Vergi Dairesi Adresi

Evergi.comVergi daireleri adres, telefon bilgileri.

Vergi Dairesi Ara

Kurumlar Vergisi Nedir?

KURUMLAR VERGİSİ

Aşağıda sayılan kurumların kazançları, kurumlar vergisine tabidir. Kurum kazançlı, gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluşmaktadır.

Mükellef

Vergi uygulaması bakımından kurum deneyimi, kurumlar vergisi kanunun 1. maddesinde say}lan tüzel kişileri ifade etmektedir.Aynı kanunun 2. maddesinde ise vergiye tabi kılınan kurumların (mükellef) özellikleri açıklanmıştır.

buna göre
a.Sermaye şirketleri,
-Anonim şirketler
-Limited şirketleri
-Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler,
-Yukarıda yer alan şirketlerle aynı mahiyette ki yabancı kurumlar,
-Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi fonlar,
-Yukarıda yer alan fonlara benzer yabancı fonlar,
b.Kooperatifler
c.İktisadi Kamu Kuruluşları,
d.Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler,
e.Sendika ve cemaatlere ait iktisadi işletmeler,
f.Vergi dairesinden kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilmesini talep eden iş ortakları,
elde ettikleri kazançlar |zerinden kurumlar vergisi ödemekle yükümlü tutulmuşlardır.

Kurum Kazancı

Kurumlar vergisi, yukarıda sıralanan mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri kurum kazancı üzerinden hesaplanır. Safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkında ki hükümler uygulanır.

Bu bölümde Kuramlar Vergisi Kanunu'nun 8 ve 11. maddelerinde yer alan, kurumlar vergisi mükelleflerine özg|, kurum kazancının tespitinde indirimi mümkün olan ve olmayan giderler sayılmaktadır.

İndirilecek giderler

a.Menkul kıymet ihraç giderleri,
b.Kuruluş ve örgütlenme giderleri,
c.Genel kurul toplantıları için yapılan giderler ile birleşme, devir, bölünme, fesih ve tasfiye giderleri,
d.Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde komandite ortakların kar pay},
e.Katılım bankalarınca katılma hesabı boyunca ödenen kar payı,
f.Sigorta ve reasürans şirketlerinde bilanço gününde hükmü devam eden sigorta sözleşmelerine ait olup aşağıda belirtilen teknik karşılıklar

İndirilmeyecek giderler

a.Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler, 

b.Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkları ve benzeri giderler, 

c.Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar, 

d.Her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun ayrılan yedek akçeler (türk ticaret kanunlarına kurumların kuruluş kanunlarına tüzüklerine ana statejilerine veya sözleşmelerine göre safi kazançtan ayırdıkları tüm yedek akçeler ile Bankacılık kanununa gvre bankaların ayırdıkları genel karşılıklar dahil),

e.Hesaplanan kurumlar vergisi ile her türlü para cezaları, vergi cezaları, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında kanun hükümlerine gvre vdenen gecikme faizleri, 

f.Kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak tespit edilen hadler saklı kalmak kaydıyla, menkul kıymetlerin itibari değerlerinin altında ihracından dopan zararlar ile bu menkul kıymetlere ilişkin vdenen komisyonlar ve benzeri her türlü giderler, 

g.Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan yat kotra tekne sürat teknesi gibimotorlu deniz taşıtları ile ugak helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ve amortismanları

h.Svzleşmelerde ceza şartı ile konulan tazminatlar harig olmak üzere kurumun kendisinin ortaklarının, yvneticilerinin ve galışanlarının suglarından dopan maddi ve manevi tazminat giderleri,

i.Basın yoluyla işlenen fiilerden veya radyo televizyon yayınlarından dopacak maddi ve manevi zarar tazminat giderleri 

j.Her türlü alkol ve alkollü igkiler ile tütün ve tütün mamüllerine ait ilan ve reklam giderlerinin %50 si (bankalar kurulu bu oranı %100'e kadar artırmaya veya sıfıra kadar indirmeye yetkilidir.) Bu konu hakkında ki ayrıntılı agıklamalarımız Rehber'in "2.5.3 Ticari kazangtan indirilemeyecek giderler" başlıklı bvlümünde dikkatinize sunulmaktadır.

k.Kredi kuruluşları finansal kuruluşlar, finansal kiralama , faktoring ve finansal şirketleri dışında kullanılan yabancı kaynakları vz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere yatırımın maaliyetine eklenenler harig işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon vade farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maaliyet unsurları toplamın %10'unu aşmamak üzere bakanlar kurulunca karşılaştırılan kısım. 

15 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6322 sayılı Kanunun 37. maddesi ile kurumlar vergisi kanunun 11. maddesinin birinci fıkrasında (i) bendi olarak eklenen bu düzenleme , 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.Düzenlemenin yürürlüğe girmesi tek manada işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin finansman giderlerinin ne kadarının kazançtan indirilemeyeceğinin bakanlar kurulu tarafından belirlenmiş olması gerekmektedir. Başka bir deyişle kurum kazancından indirilmeyecek finansman giderlerinin tespitinde kullanılacak oran Bakanlar kurulu tarafından belirlenmediğinden Rehberimizin hazırlandığı tarih itibari ile bu hükmün uygulanması mümkün değildir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir