Vergi Dairesi Adresi

Evergi.comVergi daireleri adres, telefon bilgileri.

Vergi Dairesi Ara

İstanbul Vergi Dairelerinde Değişiklik

?htisas vergi dairelerinin yetki alanlar? aras?ndaki kar???kl???n giderilmesi ve bütünlü?ün sa?lanmas? emeliyle sektörel bazl? Eri?tirme ve D?? Ticaret Vergi Dairelerinin mükellefleri 01.03.2014 tarihi itibar?yla faaliyet yerlerine göre Anadolu, Bo?aziçi veyahut Marmara Kurumlar vergi dairelerine aktar?lm??lard?r.

Gelir ?daresi ba?kanl???n?n 03/03/2014 tarih ve 24386 say?l? yaz?lar? ile Eri?tirme ve D?? Ticaret Vergi Daireleri mükellefleri, faaliyet yerlerine göre Anadolu, Bo?aziçi ya da Marmara Kurumlar vergi dairelerine nakil olmu?lard?r. Böylelikle sektörel bazl? vergi daireleri yerlerini ihtisas vergi dairelerine b?rakm??t?r. Mevzubahis de?i?imden mükelleflerimizin etkilenmemesi için a?a??daki hususlara dikkat etmeleri rica olunur.

-D?? Ticaret ve Eri?tirme Vergi Dairesi Müdürlüklerinin aktif mükellefleri,

Anadolu yakas?nda faaliyet gösterenler Anadolu Kurumlar Vergi Dairesine
Avrupa yakas?nda, Bo?az ile Haliç aras?nda faaliyet gösterenler Bo?aziçi Kurumlar Vergi Dairesine,
Avrupa yakas?nda, Haliç’in bat?s?nda faaliyet gösterenler ise Marmara Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlü?üne aktar?lm??lard?r.

-Devir i?lemleri 01/03/2014 tarihi itibar?yla yerine getirilmi?tir. Dolay?s?yla bu dönemden itibaren vergi dairesi de?i?en mükelleflerimiz yeni vergi dairelerinde mükellefiyetle alakal? i?lemlerini devam ettireceklerdir.
-Di?er taraftan 01/03/2014 öncesi dönemlere ait mükellefiyetlerde muhatap, daha önceki daireleridir. Bu kapsamda mükelleflerimizin evvelki dönem i?lemlerinde bir s?k?nt? ya?anmamas? için

Marmara Kurumlar Vergi Dairesi Eri?tirme Vergi Dairesinin, Bo?aziçi Kurumlar Vergi Dairesi de D?? Ticaret Vergi Dairesinin devir öncesi dönemlere ili?kin i?lemlerini yapmakla yetkilendirilmi?tir.

Dolay?s?yla 01/03/2014 öncesi dönemlere ili?kin yeni vergi dairesi neresi olursa olsun eski vergi dairesi Eri?tirme Vergi Dairesi olan mükelleflerimiz Marmara Kurumlar Vergi Dairesi ile D?? Ticaret Vergi Dairesi olan mükelleflerimiz de Bo?aziçi Kurumlar Vergi Dairesi arac?l???yla i?lemlerini gerçekle?tirebileceklerdir.

Bu konuda gerek mükelleflerimizin, gerek i?lemlerin, gerekse de alakal? personelimizin tasfiye süreci gibi negatif bir alg?yla muhatap olmamalar?, i?lemlerin akim ve takipsiz kalmamas? için Bo?aziçi ve Marmara Kurumlar Vergi Dairelerimize personel ve teknik donan?m deste?i sa?lanm??, personelimizin her iki vergi dairesi i?lemlerini gerçekle?tirebilmeleri için ihtiyaç duyulan yetkilendirmeler yap?lm??t?r. Geçi? sürecinde mükelleflerimizin olas? olan en az rahats?zl?kla bu süreci geçirmeleri amaçlanm??t?r.

De?i?im sürecinde gösterilen anlay??a ?imdiden te?ekkür eder, mükelleflerimize ve meslek üyelerimize sayg?yla duyururuz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir