Vergi Dairesi Adresi

Evergi.comVergi daireleri adres, telefon bilgileri.

Vergi Dairesi Ara

Vergi Nedir? Tanımı ve Dayanağı

Vergi Nedir? Verginin Tanımı ve Dayanağı

Vergi, devlet ve /veya devlet tarafından yetki verilen kişi/kurum organları tarafından , kanunlar çerçevesinde ,cebren ve karşılıksız olarak alınan maddi değerlerdir. Bu tanımdan anlaşıldığı üzere vergi , vatandaşlar ile Devlet arasında borç -alacak ilişkisi doğurur.

Anayasamızın 73.maddesi derki , herkesin ,kamu giderlerini karşılamak için, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlü olduğu hükme bağlanmıştır.

Yine aynı maddeye bakıldığında vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin, ancak kanunla konulup değiştirilebileceği ve kaldırılabileceği de hüküm altına alınmak suretiyle, konuya verilen önem vurgulanmıştır.

Vergi Mükellefi Nedir

Vergi için düzenlenmiş kanunlara göre , adına vergi borcu doğan gerçek ve ya tüzel kişiliklere mükellef denir. Örnek vererek açıklamak gerekirse , gelir vergisi için mükellef gerçek kişilerdir , kurumlar vergisi için ise mükellef ilgili kanunda ki tanımına bakıldığında 1.maddesinde sayılan kurumlar,damga vergisi mükellefleri vergiye tabi kağıtları imza eden veya o kağıdın doğuracağı kanuni sonuçlarından yararlanan gerçek veya tüzel kişilerdir.

Vergi Matrahı Nedir

Verginin üzerinden hesaplandığı değer veya adettir. Örnek vermek gerekirse gelir vergisi için kişinin vergiye tabi olan hertürlü kazanç ve iradın safi tutarı, kurumlar vergisi için, ilgili kanun'da vergiye tabi kılınmış her türlü kurum kazancının safi tutarı, katma değer vergisi yani kdv için de ilgili kanunun 1.maddesinde sayılan veriye tabi işlemlerin bedelleri, bu vergilerin matrahını oluşturmaktadır.

Geçici Vergi Nedir?

Kurumlar vergisi mükelleflerince(dar mükellefiyete tabii kurumlarda ticari ve sinayi kazançlarla sınırlı olmak üzere)cari vergilendirme dönemi kurumlar vergisine mahssup edilme, 3 er aylık kazanşlar üzerinden, gelir vergisi kanununda belirtilen esaslara göre kurumlar vergisi oranında geçici vergi ödenmektedir. Kurumlar vergisi mükellefleri için geçici vergi oranı %20 olmakla birlikte , 5 aralık 2017 tarihli resmi gazetede yayınlanan 7061 sayılı kanunun 91. maddesi ile 3 yıllığına kurumlar vergisi oranında yapılan değişiklik çerçevesinde bu oranda değişmiştir.

Buna göre kurumlar 2018/2019/2020 yıllarına ilişkin olarak verilmesi gereken geçici vergi beyannamelerinde beyan edilen geçici vergi matrahları üzerinden %22 oranında geçici vergi hesaplayacaklardır. Söz konusu yeni oran , hesap dönemi takvim yılı olan kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 14 mayıs 2018 tarihine kadar verilecek olan 1. dönem geçici vergi beyannemelerinden başlamak üzere ilgili yıllara ilişkin geçici vergi beyannamelerinin tamamında kullanılacaktır.

Hesaplanan geçici vergi 3 er aylık dönemi izleyen 2. ayın 14. günü akşamına kadar , bağlı olunan vergi dairesine beyan edilir ve 17. günü akşamına kadar ödenir.

Buna göre hesap dönemi takvim yılı olan mükellefler için 2018 yılında geçerli olacak geçici vergi dönemleri ile beyan ve ödeme sürelerine aşağıda yer verilmiştir

Dönemi  Beyan ve Ödeme Süresi
01.01.2018-31.03.2018      14.05.2018/17.05.2018
01.01.2018-30.06.2018 14.08.2018/17.08.2018
01.01.2018-30.09.2018 14.11.2018/19.11.2018
01.01.2018-31.12.2018 14.02.2019/18.02.2019

Yorumlar

  • Temel
  • Temel
  • 11 ay önce
  • Valla cidden öğrendim bir şeyler çok sağ olun

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir