Vergi Dairesi Adresi

Evergi.comVergi daireleri adres, telefon bilgileri.

Vergi Dairesi Ara

4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ

gumrukBu Tebliğin amacı,  1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunun

 

 

06 Mayıs 2015 Tarihli Resmi Gazete

 

Sayı: 29347

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

 

4572 SAYILI TARIM SATIŞ KOOPERATİF VE BİRLİKLERİ HAKKINDA KANUNUN GEÇİCİ 5 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunun geçici 5 inci maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

(2) Bu Tebliğ, 4572 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi kapsamında, tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin yapacakları mahsup veya tahsilinden vazgeçme işlemlerini ve bu süreçte yapılması gereken işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4572 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

  1. a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
  2. b) Birlik: Tarım satış kooperatifleri birliğini,
  3. c) Kanun: 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunu,

ç) Kooperatif: Tarım satış kooperatifini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Özel Fonun Değerlendirilmesi İşlemleri

Hazinece tahsilinden vazgeçilen borçlardan oluşan özel fonlar ve birliklerce bu fonların değerlendirilmesi

MADDE 4 – (1) 4572 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi kapsamında, birliklerin, Kanun uyarınca terkin ve tasfiye edilen 1/5/2000 tarihi öncesi borç anapara ve faiz tutarları ile 1/5/2000 tarihinden sonra birliklere kullandırılan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kredilerinin Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca tahsilinden vazgeçilen faizler oluşturulan özel fon hesabında izlenmektedir.

 

(2) Birlikler oluşturulan özel fon hesabından birliğin gelir-gider menfi farklarını, ortak kooperatiflerden olan ve tahsil kabiliyeti kalmamış bulunan birlik alacakları ile bu alacaklara ilişkin 11/4/2013 tarihine kadar işleyen faiz ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarını da mahsup edebilecektir. Birliklerin kooperatiflerden olan bu kapsamdaki alacaklarının birlik bilançolarındaki özel fon tutarını aşması durumunda, birlik yönetim kurulu kararıyla aşan tutarların da tahsilinden vazgeçilebilir. Kooperatif borçlarının bu şekilde mahsup edilmesi veya tahsilinden vazgeçilmesi sermaye transferi olarak değerlendirilmez.

 

Birliklerce tahsilinden vazgeçilen borçlardan oluşan özel fonlar ve kooperatiflerce bu fonların değerlendirilmesi

 

MADDE 5 – (1) Kooperatiflerin birliklere olan borçlarından mahsup edilen veya tahsilinden vazgeçilen tutarlar, kurum kazancına dahil edilmeyip, kooperatif gelir hesapları ile ilişkilendirilmeksizin bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında izlenir ve bu fon hesabında izlenen tutarlar kooperatiflerin gelir-gider menfi farklarından mahsup edilebilir.

 

Tahsil kabiliyeti kalmamış bulunan birlik alacakları

 

MADDE 6 – (1) Birliklerin ortak kooperatiflerinden olan alacaklarından,

 

  1. a) Birliklerin 1/5/2000 tarihi öncesi DFİF kredilerinin tahsilinden vazgeçilen borç anapara ve faiz tutarlarının Birlikler tarafından ortak kooperatiflere yansıtılan kısımları,

 

  1. b) Birliklerin 1/5/2000 tarihinden sonra DFİF kredilerinin Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca tahsilinden vazgeçilen faizlerinin Birlikler tarafından ortak kooperatiflere yansıtılan kısımları,

 

Kanunun geçici 5 inci maddesi kapsamında tahsil kabiliyeti kalmamış olarak değerlendirilebilecektir.

 

(2) Birliklerin ortak kooperatiflerinin Kanun maddesinin yayımı tarihi olan 11/4/2013 tarihi itibariyle kesinleşen son bilançosunda,

 

  1. a) Üst üste üç dönemi menfi gelir-gider farkı ile sonuçlandırmış olması veya her hâlükârda menfi gelir-gider farkı toplamının bilanço aktif değerlerin en az yüzde onuna tekabül etmesi,

 

  1. b) Varlıklarının en az yarısının karşılıksız kalmış olması,

 

durumlarından birinin varlığı halinde, birliklerin bu ortak kooperatiflerinden olan alacakları Kanunun geçici 5 inci maddesi kapsamında tahsil kabiliyeti kalmamış olarak değerlendirilebilecektir.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir