknamelerde ikraz veya temlik edilen para miktarının ya da azami mıktarının gösterilmesi zorunludur.
Gösterilmediği takdirde bu kağıtların her bırınden alınması gereken damga vergısi ile cezası olayın meydana çıktığı tarihte, ilgılı bulunduğu cari hesapta kayıtlı kredi veya ıkrazat miktarına göre hesaplanır ve alınır.

2 SAYILI TABLO

(Damga vergisinden istisna edilen kağıtlar)

|. Resmî işlerle ilgili kağıtlar :

A) Resmî daireler arasında kullanılan kağıtlar:

 1. Resmî daireler arasındaki işlemleri kapsayan her türlü kağıtlarla bu dairelerin soruları üzerine kişiler tarafından yazılan cevaplar ve ekleri.
 2. Kişilerin işlemleri ile ilgili olarak resmî dairelerce görülecek lüzum üzerine yazılacak şerhler veya çıkarılacak suret, özet ve tercümeler.
 3. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'un uygulanmasında yapılacak müracaatlara ait her türlü kağıtlarla kurullarca verilecek kararlar.
 4. Türkiye atom enerjisi programının uygulanması ıçin lüzumlu her türlü eşyanın ithali sırasında düzenlenen kağıtlar.
 5. Yabancı elçılık ve konsoloslukların mühür veya imzasını ihtıva eden resmî kağıtlarla yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen ve fakat elçilik ve konsolosluklar dışında kullanılmayan kağıtlar. (Bu fıkradaki istisna mütekabiliyet şartıyladır.)
 6. Bu Kanun'un yürürlüğe girdiğı tarihten önce yapılmış imtiyaz sözleşmeleri ve antlaşmalarla damga resminden, bu tarihten sonra yapılacak imtiyaz sozleşmeleri ve antlaşma. larla da damga vergisinden istisna edilmiş olan kağıtlar.
 7. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında akdedilen anlaşmalar gereğince ithal olunacak zirai ve gıdaî maddelerin ıthaliyle ilgili kağıtlar.
 8. Basmayazı ve Resimleri Derleme Kanunu gereğince derlenen eserler için ilgili daırelerce verilecek makbuzlar.
 9. Resmî daireler lehine yapılan istimlaklerde düzenlenen kağıtlar.

B) Resmî dairelerden kişilere verilen kağıtlar:

 1. Resmî dairelerin iaşe ihtiyaçları için satın alınacak aynıyatın, bedelleri 100 Yenı“ Turk Lirasına (100 Yeni Türk Lirası dahil) kadar olanlarının, ayniyat tesellüm makbuzları.
 2. İcra dairelerinin, alınan harç ve masrafın müfredatını göstermek üzere, ilgililere verdikleri makbuzlar.
 3. Vergi, resim ve harçlarla sair bilcümle gelirlere ve kamu yararına mütaallik olarak resmî dairelerden kişılere tebliğ olunan kararlar, Sayıştay ilam ve kararları ve vergi karnelerı
 4. Köy ihtiyar heyetlerince verilecek mazbatalar.
 5. İcra ve İflas Kanunu'na göre icra dairelerince isteyen alacaklılara takip talebinde bulunduklarına ve tevdi ettikleri belgelere ve verdikleri masraflara dair verilen makbuzlar.
 6. Noter Kanunu'na göre noterlerin aldıkları her nevi harç ve ücretın müfredatını göstermek üzere ilgililere verdikleri makbuzlar.
 7. Resmî dairelerin kumpanya ve acentalara gönderecekleri ordinolar.

B) Resmî dairelerden kişilere verilen kağıtlar:

 1. Resmî dairelerin iaşe ihtiyaçları için satın alınacak aynıyatın, bedelleri 100 Yenı“ Turk Lirasına (100 Yeni Türk Lirası dahil) kadar olanlarının, ayniyat tesellüm makbuzları.
 2. İcra dairelerinin, alınan harç ve masrafın müfredatını göstermek üzere, ilgililere verdikleri makbuzlar.
 3. Vergi, resim ve harçlarla sair bilcümle gelirlere ve kamu yararına mütaallik olarak resmî dairelerden kişılere tebliğ olunan kararlar, Sayıştay ilam ve kararları ve vergi karneleri
 4. Köy ihtiyar heyetlerince verilecek mazbatalar.
 5. İcra ve İflas Kanunu'na göre icra dairelerince isteyen alacaklılara takip talebinde bulunduklarına ve tevdi ettikleri belgelere ve verdikleri masraflara dair verilen makbuzlar.
 6. Noter Kanunu'na göre noterlerin aldıkları her nevi harç ve ücretın müfredatını göstermek üzere ilgililere verdikleri makbuzlar.
 7. 7. Resmî dairelerin kumpanya ve acentalara gönderecekleri ordinolar.

C) Kişilerden resmî dairelere verilen kâğıtlar:

 1. Hükümetçe akdolunan avans ve istikraz mukavelenameleri, Hazine Bonoları, Yatırımlar Finansman Fonu Teşkil ve Tasarruf Bonoları ihracı hakkındaki Kanun gereğince çıkarılan tasarruf bonoları ve tedavüle çıkarılacak Hükümet ve Türkiye Emlâk Kredi Bankası istikraziarına ait geçici veya katîtahvillerle bunların bedel, faiz ve ikramiyelerinin ödenmesine ve bu husustaki diğer muamelelere ilişkin kağıtlar.
 2. Yabancı memleketlerde düzenlenen ve doğrudan doğruya resmî daireler ad ve hesabına gönderilen her türlü köğıtlarla doğrudan doğruya yabancı memleketlerden mübayaa olunarak resmî dairelere gönderilen malların ihale karartan ile tesellüm makbuzları.
 3. Ankara'da inşa edilecek sefarethane ve konsoloshaneler için yabancı memleketlerden getirilecek inşaat malzemesinin ithali ile ilgili kağıtlar.
 4. Kadastro ve Tapu Tahrirî Kanunu gereğince kadastro mahkemeleri ile kadastro tahrir komisyonlanna verilen beyannameler.
 5. Resmî dairelere emaneten bırakılan para, hisse senedi, tahvil ve eşyanın ret ve iadesinde verllen makbuz ve ibra senetleri.
 6. Otel, pansiyon, ticarethane ve sair umumi müesseselerde oturan ve çalışanların hüviyet varakası vermeleri mecburiyetine dair Kanun ile Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Serahatieri hakkındaki Kanun hükümleri gereğince zabıta ömirlerine verilecek beyannameler.
 7. Emekli, dul ve yetim maaş ve ikramiyeleri tahsisine ve alındığına dair her türlü kâğıtlar.
 8. Hizmet süreleri emekli ve yetim aylığı bağlanmasına elverişli olmayanlarla yetimlerine lir defaya mahsus olmak üzere verilen paraların ödenmesine ait kâğıtlar.
 9. Türkiye'ye giren ve çıkan yolculardan Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki anun gereğince gümrüklerce alınacak beyannameler.
 10. Bir şehir içinde görev dolayısıyla sarf olunan tramvay, vapur, tren ve otobüs gibi taşıt ücretierine münhasır olmak üzere memur ve müstahdemler tarafından verilen beyannameleri.
 11. Kişiler tarafından hariçte düzenlenerek imza ve tarihlerin tasdik veyahut suret ve tercümelerinin verilmesi için noterlere getirilen kağıtların noter dairelerinde saklanacak örnekleri.
 12. Evlenme işlerinde kullanılan kağıtlar,
 13. Umumi hayata müessır afetler dolayısıyla alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara daır kanundan faydalanacak kişiler tarafından verilecek taahhütname, beyanname ve akdedilecek mukaveleler, yabancı memleketlerden İmar ve İskan Bakanlığınca ithal olunacak her türlü alet, edevat ve malzemenın ithalinde düzenlenen kağıtlar, bağış ve yardım makbuzları.
 14. istiklal Madalyası verilmiş bulunanlara vatani hizmet tertibinden bağlanan şeref aylıklarının ödenmesine ait her türlü kağıtlar.
 15. Sosyal ve Kültürel bakımdan yurdumuzu tanıtmak üzere ilgili Bakanlığın izni ile yanşmalara katılacak, sergilenecek, gösterilecek veya benzeri nedenlerle geçici olarak yurt dışına çıkarılacak tablo, pul, film, seramik ve bu mahiyetteki sanat eserleri ve sair eşya ile ilgili olarak kambiyo merciierine verilecek beyanname ve taahhütnameler,
 16. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un i i'inci maddesi gereğince noterde düzenlenen şahsî kefaletle ilgili kağıtlar.
 17. Gümrük kapılarından bır gece konaklamayı kapsayan sürede giriş-çıkış yapan taşıtlarla ilgili olarak alınan Taşıt Giriş-Çıkış Formu eki taahhütnameler.
 18. Çiftçiler tarafından ziraî faaliyetleri ile ilgili olarak resmi dairelere verilen taahhütnameler.
 19. Yurt dışında hayatını kaybeden kişilerin cenazesinin Türkiye'ye girişi sırasında düzenlenerek gümrük idaresine verilen kağıtlar.

Öğrenciler ve askerlerle ilgili kağıtlar:

 1. Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu kapsamındaki çıraklık sözleşmeleri ile öğrenim kredisi ve burs almak, öğrenci yurduna girmek ve öğrenim, staj, ihtisas ve benzeri gayelerle öğrencilerle velileri tarafından okul ve yurt idarelerine veya ilgili kuruluşlara verilen taahhütname ler ve bunlarla ilgili kefaletnameler.
 2. Öğrenciler ve velileri tarafından okul idarelerine verilen beyannameler (O9. 08. 2016 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 6728 sayılı Kanun’ un 29. maddesiyle eklenen ibare Yürürlük: 09.08.20i6) ile okul idareleriyle öğrenciler veya velileri arasında düzenlenen kağıtlar.
 3. Resmî ve özel her türlü okullarda öğrenciler tarafından kurulan istihsal ve istlhlök kooperatiflerine ait ve damga vergisi bunlar tarafından ödenmesi gereken kağıtlar.
 4. Erlerle, ihtiyaçları Devlet tarafından deruhde ve temin olunan onbaşı ve çavuşların aşağıda gösterilen kağıtlar;
  1. Askerliğe giden veya terhis edilenlerin askerî iş ve maaşlarına ve ölüm dolayısıyla dul ve yetimlerine maaş bağlanmasına ait her türlü kağıtlar.
  2. Askerlikte bulunanların gerek askerlik, gerek özel işleri için verecekleri beyannameler.
  3. Askerler tarafından veya askerler için verilen paralar karşılığında pastaneler veya bankalarca düzenlenen kağıtlar.
 5. Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Kanunu’nun uygulanması ile ilgılı ışiemier dolayısıyla düzenlenen kâğıtlar.
 6. (09.08.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6728 sayılı Kanun’un 29. maddesıyie eklenen fıkra. Yürürlük: 09.08.2016) Resmî daıreierce yurt dışına gönderilen kişiler adına yuri dışında bulunan eğitim-öğretim ve sağlık kurumlarına yapılan ödemelere ilişkin düzenlenen kâğıtlar.

lll. işçiler, çiftçiler ve göçmenlerle ilgili kâğıtlar:

 1. Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’na göre düzenlenen Münferit ve Koilektıf iş Sözleşmeleri ve Yüksek Hakem Kurulunun veil hakem kurullarının kararları, Yüksek Uzlaştırma Kurulunun ve diğer kurulların Toplu İş Sözleşmeleri hükmündeki kararları ile iş Kanunu gereğince işverenin iş şartlarını göstermek üzere işçiye verdiği taahhütnameler ve ışveren tarafından İş Kanunu’ na göre verılen beyannameler.
 2. iş ve işçi Bulma Kurumunun işçilere ış ve işlere ışçi bulmak üzere düzenlediği kâğıtlar
 3. Toprakaltı işletmesi halinde bulunan madenlerde cevher istihsali ve bununla ilgili diğer bütün işlerde çalışan işçilerin yeraltındaki çalıştıkları günlere ait ücretleri ve primlerinin ödenmesinde düzenlenen kâğıtlar.
 4. Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanun'un uygulanması dolayısıyla düzenle necek kâğıtlar.
 5. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca çiftçiye, Tarım Kredi ve Satış Kooperatifleri iie birliklerine açılacak kredilerle bunlara ait gayrimenkul ipotek ve menkul rehin muameleleri ve muhtaç çiftçiye yapılacak dağıtmalarla ilgili her türlü kâğıtlar.
 6. Çiftçiye Topraklandırma Hakkındaki Kanun'un uygulanması ile ilgili kâğıtlar.
 7. Göçmenlerle Nakledilenlere ve Muhtaç Çiftçilere Tohumluk ve Yemeklik Dağıtılması Hakkındaki Kanun'un uygulanması ile ilgili kâğıtlar.
 8. Göçmen ve müiteciierle bir yerde yurtiandırıian göçebeler ve bir bölgeden diğer bölgeye Hükümetçe nakioiunaniara yapılacak iskân yardımı ve gümrük ve tabıiyet, nüfus, tapu ve nakil işlemleri ile ilgili her türlü kâğıtlar
 9. 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu uyarınca düzenlenen menşe şahadetnameleri.
 10. Tarımsal destekleme programları kapsamında hibe desteği sağlanması uygun görülen yatırım projelerine ılişkin olarak proje sahipleri ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı arasında düzenlenen kağıtlar.

|V. Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar:

 1. Ticari veya mütedavil kağıtlar üzerine yazılan ciro, kabul ve tesellümü mutazammın şerhler
 2. (Bu fıkra 28.1 l.l980 Tarihli Resmi GazeTe'de yayımlanan 2344 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
 3.  Hisse seneTieri ve her Türlü Tahvillerin TemeTTü ve faiz kuponlan.
 4.  Çıkarılacak hisse senedi ve Tahvillere Talip olanlar Tarafından bu maksaTla verilecek işTirak TaahhüTnameleri.
 5.  (09.08.20l6 Tarihli Resmi GazeTe'de yayımlanan 6728 sayılı Kanun’un 29. maddesiyle değişTırilen fıkra. Yürürlük: 09.08.2016) SigorTa, reasürans ve koasürans sözleşmeleri, bireysel emeklilik , gruba bağlı bireysel emeklilik, işveren grup emeklilik sözleşmeleri, diğer kağıtlarda yer alan sigorta yaptırma taahhütleri ile sigorta primleri ve biraysel emeklilik katkı paylarının ödenmesine ilişkin kağıtlar ve sigortanın tecdit ve temdidi ile temin olunan meblağın tezyidi halinde verilen beyanname ve avönanlar.
 6. Posta çekleri
 7. Gayrimenkullerin, ayni hakların ve gemilerin ferağ ve intikal zabıtları
 8. Sabit istihsal araçlarına ait kira mukavelenameleri
 9. (Bu fıkra 28.11.1980 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 2344 sayılı kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
 10. Gerek Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu ile Türk Hava Kurumu tarafından verilen, gerek yabancı memleketlerin benzeri teşkilatı tarafından verilip Türkiye'de ibraz edilen veya hükmünden faydalanılan Triptik ve gümrük geçiş karneleri.
 11. Okullara kamu menfaatlerine yararlı derneklere ve muhtaçlara verilen ianelere ait makbuzlar.
 12. Mektup ve Diğer kağıtların alındığına dair verilen imzalarla posta idarelerinin defterleri üzerine gönderilenler tarafından  yazılan alındı şerhleri.
 13. Müstahsil makbuzunun tüccar veya alıcı çiftçi tarafından işi yapana veya malı satana verilen nüshası
 14. Gider pusulasının tüccar, serbest meslek erbabı ve çiftçiler tarafından işi yapana veya malı satana verilen nüshası.
 15. Damızlığa elverişli olduğuna  dair şahadetnameyi haiz bulunan hayvanların ithali ile ilgili kağıtlar.
 16. 'Anonim, esham Womandit ve limited şirketler ile yatırım fonlarının kuruluşlarına, (09.08.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6728 sayılı Kanun’un 29. maddesiyle eklenen ibare. Yürürlük: 09.08.2016) pay devirlerine, sermaye artırımlarına ve süre uzatımlarına ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar.
 17.  Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre yapılan birleşme. devir ve bölünmeler nedeniyle düzenlenen kağıtlar.
 18. (Bu fıkra 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere 2.1.2004 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 5035 sayılı Kanun'la yürürlükten kaldırılmıştır.)
 19. (09.08.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6728 sayılı Kanun'un 29. maddesiyle değiştirilen ibare. Yürürlük: 09.08.2016) Bankalar veya aracı kurumların taraf olduğu ya da bunlar aracılığıyla yapılan, belirli bir vadede önceden belirlenen fıyat, miktar ve nitelikte. ekonomik veya ünansal göstergeye dayalı olarak düzenlenenler de dahil olmak üzere, para veya sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma, satma, değiştirme hak ve/veya yükümlülüğünü veren vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile bu sözleşmelere ilişkin olarak düzenlenen diğer kağıtlar.
 20. Faktoring şirketlerinin müşterileriyle yaptıkları faktoring sözleşmeleri ile bu sözleşmelere ilişkin olarak düzenlenen diğer kağıtlar.
 21. (09.08.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6728 sayılı Kanun'un 29. maddesiyle değiştirilen ibare. Yürürlük: 09.08.2016) Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının ve gayrimenkul yatırım tonlarının münhasıran gayrimenkul portföylerine ilişkin alım satım sözleşmeleri ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri.
 22. Kıymetli madenler borsalarında kıymetli madenlerin ödünç işlemlerine ilişkin düzenlenen kağıtlar.
 23. Bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilere, bunların teminatlarına, (09.08.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6728 sayılı Kanun'un 29. maddesiyle değiştirilen ibare, Yürürlük: 09.08.20l6) geri ödenmelerine, devrine ve kre diden doğan alacakların temlikine ilişkin kağıtlar ile bu kağıtlar üzerine konulacak şerhler (kredılerın kullanımları hariç).
 24. Devlet dış borçları ile ilgili kredi anlaşmalarında öngörülen bütün ödemeler dolayısıyla düzenlenen kağıtlar (dış proje kredileri çerçevesınde yapılacak ödemeler dahil, kredılerin kullanımları hariç).
 25. 28 3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanun’un l2'nci maddesinin üçüncü fıkrasında tanımlanan nakıt işlemleri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca çıkarılacak likidite senetlerine (veya bu mahiyetteki kağıtlara) ilişkin işlemler dolayısıyla düzenlenen kağıtlar.
 26. Kredi kartı üyelik sözleşmeleri.
 27. Yükseköğretim kurumlarınca yaptırılan bilimsel araştırma projeleriyle ilgili olarak düzenlenen kağıtlar.
 28. 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu’na 10.5.1990 tarihli ve 3645 sayılı Kanun’la eklenen ek 2’nci maddesi kapsamında kullandırılacak kredilere ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar.
 29. Kambiyo senetleri ve kambiyo senetlerine benzeyen senetler üzerine konulan aval ve kefalet şerhleri ile bu mahiyetteki diğer şerhler.
 30. Finansman şirketlerince kullandırılacak kredilere, bunların (09.08.20l6 tarıhli Resmi Gazete’de yayımlanan 6728 sayılı Kanun’un 29. maddesiyle değiştirilen ibare. Yürürlük: 09.08.2016) devrine, teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin kağıtlar ile bu kağıtlar üzerine konulacak şerhler (kredilerin kullanımları hariç).
 31. Dernek ve vakıflarca yerleşim yeri, gerçek klşılerce mesken olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadi işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ilişkin (09.08.20l6 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6728 sayılı Kanun'un 29. maddesiyle değiştirilen ibare. Yürürlük: 09.08.2016) kiro mukavelenameleri ile bu mukavelenameler üzerine konulacak kefalet şerhleri ve teminatlar.
 32. Gelir vergisinden muaf esnaf, muaf serbest meslek erbabı ile basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından işyeri olarak kullanılmak üzere kiralanan ve ıktisadi işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ılişkln (09.08.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6728 sayılı Kanun'un 29. maddesiyle değiştirilen ibare. Yürürlük: 09.08.2016) kira mukavelenamelerı ile bu mukavelenameler üzerine konulacak kefalet şerhleri ve temınatlar.
 33. Ekıci ve alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı mukavelenameleri ıle 5488 sayılı larım Kanunu çerçevesinde, üretici ve alıcı arasında düzenlenen tarımsal üretim sözleşmeleri ve bunlara ilişkin rehin senetleri.
 34. Ticari, zirai veya meslekî faaliyetlere ilişkın olmamak şartıyla gerçek kişiler arasında düzenlenen akıtlerle ilgili kağıtlar ile Gelir Vergısi Kanunu'nun 23'üncü maddesinde belirtilen ücretlere ilişkin kağıtlar. (Söz konusu kağıtlar, resmi dairelere veya noterlere ibraz edildikleri takdirde bu tarih ıtibarıyla vergiye tabi tutulur ve ibraz edenlerce ödenir.)
 35. 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (12) numaralı bendi kapsamındakı işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlar.
 36. Sermaye piyasası araçlarının ihracına ilişkin olarak düzenlenen makbuz ve kağıtlar, konut finansmanı kuruluşlarının konut finansmanı işlemleri ve bu kuruluşların ipotekli sermaye piyasası araçları, varlık teminatlı menkul kıymetler ve varlık finansmanı fonlarını temsilen menkul kıymet ihracı ve bu ihraca konu temınatlarla ilgili olarak düzenlenen makbuz ve kağıtlar .
 37. 04.01.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu uyarınca, idare ile istekli arasında imzalanan çerçeve anlaşması ve bu anlaşmaya esas ihale kararı ile isteklilerin dınamik alım sistemine kabul edilmesine ilişkin kararlar.
 38. Kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine Türkiye’nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek olan ülke incelemeleri, araştırma, proje ve benzeri faaliyetler nedeniyle düzenlenen kağıtlar.
 39. Toplu Konut idaresi Başkanlığınca satışı yapılan ve net alanı 80 m2’yi geçmeyen konutlara ilişkın alarak, İdare ıle alıcı arasında imzalanan satış sözleşmeleri ve bu satışa ilışkin dığer kağıtlar.
 40. 10.02.2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu çerçevesinde, mudi ile lisanslı depo işletmesi arasında düzenlenen mukavelenameler ve ürün senedi.
 41. (09.08.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6728 sayılı Kanun’un 29. maddesiyle değiştirılen fıkra. Yürürlük: 09.08.2016) Kira sertifikası ihracına dayanak teşkil eden her türlü varlık ve hakların devri, alımı, satımı, kiralanması, vekaleten yönetimi, kira sertifikası ihracı amacıyla bir ortak girişime ortak olunması, ış sahibi sıfatıyla bir eser veya işin yaptırılması ve bu iş veya eserin kiralanması veya satılması nedeniyle düzenlenen kağıtlar ıle kira sertifikaları ve kıra sertifikası ödemelerine ilişkin her türlü garanti ve teminatlar için düzenlenen kağıtlar.
 42. (11.06.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6491 sayılı Kanun ile eklenen fıkra. Yürürlük 11.06.2013) Türk Petrol Kanunu kapsamında petrol hakkı sahiplerinin petrol arama ve üretim faaliyetlerine ilışkin olarak düzenlenen sözleşmeler.
 43. (09.08.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6728 sayılı Kanun’un 29. maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük: 09.08 2016) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarına ilişkin olarak yatırım teşvik belgesi sahibi yatırımcılarla bu malların üreticileri ve tedarikcileri arasında düzenlenen kağıtlar, münhasıran yatırım döneminde belge kapsamındaki yatırıma yönelik gayri maddi hakların kiralanması ve satın alınmasına ilişkin düzenlenen kağıtlar, belge kapsamında sabit kıymet yatırımlarının imal ve inşasına yönelik düzenlenen sözleşmeler, taahhütnameler, teminatlar ve bu mahiyetteki kağıtlar ile söz konusu yatırımlara yönelik danışmanlık ve teknik müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlenen kağıtlar.
 44. (09.08.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6728 sayılı Kanun'un 29. maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük: 09.08.2016) Yatırımlarda Devlet yardımları hakkında kararlarla belırlenen yüksek ve orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin imalatına ilişkın olarak ımalatçılar ile tedarikcileri arasında mal ve hizmet alımı nedeniyle düzenlenen kağıtlar.
 45. (09. 08. 201 6 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 6728 sayılı Kanun' un 29. maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük. 09.08. 2016) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergısi Kanunu ve aynı Kanunun ilgili mevzuatı uyarınca düzenlenen taahhütnameler.
 46. (09.08.2016 tarihli Resmı Gazete’de yayımlanan 6728 sayılı Kanun'un 29. maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük 09.08.2016) 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Eiektronık Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında ödeme hizmetı sağlayıcısı ile ödeme hizmeti kullanıcısı arasında düzenlenen tek seferlık ödeme sözleşmeleri.
 47. (09.08.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6728 sayılı Kanun'un 29. maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük: 09.08.2016) Binalarda ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik olarak düzenlenen kağıtlar ile 17/4/1957 tarıhlı ve 6948 sayılı Sanayi Sicilı Kanununa göre sanayi sıcil belgesini haiz sanayi işletmelerınce münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere yeni makine ve teçhizat alımına yönelik düzenlenen kağıtlar.
 48. (09.08.2016 tarıhli Resmi Gazete’de yayımlanan 6728 sayılı Kanun’un 29. maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük: 09 08.2016) Urünlerin yurt dışında tanıtım ve pazarlamasını sağlamak amacıyla, miktarı ticari teamüllere uygun ornek ürünler, tanıtım malzemeleri veya promosyon amaçlı ürünlerin bedelsiz ıhracatına ilişkın duzenlenen kağıtlar ile yurt dışındaki fuarlara katılım amacıyla düzenlenen kağıtlar.
 49. (09.08.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6728 sayılı Kanun’un 29. maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük: 09.08.2016) Her türlü gemi, yat ve diğer su araçlarının inşası, yenileme ve dönüşümü ile bakım ve onarımına ılışkin düzenlenen kağıtlar.
 50. (09.08.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6728 sayılı Kanun’un 29. maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük. 09.08.2016) Girışim sermayesı yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesı yatırım tonlarının münhasıran girışım sermayesi yatırımları ile ilgili düzenlenen sözleşmeler ıle bu sözleşmelere ilişkin düzenlenen diğer kağıtlar.
 51. (09.08.2016 tarihlı Resmi Gazete’de yayımlanan 6728 sayılı Kanun'un 29. maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük: 09.08.2016) Sermaye piyasası araçlarının kredili alımı, açığa satışı ve ödünç alma ve verme işlemleri ile ilgili olarak aracı kurum ile yatırımcı arasında düzenlenen sözleşmeler.
 52. (09.08201 6 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6728 sayılı Kanun’un 29. maddesıyle eklenen fıkra. Yürürlük: 09.08.20l6) İleri teknolojiye sahıp ve teknoloıı transferı sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin satın alınması ile bu alımlara yönelık mali ve hukuki danışmanlık hizmeti alımına ilişkin düzenlenen kağıtlar.
 53. (Ol .07.20l7 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7033 sayılı Kanun'un 7. maddesıyle eklenen fıkra. Yürürlük: Ol .07.20l 7) Organize sanayı bölgeleri, serbest bölgeler, endüstrı bölgeleri, teknoloji geliştırme bölgeleri ve sanayi sitelerinde bulunan arsaların tahsisine ılışkın olarak düzenlenen sözleşmeler ve taahhütnameler.
 54. (5 Aralık 20l7 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7061 sayılı Kanun'un 30. maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük: 05.l2.20l7) Kamu özel iş birliği projelerinin finansmanı için yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetler karşılığında fon temin etmek üzere kurulan özel amaçlı kuruluşların, bu fonları proje yüklenicisi firmalara kullandırmasına ilışkin olarak düzenlenen kağıtlar ile bunların temınatı ve geri ödenmesine ılişkin işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlar

V. Kurumlarla ilgili kağıtlar:

 1. İktisadı Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve iştirakler hakkındaki kanuna tabı kurumlarla genel ve özel bütçelı daireler, il özel idareleri ve belediyelere bağlı tüzel kışiliği bulunan kurumlara özel kanunları gereğınce Hazinece ödenmesi gereken sermaye, iştirak hissesı ve yardım ödeneklerinin ödenmesine ait kağıtlar.
 2. İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseselerı ve iştirakler hakkındakı kanuna tabı kurum ve ortaklıklara vuku bulacak devir ve kuruluş ile ılgilı kararlar.
 3. Makıne ve Kimya Endüstrisı Kurumunun Millî Savunma Bakanlığına veya memleketimızin de dahil bulunduğu Milletler arası Savunma Teşkilatına teslim edeceği her türlü malzeme, teçhizat ve vasıtalarla yedek parçalarının ımalinde ılk madde veya işletme malzemesı olarak kullanılmak üzere kurum tarafından yabancı memleketlerden getirilecek maddelerin (miktarı ve memleket içinde ihtiyaca yeter derecede tedarikinin mümkün bulunmadığı Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlıklarının müşterek tekilli üzerine Bakanlar Kurulunca tespit ve kabul edilmek kaydıyla) ithali sırasında düzenlenen kağıtlar.
 4. Toprak Mahsulleri Ofisinin müstahsilden yapacağı alımlar ve menkul rehini işlemlerine ilişkin kağıtlarla Ofisin teşkil edeceği müessese ve şirketlerin kuruluşu ile ilgili kağıtlar.
 5. Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından ithal edilecek hububat ve unlarla bunların naklinde kullanılacak her nevi malzemenin ithali sırasında düzenlenen kağıtlar.
 6. Türkiye Zirai Donatım Kurumu müessese ve şubelerinin kuruluş işlemleri ile ikraz istikraz menkul ve gayrimenkul alım ve satımı ve sair işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu kurum tarafından ödenmesi gereken kağıtlar.
 7. Devlet Üretme Çıftiikieri Genel Müdürlüğünün çiftçi ile münasebetierinde tanzim edilecek borç senetleri ile borç ödeme makbuzları.
 8. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının her türlü işlemlerinde düzenlenen ve damga vergisi bu teşekkül tarafından ödenmesi gereken kağıtlar.
 9. işçi Sigortaları veya yerine kaim olacak kurumun her türlü işlemlerinde düzenlenen ve damga vergisi bu kurum tarafından ödenmesi gereken kağıtlar.
 10. Devlet Yatırım Bankasının her türlü işlemlerinde düzenlenen ve damga vergisi bu teşekkül tarafından ödenmesi gereken kağıtlar.
 11. Tasarruf Sandıkları Hakkındaki Kanun gereğince il özel idareleri ve belediyelerce kurulan tasarruf sandıklarının tüzüklerinde açıklanan işlemlerle ilgili kağıtlar.
 12. Ordu Yardımlaşma Kurumunun her türlü işlemlerinde düzenlenen ve damga vergisi bu Kurum tarafından ödenmesi gereken kağıtlar.
 13. Milli Piyango idaresinin biletleri ile çekilişte kazananlara ödenecek ikramiye ve amortiierle ilgili kağıtlar.
 14. Devlet tiyatrosunun her türlü işlemlerinde düzenlenen ve damga vergisi bu Teşekkül tarafından ödenmesi gereken kağıtlar.
 15. Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ve tarım Kredi Kooperatiflerinin her türlü muamelelerinde düzenlenen ve damga vergisi bunlar Tarafından ödenmesi gereken kağıtlar.
 16. Çay yetiştirenlerin Türkiye'de çay ziraatini geliştirmek maksadıyla kuracakları kooperatiflerin her türlü işlemlerinde düzenlenen ve damga vergisi bu kooperatifler tarafından ödenmesi gereken kağıtar. 17. Genel menfaatlere yararlı derneklerin her türlü işlemlerinde düzenlenen ve damga vergisi bu Teşekküller Tarafından ödenmesi gereken kağıtlar.
 17. Türkiye Halk Bankasının, Esnaf Kefalet ve Küçük Sanat Kooperatifleri ve ortakIarı ve bu kooperatiflerin kendi ortakları ile münasebetlerınde tanzim olunacak borç senetleri, borç ödeme makbuzları, ipotek ve rehin senetleri.
 18. Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti Tanınan vakıfların kuruluş işlemlerinde düzenlenen her türlü kağıtlarla, Türk Silahlı Kuvvetlerini (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) güçlendirmek amacıyla kurulmuş vakıfların her türlü işlemlerinde düzenlenen kağıtlar.
 19. İktisat Devlet teşekküllerine ve sermayesinin yarıdan fazlası Devlete veya İktisadî Devlet teşekküllerine ait olan Kamu İkitisadi Teşebbüslerine Hazinece yapılacak ikazlara ait işlemlerle ilgili kağıtlar.
 20. Sigorta ve emeklilik şirketlerı ile emeklilik yatırım fonlarının kuruluşları dahil her türlü işlemlerinde düzenlenen ve damga vergisi bu şirkefler veya fonlar iarafından ödenmesı gereken kagıtlar.
 21. (5422 sayılı) Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 7’nci maddesinin 24 numaralı bendınde beiırfilen kurumların kredi feminaflarına ilişkin işlemlerinde düzenlenen kagıtlar.
 22. lpotek finansmanı kuruluşları ile konut finansmanı fonlarının kuruluş ve ipotekli sermaye piyasası araçları, varlık femina'rlı menkul kıymefler ve varlık finansmanı fonlarını femsıl eden menkul kıymeflerin ihracı ve ihraca konu feminafiardan kaynaklananlar dahil her füriü işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen ve damga vergisi bu kuruluşlar veya fonlar Tarafından ödenmesi gereken makbuz ve kağıtlar
 23. (Bu fıkra 05 05. 2008 farihli mükerrer Resmi Gazefe’ de yayımlanan 5766 sayılı Kanun ile yürürlükfen kaldırılmıştır )
 24. Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye işletmelerinin kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen sözleşmeli personel ile yapılan hizmet sözleşmeleri. (15 05.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 5322 sayılı Kanun ile eklenen ifade. Yürürlük 15.05.2012) (Söz konusu kurum, kuruluş ve işletmelerde geçici personel olarak istihdam edilenlerle yapılan sözleşmeler ile 24.1 1.2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu'na göre hizmet alımına ilişkin yapılan hizmet sözleşmeleri dahil)
 25. (5824 sayılı Kanun'un 5. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 08.03.2017) Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında proje yürütücüsü sivil toplum kuruluşları ile bu projelere destek veren kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları arasında düzenlenen kağıtlar.

Damga vergisi oran ve tutarları

Kağıtların damga vergisi Damga Vergisi Kanunu'na ekli (1) sayılı tabloda yer alan nispet ve miktarlarda alınır. Ancak herbir kağıt için hesaplanacak damga vergisi tutarları için bir üst sınır da bulunmaktadır. Bu tutar her yıl yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle hesaplanmakta ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulmaktadır. Yıllar itibarıyla uygulanan azami damga vergisi tutarlarına Rehber'in “izi. Vergi oran ve tutarları-2018" bölümünde, “ 14.7 Azami damga vergisi tutarları” başlığı altında yer verilmiştir.

Bellı bir parayı ihtiva eden sözleşmelerin değiştirilmesi halinde, artan miktar aynı oranda vergiye tabidir. Sözleşmelerin devri halinde aslından alınan verginin dörlte biri alınmakta ve sözleşmelerin süresinin uzatılması durumunda ise aynı miktar veya oranda damga vergisi alınmaktadır.

9 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6728 sayılı Kanun’la Damga Vergisi Kanunu'nun M. maddesine eklenen hüküm uyarınca 9 Ağustos 2016 tarihinden itibaren, azami tutardan vergi alınan sözleşmelere ilişkin olarak, sözleşmenin diğer hükümlerinde değişiklik olmaksızın sadece bedelin artırılmasına dair yeni bir kağıt düzenlenmesi halinde, değişikliğe ilişkin bu kağıt için artan bedel nedeniyle tekrar damga vergisi alınmayacaktır.

Damga Vergisi Kanunu’nun mükerrer 30. maddesine göre, her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan maktu vergiler o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artınlmaktadır.

Aynı maddeye göre, Bakanlar Kurulu, Kanun'a ekli ( 1) sayılı tabloda yeralan maktu vergiler ile nispi vergilen' birlikle veya ayrı ayrı, maktu vergilerde on katına, nispi vergilerde ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakla olan maktu vergileri yarısına kadar, nispi vergilerde ise bu fıkra ile artınlmadan önceki seviyelerine indirmeye, bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkili kılınmıştır.

20l8 yılında uygulanacak damga vergisi oran ve tutarlanna, Rehber’in ' M. Vergi oran ve tutarları-20l8” bölümünde “14.8 Damga vergisi oran ve tutarları” başlığı altında yer verilmiştir.

Ödeme Şekilleri

Damga vergisi, üç farklı şekilde ödenebilir :

 1. Makbuz verilmek suretiyle,
 2. İstihkaktan kesinti yapılmak suretiyle
 3. Basılı damga konulmak suretiyle.

Hangi işlemler için hangi usulün uygulanacağının tespitinde Maliye Bakanlığı yetkilidir.

46 seri numaralı Damga Vergisi Genel Tebliği uyarınca, sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunan mükellefler ile ihtiyarilik kapsamında olup, sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren mükelleflerin, kanuni süresi içinde beyan etmeleri gereken damga vergisi bulunmaması halinde, beyanname verme veya keyfiyeti bir yazı ile vergi dairesine bildirme zorunlulukları bulunmamaktadır.

Yorumlar

 • vergici kemal
 • vergici kemal
 • 10 ay önce
 • damga vergisi bu kadar güzel anlatılabilir di net olmuş

 • naci kerimal
 • naci kerimal
 • 11 ay önce
 • damga vergisini güzel anlatmışsınız da 2018 damga vergisi tablosu sayfaya oturmamış pek

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir