Vergi Dairesi Adresi

Evergi.comVergi daireleri adres, telefon bilgileri.

Vergi Dairesi Ara

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

tr_iskurAktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde yer alan “, iş ve meslek

 

 

06 Kasım 2014 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29167

Türkiye İş Kurumundan:

AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde yer alan “, iş ve meslek danışmanlığı faaliyetlerini” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“k) İş ve meslek danışmanı (danışman): İş ve Meslek Danışmanı  kadro veya pozisyonunda çalışan Kurum personelini”

 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki “son iki yıl içinde” ibaresi “dahaönce” şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “işyerlerinden” ibaresi“işgücü piyasasından veya işverenlerden” şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(3) Planda yer almayan bir meslek için işbirliği yöntemi ile kurs düzenlenebilir. Ancak kurs düzenlenen bu meslek, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun yapılacak ilk toplantısında plana eklenir.”

 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında “temrin giderlerinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Genel Müdürlükçe uygun bulunacak diğer eğitim giderlerinin” ibaresi eklenmiş,üçüncü fıkrada “halinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “eğiticinin unvanı dikkate alınarak” ibaresi eklenmiş, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrada “halinde” ibaresinden sonra gelmeküzere “eğiticinin unvanı dikkate alınarak” ibaresi eklenmiş, yedinci fıkranın (b) bendinde “yetki belgesi”ibaresinden sonra gelmek üzere “özel istihdam büroları için izin belgesi,” ibaresi eklenmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

“(4) İl müdürlüğüne tahsis edilen yıllık eğitim ödeneğinin yüzde beşi ile sınırlı olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları (devlet üniversiteleri dahil) ve Anayasanın 135 inci maddesinde belirtilen kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile işbirliği yöntemi ile düzenlenen kurslarda istihdam oranı en az yüzde yirmi olarak uygulanır.”

 

“(5) Bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen ödenek sınırından ayrı olarak yine il müdürlüğüne tahsis edilen yıllık eğitim ödeneğinin bir başka yüzde beşi ile kamu kurum ve kuruluşları, devlet üniversiteleri ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları ile işbirliği yöntemi ile düzenlenecek kurslarda istihdam taahhüdü aranmaz. Bu oranı iki katına çıkarmaya Genel Müdürlük yetkilidir.”

 

“(10) Kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Genel Müdürlük arasında işbirliği protokolü imzalanarak düzenlenecek kurslarda istihdam taahhüdü aranmaz ve bu kurslara ilişkin ödenekler, Genel Müdürlük tarafından ayrıca il müdürlüklerine gönderilir.”

 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasındaki “formların” ibaresi “formlar” şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “yüzde elli” ibaresi“yüzde yirmi” şeklinde ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(4) Teklif veremeyecek iken teklif veren, teklif sırasında yanıltıcı bilgi ve belgeler vermek suretiyle Kurumu aldatmaya yönelik girişimlerde bulunduğu tespit edilen, kesin teminat vermeyen, il müdürlüğünce kabul edilen mücbir sebepler hariç sözleşme imzalamaya davet edildiği halde sözleşme imzalamaktan imtina eden isteklilerin geçici teminatları Kuruma gelir kaydedilir ve bu durumdaki istekli ile on iki ay boyunca bu Yönetmelik kapsamında sözleşme veya protokol imzalanmaz.”

 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde “yetki belgesi,”ibaresinden sonra gelmek üzere “özel istihdam büroları için izin belgesi,” ibaresi eklenmiş, (j) bendi ve aynımaddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“ j) İstekliye ait son bir yıllık sigortalı hizmet listesi”

 

“(4) Teklif zarfında bulunan asıl veya noter onaylı belgeler hariç diğer belgelerde isteklinin imzaya yetkili kişisinin imzası ile tüzel kişiliğe ait mühür veya kaşe bulunması esastır.”

 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “yüzde elli” ibaresi“yüzde yirmi” şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin başlığı “Sözleşme ve idari yaptırımlar” şeklinde değiştirilmiş, üç, dört, beş ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(3) Yüklenici tarafından yürütülen kurs kapsamında ilgili kişilerce yapılan inceleme ve denetimlerde; mevzuat ve sözleşme hükümlerine aykırı olduğu tespit edilen, yapılan sözlü ve yazılı uyarılara rağmen giderilemeyen ve sözleşme veya protokol konusu işin uygulanmasına engel olduğuna il müdürlüğünce karar verilen aşağıdaki durumlarda, sözleşme veya protokol fesh edilir, varsa teminat gelir kaydedilir, yükleniciye yapılan ödemeler yasal faiziyle birlikte geri alınır ve yüklenici ile yirmi dört ay boyunca bu Yönetmelik kapsamında sözleşme veya protokol imzalanmaz:

 

 1. a) Eğitime katılan kursiyerlerin, yüklenicinin kayıtlı ve/veya kayıt dışı çalışanı olduğunun tespit edilmesi ve bu kişilerin yapılan yazılı uyarıya rağmen kursla ilişiğinin kesilmemesi,

 

 1. b) Yüklenici tarafından, sözleşme veya protokol konusu eğitim hizmetlerinin il müdürlüğünün yazılıonayını almaksızın üçüncü şahıslara yaptırıldığının tespit edilmesi,

 

 1. c) Yüklenicinin ağır hastalık, tutukluluk, mahkumiyet, ölüm, iflas gibi hallerde sözleşmeden veya protokolden doğan yükümlülüklerini yerine getiremediğinin tespit edilmesi,

 

ç) İşin yürütülmesini engelleyen mücbir sebebin (doğal afet, kanuni grev, genel salgın hastalık, yangın, kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi) meydana geldiği tarihi izleyen beş işgünü içinde il müdürlüğüne yazılıolarak bildirimde bulunulması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi durumu hariç olmaküzere, yüklenicinin sözleşme veya protokol hükümlerinden doğan yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmemesi ve sözleşmeye veya protokole aykırı tutum ve davranışını düzeltmemesi.

 

Bu fıkranın (ç) alt bendinde belirtilen mücbir sebeplerden dolayı il müdürlüğü veya yüklenici sözleşmeyi veya protokolü tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak, yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa ve bu talep il müdürlüğünce kabul edilmişse, il müdürlüğünün sözleşmeyi veya protokolü feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin bu sözleşmeye uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir.”

 

“(4) Sözleşme veya protokol imzalandıktan sonra, mücbir sebepler dışında, yüklenicinin mali acz içinde bulunması veya teknik ve idari yönden yetersiz durumda olması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak Kuruma bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme veya protokol fesh edilir ve yükleniciye yapılan ödemeler yasal faiziyle birlikte geri alınır.”

 

“(5) Sözleşme veya protokol süresince yüklenici tarafından 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunma, hileli iflas etme, hile, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşme konusu işlemlere fesat karıştırılması veya sahte belge düzenlenmesi veya bunlara teşebbüs edildiğinin ilgili birimlerce tespit edilmesi hallerinde sözleşme/protokol fesh edilir, varsa teminat gelir kaydedilir, yükleniciye yapılan ödemeler yasal faiziyle birlikte geri alınır ve yüklenici ile yirmi dört ay boyunca bu Yönetmelik kapsamında sözleşme veya protokol imzalanmaz. Bu durumdaki yükleniciler ile protokol veya sözleşme imzalanmış olsa dahi henüz başlatılmamış olan kurslara ilişkin protokol ve sözleşmeler de iptal edilir.”

 

“(6) Sözleşme hükümlerine aykırılığın genel zamanaşımı süresi içinde teftiş veya inceleme yoluyla ya da yargı kararı ile tespiti halinde de ilgili yaptırımlar uygulanır.”

 

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna “Ancak daha önce usulüne göre onaylatılmış eğitim programının, yürürlükte olan eğitim programı ile aynı olması halinde tekrar onaylatılmasına gerek yoktur.” cümlesi eklenmiş ve yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(7) Mesleki eğitim kursu düzenlenecek mesleğin uygun olması halinde Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslar dahilinde bilgi iletişim teknolojileri kullanılarak uzaktan eğitim yöntemleri ile de kurs düzenlenmesi mümkündür.”

 

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “engellilere” ibaresi“özel politika veya uygulama gerektiren gruplara” şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde “Milli Eğitim Bakanlığı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve üniversiteler” ibaresi eklenmiş, yedinci fıkrasında yer alan“eğitici, süresiz olarak Kurumun faaliyetlerinde görev alamaz” ibaresi “eğiticiler yirmi dört ay boyunca bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen kurs ve programlarda görev alamaz” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

“(8) Bir meslek için usulüne göre eğitici onayı alınmış kişinin, eğitici vasfında değişiklik olmaması şartı ile aynı meslek için tekrar eğitici onayı alınmasına gerek yoktur.”

 

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

“(6) Bir meslek için usulüne göre eğitim mekânı onayı alınmış ise, eğitim mekanının şartlarında değişiklik olmaması şartı ile aynı meslek için tekrar eğitim mekanı onayı alınmasına gerek yoktur.”

 

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında “halinde,” ibaresinden sonra gelmek üzere “sadece” ibaresi eklenmiş, üçüncüfıkrasındaki “kursiyer” ibaresi “kursiyerler” şeklinde, altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci fıkrasındaki “ağır ve tehlikeli” ibaresi “tehlikeli ve çok tehlikeli” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fırkalar eklenmiştir.

 

“ç) Kurumca aynı meslekte düzenlenen kursu tamamlamamış olmak,”

 

“(6) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında, çalışma yaşı ve çalıştırma yasağına ilişkinözel düzenlemeler çerçevesinde çalıştırılmaları yasaklananlar bu kapsamda yer alan mesleklerdeki kurslara katılamazlar. Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde ilgili mevzuatın öngördüğü düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla kurs düzenlenebilecektir.”

 

“(10) Kursa katılma şartlarını haiz olmadığı halde kursiyer taahhütnamesi imzalayarak kursa katıldığıtespit edilen kişilere yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte bu kişilerden geri alınır.”

 

“(11) Kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Genel Müdürlük arasında imzalanan protokole istinaden işbirliği yöntemiyle düzenlenen kurslarda, kursiyerlerin işsiz olması şartıaranmaz.”

 

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin yedinci fıkrasında “Ancak bu durumdaki kişilere”ibaresinden sonra gelmek üzere “iş kazası ve meslek hastalığı ile gerekmesi halinde genel sağlık sigortası primleri Kurumca ödenir,” ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının başında yer alan “Yüklenicilerin”ibaresi “Yükleniciler” olarak ve son cümlesi de “Bu yükümlülüğü sözlü ve yazılı uyarılara rağmen yerine getirmediği il müdürlüğünce tespit edilen yükleniciler ile imzalanan sözleşme fesh edilir, varsa teminat gelir kaydedilir, varsa yükleniciye yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınır ve yüklenici ile on iki ay boyunca bu Yönetmelik kapsamında sözleşme veya protokol imzalanmaz.” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkranın sonuna“Kursiyer taahhütnamesinde yer alan hususlara aykırılığın tespit edilmesi halinde kursiyer yirmi dört ay boyunca bu Yönetmelik kapsamındaki kurs veya programlardan yararlanamaz.” cümlesi eklenmiştir.

 

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin dördüncü fıkrasına “tüm giderler” ibaresinden sonra gelmek üzere “yasal faiziyle” ibaresi eklenmiş ve beşinci fıkrasında yer alan “kamera” ibaresi “teknolojik araçlarla” ve “iki yıl” ibaresi “yirmi dört ay” şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi “Yüklenicinin, bu otuz günlük süre içinde başvurması ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde; işe başlatma süresi en fazla doksan güne uzatılabilir. Başvurunun yapılması ve il müdürlüğünce başvurunun sonucunun yükleniciye yazılıbildiriminden itibaren geçen sürelerde otuz günlük bu süre durur. İstihdam edilen kişilerin işe giriş bildirgeleri gerekli denetim ve incelemelerin yapılabilmesini teminen işe girişi takip eden en geç beşinci gün yüklenici tarafından il müdürlüğüne yazılı olarak teslim edilir.” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrada yer alan “alanda”ibaresi “meslekte” şeklinde değiştirilmiş, sekizinci fıkrada “sınav” ibaresinden sonra gelmek üzere “sonucunun açıklandığı” ibaresi eklenmiş ve “iki katı” ibaresi “üç katı” olarak ve “iki yüz kırk” ibaresi “üç yüz altmış” olarak değiştirilmiş, dokuzuncu fıkrasında yer alan “SGK hizmet dökümü” ibaresi “SGK sigortalı hizmet listesi gibi belgeler” olarak ve on üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(13) İstihdam edilecek kişilerin yazılı olarak rızası alınmak ve eğitim alınan meslekte istihdam edilmekşartları ile yükleniciler, bu kişileri başka ilde veya yurt dışında işe yerleştirme hizmetine dair ilgili mevzuat hükümlerine tabi olmak kaydıyla başka ülkede istihdam edebilirler.”

 

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ilk fıkrasının (d) bendinde yer alan “Kurumca”ibaresi “Genel Müdürlükçe” şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin ilk fıkrasına ikinci cümlesinden sonra gelmeküzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

 

“Genel Müdürlükçe uygun bulunacak diğer eğitim giderlerinin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar yüklenici ile imzalanan protokolde belirlenir.”

 

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrası “(4) 18 yaşından küçük kursiyerler ile zihinsel engellilere yönelik olarak düzenlenen kurslarda kursiyerlere yapılacak ödemeler, veli veya kayyum veya vasileri tarafından kursiyerler adına banka veya PTT aracılığı ile yapılır.” şeklinde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasında yer alan “cezaevlerinin”ibaresi “ilgili” şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Programın amacı

 

MADDE 45 – (1) İşbaşı eğitim programı, Kuruma kayıtlı işsizlerin yine Kuruma kayıtlı işyerlerinde, dahaönceden edindikleri teorik bilgileri uygulama yaparak pekiştirmelerini veya mesleki deneyim kazanmalarınısağlamak amacıyla işgücü piyasası araştırma sonuçları, iş ve meslek danışmanlarının işyeri ziyaretleri sırasında veya işsizlerle yapılan görüşmelerde tespit edilen ihtiyaçlar, işyerlerinden veya katılımcı adaylarından gelen talepler doğrultusunda bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerinde belirlenen şartlara uyulmak kaydıyla düzenlenebilir.”

 

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Program düzenlenecek meslekler

 

MADDE 46 – (1) İşbaşı eğitim programı, katılımcının mesleki deneyim kazanmasını sağlayacak mesleklerde düzenlenir. Hangi mesleklerde program düzenlenip düzenlenmeyeceğine il müdürlüğünce karar verilir.”

 

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “veya bir bölümünüiştiraki olan veya” ve “o işyeri veya ilgili bölümü yönünden,” ibareleri ile dördüncü fıkrada yer alan “hiçbir surette” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

“(5) Kısa çalışma uygulamasından yararlanan işyerleri, bu uygulamadan yararlandıkları dönemde katılımcı talebinde bulunamazlar.”

 

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(1) İşbaşı eğitim programına katılabilecek kişi sayısı, programın başlama tarihi itibarıyla aynı il sınırlarıiçerisinde, aynı işverene bağlı işyerlerinde programın başladığı tarihe ait fiili çalışan sayısını gösteren belgede yer alan çalışan sayısı üzerinden, kontenjan oluşturmak suretiyle belirlenir.”

 

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Programın uygulanması

 

MADDE 50 – (1) İşverenlerden iki ile on arasında çalışanı bulunanlar bir, on bir ve üzerinde çalışanıolanlar ise fiili çalışan sigortalı sayısının onda biri kadar işbaşı eğitim programı katılımcısı talep edebilir. Söz konusu talebe ilişkin uygulama esasları Genel Müdürlükçe belirlenir.

 

(2) Özel politika veya uygulama gerektiren grupların işbaşı eğitim programından faydalanmalarınıartırmak amacı ile katılımcı sayısı ve uygulama esaslarına ilişkin olarak Genel Müdürlükçe özel düzenleme yapılabilir.

 

(3) İşveren tarafından başvuru yapılan tarihe ait çalışan sayısını gösterir belgenin ibraz edilememesi durumunda; işverence izleyen ayda ilgili belgeleri vermek üzere bu tarihe ait fiili sigortalı çalışan sayısına ilişkin taahhütname verilir. Bu taahhütnamede, bu maddede yer alan hususlar ile Kurumca belirlenecek diğer hususlar da yer alabilir. Taahhütnamede beyan edilen çalışan sayısının, izleyen ayda çalışan sayısını gösterir belge üzerinden yapılacak kontrolde tespit edilen programın başladığı tarihteki fiili çalışan sayısından farklı olması durumunda söz konusu belgedeki sayı esas alınır. Taahhütnamedeki sayının ilgili belgedeki sayıdan yüksek olması ve bu durumun fazla kontenjan kullanılmasına neden olması halinde, kontenjan fazlası katılımcıya yapılan ödemeler tespit tarihinden itibaren yasal faizi ile işverenden tahsil edilir, fazla katılımcının program ile ilişiği kesilir ve programa devam olunur.

 

(4) İşbaşı eğitim programı için yapılan başvuru ile program başlangıcının aynı tarihte olmaması halinde başvuru yapılan tarihteki duruma göre değil, içinde bulunulan tarihe göre işlem yapılır. Bu durumda işverenden programın başladığı tarihe ilişkin fiili çalışan sayısını gösteren yeni bir taahhütname alınır ve bu maddenin üçüncüfıkrası hükümleri uyarınca işlem tesis edilir.

 

(5) İşverenin programın bittiği tarihteki fiili çalışan sayısının, programın başladığı tarihteki fiili çalışan sayısından düşük olduğunun tespiti halinde; işveren bu tespit tarihinden itibaren bir ay içerisinde programın başladığı ve bittiği tarih arasındaki fiili çalışan sayıları arasındaki farka karşılık gelecek sayıda kişiyi istihdam ettiğini bir aylık sürenin bitiminden itibaren en geç beş işgünü içinde il müdürlüğüne işe giriş bildirgesi ile birlikte bildirmezse işveren ile bu bir aylık sürenin son gününden itibaren on iki ay süreyle bu Yönetmelik kapsamında kurs ve program düzenlenmez.

 

(6) Programın başlatılması ve devamı sırasında, programın ilgili mevzuata ve sözleşme hükümlerine uygunluğuna yönelik her türlü tedbir il müdürlüğü tarafından alınır. Bu kapsamda işveren, il müdürlüğütarafından istenen belgeleri süresi içerisinde ibraz etmekle yükümlüdür, aksi takdirde işveren ile on iki ay süreyle bu Yönetmelik kapsamında kurs ve program düzenlenmez.”

 

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Yeni katılımcı talebi ve katılımcıların istihdamı

 

MADDE 51 – (1) Yeni katılımcı talebinde bulunan işverenin talebinin kabul edilebilmesi için, işverenin başvuru tarihinden geriye doğru son bir yılda işbaşı eğitim programını tamamlayan katılımcılardan en az yüzde yirmisini kendi işyerinde veya başka işyerinde aynı meslekte en az altmış gün istihdam etmiş olması veya istihdam etmeye başladığına dair taahhütname vermesi gerekmektedir. Tamamlanmış ancak henüz bitiştarihindeki fiili çalışan sayısı tespit edilememiş programların 50 nci maddenin beşinci fıkrası hükümlerine uygunluğu da göz önüne alınır ve söz konusu taahhütnamede bu hususa da yer verilir. İşverenin, başvuru esnasında programı tamamlayan katılımcıların istihdam durumlarını gösterir belgeleri il müdürlüğüne ibraz etmesi gerekir.

 

(2) Katılımcıların bir kısmını veya tamamını işe alan ve/veya katılımcı sayısında azalma olan ve/veya talep edebileceği katılımcı sayısından daha az katılımcıyla program başlatan işveren, devam eden programın her safhasında yeni katılımcı talebinde bulunabilir. Yeni talep değerlendirilerek varsa mevcut katılımcılar hariç geriye kalan kontenjan kadar katılımcı ile işbaşı eğitim programı düzenlenebilir.

 

(3) 60 ıncı madde hükümleri hariç bu Yönetmelik kapsamında programdan on iki ay süreyle yararlanamama yönünde yaptırım uygulanan işverenin; son bir yılda yaptırım uygulanmasına neden olan programlara başlayan toplam katılımcı sayısının en az yüzde ellisini en az altmış gün süreyle aynı meslekte istihdam ettiğini belgelemesi halinde, uygulanan yaptırım kaldırılır ve söz konusu işveren yeni program başvurusu yapabilir.

 

(4) Yarı zamanlı, periyodik çalışma, yevmiyeli eleman, ekstra eleman gibi çalışma durumunda istihdam yükümlülüğü yerine getirilmiş sayılmaz.

 

(5) Program başlangıcında işveren tarafından istihdam taahhüdü verilmişse program sonunda bu taahhüdün yerine getirilip getirilmediği kontrol edilir, söz konusu yükümlülük yerine getirilmezse işveren ile on iki ay süreyle bu Yönetmelik kapsamında kurs ve program düzenlenmez.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 52 – (1) İşbaşı eğitim programına katılmak için;

 1. a) Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
 2. b) 15 yaşını tamamlamış olmak,
 3. c) İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısmı veya eşi olmamak,

ç) Emekli olmamak,

 1. d) Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programın yapılacağı işyerinin çalışanıolmamak,
 2. e) İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak, danışmanın uygun görüşünü almak,
 3. f) Öğrenci olmamak (Açık öğretim ilkokulu, ortaokulu ve lisesi ile yükseköğretim öğrencileri hariç),

şartları aranır.

(2) İşsizlik ödeneği alan kişiler de katılımcı olabilirler. Ancak bu kişiler işsizlik ödeneği aldıkları süre boyunca işten ayrılma bildirgesinin tarafı olan işyerinde katılımcı olamazlar.

 

(3) 4857 sayılı Kanun kapsamında, çalışma yaşı ve çalıştırma yasağına ilişkin özel düzenlemeler çerçevesinde çalıştırılmaları yasaklananlar programlara katılamazlar. Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde ilgili mevzuatın öngördüğü düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla program düzenlenebilecektir.

 

(4) Katılımcılar, yirmi dört ay içinde en fazla yüz altmış fiili gün işbaşı eğitim programından yararlanabilirler.”

 

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında “saatten” ibaresinden sonra gelmek üzere “en fazla altı günden” ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “ceza paralarından” ibaresi“ilgili idari para cezalarından” şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinde ikinci ve üçüncü cümleler yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinde “işbaşı eğitim” ibaresinden sonra gelmek üzere“programı” ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan“maddelerini” ibaresi “maddelerinin birinci fıkralarının (II) numaralı bentlerinde yer alan hükümleri, 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinin (g) alt bendi hariç olmak üzere” şeklinde değiştirilmiş,“yapılmış ödemeler” ibaresinden sonra gelmek üzere “feshe neden olan taraftan” ibaresi eklenmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

 

“(4) İl Müdürlüğünün de uygun görmesi şartıyla programın dörtte birlik süresi içerisinde taraflar karşılıklıanlaşarak sözleşmeyi fesih yetkisine sahiptir.”

 

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

MADDE 60 – (1) İşverenin, 51 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen taahhütnamede yer alan yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilirse, varsa devam eden programlar sonlandırılır ve bu programlar için katılımcılara ödenen tüm ödemeler yasal faiziyle işverenden tahsil edilir ve işveren tespit tarihinden itibaren on iki ay süre ile bu Yönetmelik kapsamındaki kurs ve programlardan yararlanamaz.

 

(2) 58 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına göre sözleşmenin fesh edildiği durumlarda, katılımcıya Kurum tarafından yapılan ödemeler yasal faiziyle feshe neden olan taraftan tahsil edilir ve feshe neden olan taraf fesih tarihinden itibaren on iki ay süre ile bu Yönetmelik kapsamındaki kurs ve programlardan yararlanamaz.İlgili maddeye göre sözleşmenin feshini gerektiren durumların programın sona ermesinden sonra genel zamanaşımı süreleri içinde tespiti halinde de bu fıkrada belirtilen yaptırımlar uygulanır.

 

(3) İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısmı veya eşi olan kişilerin veya işverenin çalışanlarının katılımcı olduklarının tespiti halinde bu durumdaki katılımcılara yapılan ödemeler yasal faizi ile işverenden tahsil edilir ve tespit tarihinden itibaren işveren on iki ay süre ile bu Yönetmelik kapsamındaki kurs ve programlardan yararlanamaz.

 

(4) İşverenin veya katılımcının işbaşı eğitim programından yararlanma şartlarını taşımadıklarının tespiti halinde program sonlandırılır, program için yapılan ödemeler tespit tarihinden itibaren yasal faizi ile yararlanmaşartlarını taşımayan taraftan tahsil edilir ve ilgili taraf on iki ay süre ile bu Yönetmelik kapsamındaki kurs ve programlardan yararlanamaz.”

 

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “en fazla” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

MADDE 71 – (1) Katılımcıların TYP’ye devamı zorunludur. Katılımcılar yükleniciye ve Kuruma bilgi vermek ve Kurum ya da yükleniciden onay almak şartıyla on dört güne kadar ücretsiz izin kullanabilir.

 

(2) Sağlık sorunları, evlenme, doğum ve birinci derece yakınlarının vefatı ve benzeri durumlar da on dört günlük ücretsiz izin kapsamında değerlendirilir.

 

(3) İznin kullanımı için, izin dilekçesinin yükleniciye onaylatılması gerekmekte olup, dilekçede mazeret bildirilmesi zorunlu değildir.

 

(4) On dört günlük izin süresinin aşılması halinde, yüklenici tarafından katılımcının ilişiği kesilerek il müdürlüğüne bildirilir.”

 

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “on altıyaşını doldurmuş işçiler için” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkrada yer alan “otuz günden” ibaresi “ilgili aydaki takvim gün sayısından” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(2) Yapılacak ödemenin hesaplanmasında, hafta tatili günleri de dikkate alınır ve bu günlere ait ücret tam ödenir.”

 

MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinde yer alan “bölümde” ibaresi “Yönetmelikte” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

 

“(2) Girişimcilik eğitim programının uygulamasında bu bölümde hüküm bulunmayan hallerde Yönetmeliğin ikinci ve altıncı bölümündeki hükümlerden ilgili olanlar uygulanır.”

 

“(3) Program kapsamında Kurum, girişimcilik eğitimi almış kişilere iş kurma ve geliştirme konularında danışmanlık ve mentorluk hizmeti ile birlikte finansal destek olanaklarına erişim imkanlarını kolaylaştırıcıhizmetleri verebilir veya verdirebilir.”

 

MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğin 79 uncu maddesinin başlığı “Programın içeriği ve süresi” şeklinde, birinci fıkrasında yer alan “gereklidir.” ibaresi “gerekir.” şeklinde ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmişve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

 

“(2) Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslar dahilinde bilgi iletişim teknolojileri kullanılarak uzaktan eğitim yöntemleri ile de girişimcilik eğitim programı düzenlenmesi mümkündür.”

 

“(3) Toplam program süresi tüm modüller dahil olmak üzere yüz altmış fiili günü geçemez.”

 

“(4) Programların, günlük en az beş en fazla sekiz saat ve haftada altı günü geçmemek üzere en az otuz en fazla kırk saat olması gerekir. Yarım günlük tatiller dahil olmak üzere milli, dini bayramlar ile resmi tatil olan günlerde eğitim yapılamaz ve bu süreler toplam eğitim gününe dahil edilemez. Programlar tatil günleri ve Genel Müdürlükçe modüllerin uygulanması hakkında belirlenecek koşullar saklı olmak üzere kesintisiz olarak yapılır.”

 

MADDE 42 – Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

İşbirliği ve hizmet alımı

 

MADDE 80 – (1) Girişimcilik eğitim programları öncelikle Genel Müdürlükçe belirlenecek kriterlerçerçevesinde işbirliği yöntemi ile düzenlenir.

 

(2) Girişimcilik eğitim programlarının işbirliği ile düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde hizmet alımı, ilgili kurum veya kuruluşlar ile Kurum arasında yapılan protokol hükümleri saklı kalmak üzere, tespit edilen yaklaşık katılımcı başı ders saat maliyeti de dikkate alınarak isteklilerden Genel Müdürlükçe belirlenen değerlendirme kriterleri çerçevesinde, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükmüuyarınca doğrudan temin usulü ile yapılır. İsteklilerin, teklif aşamasında, hizmet alımına konu programa ilişkin olarak teklifte verdikleri katılımcı başı ders saat maliyeti ile eğitilmesi öngörülen katılımcı sayısı ve eğitimin tamamlanması için öngörülen toplam ders saatinin çarpımı sonucu bulunacak tutarın yüzde üçü oranında geçici teminat mektubu vermeleri gerekir. Geçici teminatın süresinin en az yüz yirmi gün olmak üzere teklif geçerlilik süresinden otuz gün fazla olması gerekir. Sözleşme imzalanması sonrasında geçici teminat mektubu yükleniciye iade edilir. Sözleşme aşamasında istekliden, hizmet alımına konu programa ilişkin katılımcı başı ders saat maliyeti ile teklifte eğitilmesi öngörülen katılımcı sayısı ve eğitimin tamamlanması için öngörülen toplam ders saatininçarpımı sonucu bulunacak rakamın yüzde altısı oranında kesin teminat mektubu alınır. Sözleşme hükümlerinin eksiksiz yerine getirilmesi durumunda teminat mektubu yükleniciye iade edilir.

 

(3) İşbirliği ve hizmet alımına ilişkin uygulamaların usul ve esasları Genel Müdürlükçe belirlenir.”

 

MADDE 43 – Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesinin birinci fıkrasına “Hizmet alımı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve işbirliği” ibaresi eklenmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

 

“(2) Kamu kurum ve kuruluşları ve kuruluş amaçları doğrultusunda olmak şartıyla dernek ve vakıflar ile işbirliği kapsamında program düzenlenebilir.”

 

“(3) Kurum tarafından sözleşme imzalanan hizmet sağlayıcılar, il müdürlüğüne yazılı bildirim yapmak ve uygunluk onayı almak şartı ile gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği içinde hizmet sunabilirler. Bu kapsamda düzenlenen programlarda her türlü sorumluluk il müdürlüğü ile sözleşme imzalayan yükleniciye aittir. Bu şekilde işbirliği yapılan gerçek veya tüzel kişilerin Kurum tarafından bu Yönetmelik kapsamında tedbir uygulanan veya yaptırım uygulananlar arasında olmaması gerekir.”

 

MADDE 44 – Aynı Yönetmeliğin 82 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve beşinci fıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“c) Aynı modülü daha önce tamamlamamış olmak,”

 

“(5) Yüklenicinin kendisinin, çalışanının, birinci ve ikinci derece kan hısmı olan kişilerin katılımcı olmasıdurumunda, bu kişiler toplam katılımcı sayısına ilave edilmez, bu kişilere ve bu kişiler için yükleniciye Kurumca herhangi bir ödeme yapılmaz. Ancak bu durumdaki kişilere iş kazası ve meslek hastalığı ile gerekmesi halinde genel sağlık sigortası primleri Kurumca ödenir,  katılım belgesi veya sertifika verilir. Bu kişilere ve bu kişiler için yükleniciye ödeme yapıldığının tespiti halinde, bu ödemelerin tümü yasal faizi ile birlikte yükleniciden geri alınır.”

 

MADDE 45 – Aynı Yönetmeliğin 84 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(3) Programdan;

 

 1. a) Askerlik, tutukluluk, hamilelik ve doğum, uzun süreli hastalık, işe giriş ve programa devamıengelleyebilecek ikametgah değişikliği gibi il müdürlüğünce kabul edilebilen geçerli nedenler ile programa ilişkin devamsızlık süresini aşmaları nedeniyle ayrılmak zorunda kalanlar,

 

 1. b) Durumları programı takibe elverişli olmadığı için programla ilişiği yüklenici teklifi ve il müdürlüğüonayı ile kesilenler,

 

 1. c) Programa devam ederken program iptalinden dolayı katılım belgesi alamayanlar,

 

ç) İl müdürlüğünce kabul edilen geçerli bir mazeret ile programdan ayrılanlar,

 

dışında nedenlerle ayrılanlar yirmi dört ay süresince bu Yönetmelik kapsamındaki kurs ve programlardan yararlanamaz. Ancak bu kişiler programı tamamlamamış olduklarından yaptırım süresinin sonunda başvurmalarıhalinde programdan yararlandırılır. Bu fıkrada sayılan sebeplerle programdan ayrılan kişiler programa tekrar başvurmaları halinde programa katılabilirler. Bu kapsamdaki katılımcılara durumlarına uygun olarak katılımcızaruri gideri ve/veya sigorta prim giderleri ödenebilir.”

 

MADDE 46 – Aynı Yönetmeliğin 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde “Katılımcılara”ibaresinden sonra gelmek üzere “durumlarına uygun olarak” ibaresi eklenmiş ve (ç) bendinde yer alan“Kurumca” ibaresi “Genel Müdürlükçe” şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 47 – Aynı Yönetmeliğin 87 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “aylık”, “ayın” ve “Aylık”ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(4) Program süresince 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamı dışında kalan katılımcılara, katıldıkları her bir fiili gün için Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen miktarda katılımcı zaruri gideri ile kısa vadeli sigorta kolları kapsamında iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi ve durumlarına uygun olarak genel sağlık sigortası primleri Kurum tarafından ödenir. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki katılımcılara ve emeklilere ise katılımcızaruri gideri ödenmez ve ilgili mevzuatında aksi yönde bir hüküm olmaması halinde kısa vadeli sigorta kollarıkapsamında iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi ile durumlarına uygun olarak genel sağlık sigortası primleri Kurum tarafından ödenir. Yarım gün veya daha az süre ile programa katılmış olan katılımcılara bu günler içinödeme yapılmaz. Yapılacak ödemeler, il müdürlükleri tarafından Kurumun belirleyeceği banka veya PTT aracılığıyla gerçekleştirilir. Herhangi bir nedenle programdan ayrılan ve/veya ilişiği kesilen katılımcılara eğitime katılmış oldukları gün üzerinden katılımcı zaruri gideri ödemesi yapılır.”

 

MADDE 48 – Aynı Yönetmeliğin 88 inci maddesinin başlığı “Programların denetimi, izlenmesi ve idari yaptırımlar” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrada yer alan “kamera” ibaresi “teknolojik araçlarla” ve “iki yıl”ibaresi “yirmi dört ay” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

“(4) Program kapsamında yüklenici ile imzalanan sözleşmenin feshi ile ilgili bu bölümde yer alan hükümlere ilave olarak bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ilgili hükümleri uygulanır.”

 

MADDE 49 – Aynı Yönetmeliğin 90 ıncı maddesinin birinci fıkrası “(1) Kursiyerler ve katılımcılar için kurs ve/veya programlar arasında altı ay bekleme süresi bulunur. Ancak kurs sonrasında bir ay içinde aynımeslekte düzenlenen işbaşı eğitim programına katılmak istenmesi halinde bu şart aranmaz.” şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkranın sonuna “Bu Yönetmelik kapsamındaki herhangi bir kurs ya da program çerçevesinde sözleşme veya protokol imzalanmama yönünde yaptırım uygulanan hizmet sağlayıcı veya işveren yaptırım süresince hiçbir kurs ya da programdan yararlanamaz.” cümlesi ile maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

“(5) Teminatların iadesinde, kurs ve programlar birbirlerinden bağımsız olarak değerlendirilerek işlem yapılır.”

 

MADDE 50 – Aynı Yönetmeliğin 97 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

“(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki hedef kitlenin aktif işgücü hizmetleri hakkında doğru bilgilerle aydınlatılmasına yönelik basılı, görsel, dijital materyallere uygun bilgi verici  içerikleri hazırlamak, yayın ve tanıtım çalışmalarını planlamak ve yürütmekten Genel Müdürlük sorumludur. İl Müdürlükleri de Genel Müdürlüğün hazırladığı içeriğe uygun olarak kamuoyuna, kurs ve programlardan yararlanması hedeflenenlere bilgi verici basılı, görsel, dijital materyaller hazırlayarak tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları yürütebilir.”

MADDE 51 – Aynı Yönetmeliğin 100 ve 101 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 52 – Aynı Yönetmeliğin 104 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 104 – (1) Türkiye işgücü piyasasına uyumlarını sağlamak amacı ile; 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde geçen ikamet iznine ve 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca yabancılara verilen kimlik numarasına, uluslararası koruma başvuru sahibi kayıt belgesine, uluslararası koruma başvuru sahibi kimlik belgesine, uluslararası koruma statü sahibi kimlik belgesine, geçici koruma kimlik belgesine veya bunlar yerine geçen numara ve belgelere sahip olan yabancılar, il müdürlüğünce uygun bulunmak ve Kuruma kayıt olmak şartları ile, bu Yönetmelik kapsamındaki kurs ve programlardan (TYP hariç) yararlanabilirler.”

 

MADDE 53 – Aynı Yönetmeliğin 106 ncı maddesi aşağıdaki şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 106 – (1) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından sosyal yardım alan ve vakıflardaki ilgili personel tarafından Kurum sistemine kayıt edilen kişilerle irtibata geçilir. Bu kişiler, durumlarına uygun açık işlere ya da aktif işgücü hizmetlerine yönlendirilir.”

 

MADDE 54 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

 

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu madde yürürlüğe girmeden önce imzalanan işbaşı eğitim programısözleşmelerinde, 50 nci maddenin bu maddenin yayım tarihinden önceki hükümlerinden dolayı yaptırım uygulanan işverene, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde başvuru yapması halinde 51 inci maddenin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.”

 

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin yedinci fıkrası kapsamında bu maddenin yürürlüğünden önce süresiz tedbir uygulanan eğiticilere ilişkin tedbir süresi, ilk tedbir uygulama tarihinden başlamak üzere yirmi dört ay olarak uygulanacaktır.”

MADDE 55 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 56 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir