Vergi Dairesi Adresi

Evergi.comVergi daireleri adres, telefon bilgileri.

Vergi Dairesi Ara

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

saglik_bakanligiAyakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında

 

 

30 Ocak 2015 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29252

Sağlık Bakanlığından:

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinin sonuna “veya muayenehaneye dönüştürülür.” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12/B maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci cümlesi aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.

“Merdiven rıhtlarının engellilerin çıkışını zorlaştırmayacak şekilde düz bir satıhla bitirilmesi, merkez girişine engelliler için uygun eğimli rampa yapılması zorunludur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12/C maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan  “özürlü” ibaresi “engelli”olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12/Ç maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Özürlülerin”ibaresi “Engellilerin” olarak; aynı fıkranın (d) bendinde yer alan “özürlülerin” ibaresi “engellilerin” olarak ve aynıbentte yer alan “özürlüler” ibaresi “engelliler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12/D maddesinin birinci fıkrasında yer alan  “özürlü” ibaresi “engelli”olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin yedinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Asgari personel sayısının altına düşülmesi” ibaresi “Tabip sayısı asgari sayının altına düşen polikliniğin üç ay içinde tabip eksikliğini giderememesi” olarak değiştirilmiştir.

“Yan dal uzmanlığı bulunanlar, her bir yan dal uzmanlık alanında ülkedeki ve ildeki eğitim kurumlarında tıpta uzmanlık eğitimini sağlayacak şekilde Bakanlıkça belirlenen sayıda yan dal uzmanı bulunması koşuluyla ve Planlama ve İstihdam Komisyonunun uygun görüşü ile o ildeki ana dal uzmanlık kadrolarında; tıpta uzmanlık eğitimi verilmeyen illerde ise Planlama ve İstihdam Komisyonunca belirlenecek kriterlere ve bu komisyon tarafından verilecek uygun görüşe göre o ildeki ana dal uzmanlık kadrolarında başlatılabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“l) Optisyenlik müessesesinin bulunduğu bina ve bahçesi ile müştemilatı içerisinde göz hastalıklarıuzmanının mesleğini icra ettiği muayenehane ve diğer sağlık kuruluşları faaliyet gösteremez.”

“m) Serbest eczane bulunan bina ve bahçesi ile müştemilatı içerisinde sağlık kuruluşu açılmak istenmesi halinde 12/4/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirme yapılır.”

“n) Sağlık kuruluşunda bulunan tıbbi cihazların düzenli olarak bakım, kontrol ve kalibrasyonu yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kamu kurumlarınca açılacak” ibaresinden sonra gelmek üzere “poliklinik ve” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birinci fıkrada belirtilen poliklinik ve tıp merkezleri, Müdürlükçe ruhsatlandırılır. Ancak, bunlar içinön izin, mesul müdürlük belgesi ve sağlık çalışanlarına çalışma belgesi düzenlenmez.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesinin; dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş;onbirinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Tıp merkezleri” ibaresi “Muayenehane hariç sağlık kuruluşları”olarak, ikinci cümlesinde yer alan “tıp merkezine” ibaresi “sağlık kuruluşuna” olarak değiştirilmiş; onikincifıkrasında yer alan “A ve B tipi” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Kadrosuzluk nedeniyle emekli olan veya 60 yaşını dolduran tabipler ile engellilik oranı en az yüzde 60 olan tabipler bu maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolu tabiplerin çalışma şekline uygun olarak kadro dışıgeçici olarak çalışabilir.”

“(17) Poliklinik ve tıp merkezi bünyesinde ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulmak üzere açılacak birimin, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte poliklinikler için tanımlanan poliklinik odası, asgari personel, tıbbi cihaz, araç ve gereç şartlarını taşıması gerekir. Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış birimler fiziki standartları hariç diğer standartlara uyar.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin Ek 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “koruyucu ve destekleyici nitelikte poliklinikler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Bakanlıkça izin verilen geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının yapıldığı poliklinik” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan“birleşme/dönüşüm” ibareleri “birleşerek dönüşme” olarak, “Birleşme/dönüşüm” ibaresi “Birleşerek dönüşme” olarak ve “birleşme/dönüşüme” ibaresi “birleşerek dönüşmeye” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin geçici 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Mevcut muayenehanelerin durumu

GEÇİCİ MADDE 7 – (1) 3/8/2010 tarihinden önce açılmış olan muayenehaneler bina şartları ve fiziki standartları bakımından mevcut durumları ile faaliyetine devam ederler ve bu muayenehanelere Müdürlükçe 3/8/2015 tarihine kadar uygunluk belgesi düzenlenir. Bu süre içerisinde uygunluk belgesi almayan muayenehanelerin faaliyeti valilikçe durdurulur. Muayenehanelerin mevcut durumlarının tespitinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihteki resmi kayıtları esas alınır.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki muayenehanelerin taşınma talepleri bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin geçici 12 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) 31/12/2013-21/3/2014 tarihleri arasında emekliye ayrılmış ve 21/3/2014 tarihi itibarıyla muayenehane hariç planlamaya tabi hiçbir özel sağlık kuruluşunda kadrolu olarak çalışmayan tabipler, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde başvuruda bulunmak kaydıyla özel sağlık kuruluşlarında kadro dışıgeçici olarak çalışabilir. Bu şekildeki geçici çalışma, tabiplere yönelik şahsi bir hak olup, özel sağlık kuruluşlarına müktesep kadro hakkı vermez. Tabiplerin bu hakları çalıştığı kuruluştan ayrılarak başka kuruluşta çalışmak istemesi halinde de aynı şekilde devam eder.

(4) 15/2/2008 tarihinden itibaren özel sağlık kuruluşlarında, çalışma belgesi düzenlenmeksizin herhangi bir sürede sigortalı olarak çalıştığını belgeleyen ve 31/12/2013-21/3/2014 tarihleri arasında muayenehane hariçplanlamaya tabi hiçbir özel sağlık kuruluşunda kadrolu olarak çalışmayan tabipler, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde başvuruda bulunmak koşuluyla bir defaya mahsus özel sağlık kuruluşlarında kadro dışı geçici olarak çalışabilir. Bu şekilde çalışma, tabiplere yönelik bir hak olup, özel sağlık kuruluşlarına müktesep kadro hakkı vermez. Bu şekilde çalışan tabibin, özel sağlık kuruluşlarından ayrılarak başka özel sağlık kuruluşlarında çalışma talebi 19 uncu madde kapsamında değerlendirilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1/a sayılı ekinin “1- A ve B Tipi Tıp Merkezlerinde Ruhsatname Başvurusu İçin Gerekli Belgeler” kısmının 10 uncu maddesinin birinci cümlesinde yer alan “T.C. Kimlik Numarası beyanı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, adli sicil beyanı” ibaresi ve 11 inci maddesinin birinci cümlesinde yer alan “tabip odası kayıt belgesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, adli sicil beyanı” ibaresi eklenmiş; aynı ekin “2- Polikliniklerde Ruhsatname Başvurusu İçin Gerekli Belgeler” kısmının 9 uncu maddesinin birinci cümlesinde yer alan “T.C. Kimlik Numarası beyanı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, adli sicil beyanı”ibaresi eklenmiş ve 4 üncü maddesi ile 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı ekin “3-Laboratuvar/Müessese Ruhsatname Başvurusu İçin İstenen Belgeler” kısmının “G) Laboratuvar ve Müessese Ruhsat Başvuru Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler” bölümüne aşağıdaki 15 inci madde eklenmiştir.

“4) Polikliniğin olduğu binada yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına ilişkin olarak ilgili mevzuata göre yetkili mercilerden alınmış olan belge,”

“10) Poliklinikte çalışacak tabip ve diş tabipleri için adli sicil beyanı ve ilgili oda kaydı belgesi ile poliklinik ortağı tabipler, poliklinikte çalışacak tabip ve tabip harici sağlık çalışanlarının ikişer adet vesikalık fotoğrafları,”

“15. Tabip ve diş tabipleri için ilgili oda kaydı belgesi ve adli sicil beyanı,”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1/b sayılı ekinin 3 üncü maddesinde yer alan “T.C. Kimlik Numarası Beyanı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “, adli sicil beyanı” ibaresi ve 4 üncü maddesinin (b) bendinde yer alan “poliklinik ortağı tabiplerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “adli sicil beyanı ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1/d sayılı ekinin üçüncü ve yedinci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) Muayenehane açacak olan tabibin diplomasının ve varsa uzmanlık belgesinin Müdürlükçe tasdikli sureti, adli sicil beyanı, tabip odası kayıt belgesi ile iki adet vesikalık fotoğrafı,”

“7) Muayenehanenin bulunduğu kısımda ilgili mevzuata göre yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair yetkili merciden alınan belge,”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin Ek-6 sayılı ekinde yer alan Müeyyide Formunun 3, 4, 9, 10, 11, 12, 24, 26, 27 ve 28 inci satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki 34 üncü satır eklenmiş; formun açıklamalar bölümünün (g) bendinin sonuna aşağıdaki cümle ve aynı bölüme aşağıdaki bentler eklenmiştir.

 

Konu

Müeyyideler

1.Tespit

2. Tespit

3. Tespit

3

Sağlık kuruluşu tarafından hasta bilgilerin gizliliği ilkelerinin ihlal edildiğinin tespiti halinde

Sağlık kuruluşunun ilgili biriminin faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.

Sağlık kuruluşunun faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.

Sağlık kuruluşunun faaliyeti on gün süreyle durdurulur.

4

Sağlık kuruluşunda, Bakanlıkça uzmanlık belgesi verilmeyen tabiplerin uzman olarak ve  kanunenmesleğini icra yetkisi bulunmayan  tabiplerin çalıştırıldığının tespiti halinde

Bakanlık onayı ve Valilikçe sağlık kuruluşunun ilgili biriminin faaliyeti otuzgün süreyle durdurulur ve kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

Bakanlık onayı ve Valilikçe sağlık kuruluşunun faaliyetion gün süreyle durdurulur ve kişiler hakkında  Cumhuriyet Savcılığına  suç duyurusunda bulunulur.

Bakanlık onayı ve Valilikçe sağlık kuruluşunun faaliyeti üç ay süreyle durdurulur ve kişiler hakkında  Cumhuriyet Savcılığına  suç duyurusunda bulunulur.

9

Başkasına ait tabip kaşesi, diğer tabip veya personel tarafından kullanıldığının tespiti halinde

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde üçü oranında idarî para cezası ile cezalandırılır.

Kullanan ve kullandıran kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde altısı oranında idarî para cezası ile cezalandırılır.

Kullanan ve kullandıran kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

Sağlık kuruluşunun faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.

 

 

Kullanan ve kullandıran kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

10

Yönetmeliğin 12 ncimaddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası ile  31inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine aykırılık halinde

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca gerekli düzenlemelerin yapılması için on beş gün süre verilir.

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idarî para cezası ile cezalandırılır.  Ayrıca gerekli düzenlemelerin yapılması için on beş gün süre verilir.

Sağlık kuruluşunun faaliyeti beş gün süreyle durdurulur.

11

Yönetmeliğin 12/A, 12/Ç maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d) ve (g)bentleri hariç diğer betlerine, 12/D maddesinin birinci fıkrasının (d), (f) ve (g) bentleri hariç diğer bentlerine ve 25 inci maddesine, 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi ile Ek 1 inci maddesinin 17 nci fıkrasına aykırılık halinde

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca gerekli düzenlemelerin yapılması için on beş gün süre verilir.

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca gerekli düzenlemelerin yapılması için on beş gün süre verilir.

İlgili bölümün faaliyeti yedi gün süreyle durdurulur.

12

Yönetmeliğin 11 inci maddesine, 12/B maddesine,  12/C maddesine, 12/Ç maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (g) bendi ile 12/D maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentlerine ve 31 inci maddesinin birinci fıkrasının( n) bendineaykırılık halinde

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca gerekli düzenlemelerin yapılması için otuz gün süre verilir.

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca gerekli düzenlemelerin yapılması için otuz gün süre verilir.

Sağlık kuruluşunun faaliyeti beş gün süreyle durdurulur.

24

Yönetmeliğin 12/Ç maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine, 12/D maddesinin birinci fıkrasının (d)bendine , 27 nci ve 28 inci maddeleri ile Ek 1 inci maddesinin 12 ncifıkralarına aykırılık halinde

 

Uyarı

Uyarı

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır.

26

Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendine aykırılık halinde

Sağlık kuruluşunun ilgili birimin   faaliyetion gün süreyle durdurulur. Ayrıca cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 Sağlık kuruluşunun faaliyeti on gün süreyle durdurulur. Ayrıca cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sağlık kuruluşunun faaliyeti on gün süreyle durdurulur. Ayrıca cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

27

Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine aykırılık halinde

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde üçü oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Bu kapsamda yetkisiz sağlık hizmeti sunulduğunun tespiti halinde ilgili birimin  faaliyeti bir ay süreyle durdurulur, ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde altısı oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Bu kapsamda yetkisiz sağlık hizmeti sunulduğunun tespiti halinde sağlık kuruluşunun faaliyeti bir ay süreyledurdurulur, ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sağlık kuruluşunun faaliyeti bir gün süreyle durdurulur. Bu kapsamda yetkisiz sağlık hizmeti sunulduğunun tespiti halinde sağlık kuruluşunun faaliyeti üç ay süreyledurdurulur, ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

28

Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) ve (k)bendlerine aykırılık halinde

Sağlık kuruluşununilgili biriminin faaliyetion gün süreyle durdurulur.

Sağlık kuruluşunun yedi gün süreyle faaliyeti durdurulur.

Sağlık kuruluşunun faaliyeti on gün süreyle durdurulur

34

Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine aykırılık halinde

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır.

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idarî para cezası ile cezalandırılır.

Sağlık kuruluşunun faaliyeti beş gün süreyle durdurulur.

 

“Sağlık kuruluşunun tamamının veya ilgili biriminin faaliyette bulunmaması sebebiyle uygulanamayan faaliyet durdurma müeyyideleri faaliyete geçtiği tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde uygulanır.”

“h) Müeyyide formunun 20 nci maddesinin ihlali halinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından aynı hususa ilişkin idari para cezası uygulanması halinde bu maddede belirlenen müeyyide uygulanmaz.”

“ı) İlgili birimin faaliyetinin durdurulmasına ilişkin müeyyide, ilgili uzmanlık dalında acil hasta hariç yeni hasta kabulünün durdurulması şeklinde uygulanır.”

MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

15/2/2008

26788

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

23/7/2008

26945

2-

11/3/2009

27166

3-

31/12/2009

27449 5. Mükerrer

4-

10/3/2010

27517

5-

3/8/2010

27661

6-

25/9/2010

27710

7-

6/1/2011

27807

8-

7/4/2011

27898

9-

3/8/2011

28014

10-

28/9/2011

28068

11-

14/2/2012

28204

12-

3/4/2012

28253

13-

27/5/2012

28305

14-

11/7/2013

28704

15-

21/3/2014

28948

16-

3/7/2014

29049

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir