Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin     08 Ağustos 2015 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29439 Milli Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına […]

Devam

Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği

Bu Tebliğin konusunu, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile     08 Ağustos 2015 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29439 Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (1) 19 uncu maddesinin (c) bendi hükmüne göre, özel tüketim […]

Devam

Sayıştay Başkanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kararı

Bu esasların amacı, 4734 S.K… uyarınca yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak esas ve usullerin belirlenmesidir…     6 Ağustos 2015 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29437 Sayıştay Başkanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (B) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Sayıştay Genel Kurul Kararı (K.No: […]

Devam

Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer alan “Geçici Kurul” tanımı     4 Ağustos 2015 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29435 Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden: YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 21/2/1990 tarihli ve 20440 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeminli Mali […]

Devam

Serbest Muhasebeciliğe Dair Yönetmelik

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliğinin     04 Ağustos 2015 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29435 Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 31/10/2000 tarihli […]

Devam

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ (III-45.1)

Bu Tebliğin amacı, yatırım kuruluşlarının yatırım hizmet ve faaliyetlerine ilişkin düzenleyecekleri belgeler ile     01 Ağustos 2015 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29432 Sermaye Piyasası Kurulundan:   YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.1)    BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE […]

Devam

Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesaplarına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 14) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 52)

Bu Tebliğin amacı; EK 1’de yer alan “TFRS 14 Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları” (TFRS 14) Standardının yürürlüğe konulmasıdır.     29 Temmuz 2015 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29429 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:   DÜZENLEMEYE DAYALI ERTELEME HESAPLARINA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 14) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 52)   Amaç MADDE […]

Devam

Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 146)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 53)

İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte “Türkiye Finansal Raporlama…     29 Temmuz 2015 Tarihli Resmi Gazete   Sayı: 29429 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:   TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASINA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 1) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 146)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 53)   MADDE […]

Devam

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.     28 Temmuz 2015 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29428 Kamu İhale Kurumundan: HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.   […]

Devam

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

“70.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, en düşük geçerli teklifin     28 Temmuz 2015 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29428 Kamu İhale Kurumundan: KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 70 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. […]

Devam