Vergi Dairesi Adresi

Evergi.comVergi daireleri adres, telefon bilgileri.

Vergi Dairesi Ara

4/c Sigortalılarının Hizmet Birleştirmeleri Hakkında Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Duyuru (Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü)

SGK Logo5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5434 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri

 

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

 

21/08/2014

 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA DUYURU

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5434 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri başlıklı geçici 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası, “ Bu Kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde; iştirakçi iken, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c)  bendi kapsamına alınanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmış olup bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak yeniden çalışmaya  başlayanlar  ile  bunların  dul  ve  yetimleri  hakkında  bu  Kanunla  yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.”,

 

Beşinci fıkrası ise, “Bu madde kapsamına girenlerin aylıklarının bağlanması, artırılması, azaltılması, kesilmesi, yeniden bağlanması, toptan ödemeleri, ilgi devamı, ihya ve borçlanmaları, diğer ödemeler ve yardımlar ile emeklilik ikramiyeleri hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır ve bu maddenin uygulanmasında mülga 2829 sayılı Kanun hükümleri ayrıca dikkate alınır.”, hükmünü amirdir.

 

Bu  hükümler  uyarınca,  5510  sayılı  Kanunun  yürürlüğe  girdiği  2008  yılı  Ekim  ayı başından önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi çalışanlar ile bunların dul ve yetimleri hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümler de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılmakta, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında göreve başlamış olanlar hakkında ise 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaktadır.

 

Ancak, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğünden sonra ilk defa göreve başlamış olmakla birlikte daha önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunanlar (yedek subaylık, vekillik hizmeti yada 5434 sayılı Kanuna tabi göreve başlayan, adına emeklilik keseneği ve kurum karşılığı kesilmeden görevinden ayrılanlar dahil) 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca sigortalı sayıldıklarından bunlar hakkında da 5434 sayılı Kanun hükümleri dolayısıyla 2829 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaktadır.

 

24/3/1983 tarih ve 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkındaki Kanunun 4 üncü maddesi ile, çeşitli sosyal güvenlik kurumlarına   tabi   olarak   geçmiş   hizmeti   bulunanların   bu   hizmetlerinin   aynı   tarihlere rastlamamak şartıyla bu kanuna göre aylık bağlanmasına hak kazanıldığında birleştirileceği,

 

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun mülga ek 18 inci maddesi ile de, Sosyal Sigortalar Kanununa tabi görevlerde bulunduktan sonra iştirakçi olanların, emeklilik keseneklerine, personel kanunları gereğince kazanılmış hak olarak aldıkları derece ve kademe aylıkları üzerine, sigorta primi ödemek suretiyle geçirdikleri sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde eklenerek bulunacak derece ve kademe aylığının esas alınacağı hükme bağlanmıştır.

 

Buna göre, devlet memuru olarak görev yapanların görev yaptıkları kurumlarca 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunanlar (yedek subaylık, vekillik hizmeti yada 5434 sayılı Kanuna tabi göreve başlayan, adına emeklilik keseneği ve kurum karşılığı kesilmeden görevinden ayrılanlar dahil) hakkında   5434   sayılı   Kanun   hükümleri   dolayısıyla   2829   sayılı   Kanun   hükümleri uygulanacağından,  bu  durumda  olan  personelinizin  sigortalı  hizmetlerine  ait  prim  gün sayılarının   ilgili   sosyal   güvenlik   il   müdürlüklerinden   istenmesi   ve   bildirilen   sigortalı hizmetlerin 5434 sayılı Kanunun mülga ek 18 inci maddesi uyarınca emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademelerinde değerlendirilerek Kurumumuzdan herhangi bir teyit beklenmeksizin personelin siciline işlenmesi gerekmektedir.

 

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 106 ncı maddesi ile 5434 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesi  2008  yılı  Ekim  ayı  başından  itibaren  yürürlükten  kaldırıldığından,  5510  sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan personelin, daha önce mülga sosyal güvenlik kanunlarına tabi geçen sigortalı sürelerinin, emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademe ilerlemesinde değerlendirilmesine ilişkin 5510 sayılı Kanunda bir hüküm bulunmadığından, söz konusu sürelerin emeklilik keseneğine esas aylıklarında değerlendirilmesine imkan bulunmamakta olup bu süreler yalnızca toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacaktır.

 

Bilgi edinilmesini ve yukarıda açıklandığı üzere 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca kurumunuzda görev yapanların sigortalı hizmetlerinin ilgili sosyal  güvenlik  il  müdürlüğünden  istenerek  haklarında  gerekli  işlemin  yapılması gerekmektedir.

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına önemle duyurulur.

İsmail YILMAZ Genel Müdür a.
Genel Müdür Yardımcısı

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir