Vergi Dairesi Adresi

Evergi.comVergi daireleri adres, telefon bilgileri.

Vergi Dairesi Ara

6552 Sayılı Kanunun 79 uncu Maddesinin Uygulamasına Dair Tebliğ (Araç Muayenelerine Dair) (Seri No: 2)

maliyeb6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde, bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araç muayenesi yaptırmaları

 

 

05 Aralık 2014 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29196

Maliye Bakanlığından:

6552 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNİN UYGULAMASINA DAİR TEBLİĞ (ARAÇ MUAYENELERİNE DAİR) (SERİ NO: 2)

11/9/2014 tarihli ve Mükerrer 29116 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu ile BazıKanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden 24/11/2014 tarihli ve 2014/7016 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 30/11/2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Kararnamenin eki Kararın “Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri” başlıklı 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında “(3) 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yer alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015 tarihine kadar uzatılmıştır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Bilindiği üzere, 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde, bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araç muayenesi yaptırmaları gerektiği halde muayenelerini süresinde yaptırmamış olanların, 31/12/2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) araç muayenelerini yaptırmaları ve anılan Kanunun 35 inci maddesi uyarınca muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için tahsili gereken %5 fazla yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, bu Kanunun yayımlandığı tarihten (yayımlandığı ay dâhil) araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay ve kesri için aylık %1 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarı ödemeleri şartıyla %5 fazlaların tahsilinden vazgeçileceği hükme bağlanmıştır.

 

Buna göre, 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla, 2918 sayılı Kanun uyarınca araçmuayenelerini yaptırmaları gerektiği halde muayenelerini süresinde yaptıramamış olan araç sahiplerinin, 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesiyle getirilen düzenlemelerden yararlanmasına yönelik süre 30/6/2015 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

Tebliğ olunur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir