Vergi Dairesi Adresi

Evergi.comVergi daireleri adres, telefon bilgileri.

Vergi Dairesi Ara

Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği

hazineBu Tebliğin amacı, deniz araçları için işletmecilerinin veya donatanlarının yaptırmak zorunda oldukları mali sorumluluk

 

 

18 Ekim 2014 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29149

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

DENİZ ARAÇLARI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, deniz araçları için işletmecilerinin veya donatanlarının yaptırmak zorunda oldukları mali sorumluluk sigortasına ilişkin tarife ve talimatı belirlemektir.

 

(2) Bu tarife ve talimat,  13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1259 uncu maddesi, 25/11/2010 tarihli ve 27766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesi ve 14/11/2010 tarihli ve 27759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Alacaklarına İlişkin Gemilerin Sigortalandırılması ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi çerçevesinde, ticari amaçlı yolcu taşıyan tüm deniz araçları için uygulanır.

 

(3) 29/6/2009 tarihli ve 2009/15212 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Deniz Turizmi Yönetmeliğinin 51 inci maddesi uyarınca istenen sigortalar bu Tebliğ hükümlerine tabi değildir.

 

Dayanak

 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 12 nci maddesi ile Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Teminat tutarları

 

MADDE 3 – (1) Yolcuların gemi kazası sonucu ölmesi veya yaralanması ya da eşyalarının hasara uğraması durumlarına ilişkin asgari teminat tutarları aşağıdaki tabloda belirlenmiştir.

 

(2) Aşağıda belirtilen kaza başına maddi teminat tutarı ile ölüm, sakatlık ve tedavi giderleri teminat tutarları, hem yolcu hem de üçüncü şahıslara verilen zararlar için uygulanır.

 

Asgari Teminatlar (¹)(²)

 
  1. Maddi Teminat
  2. Ölüm, Sakatlık ve Tedavi

Giderleri Teminatı

 

Bagaj Başına

Araç Başına

Kaza Başına (³)

Kişi Başına

Kaza Başına

  1. a) Yolcu sayısı 12’den fazla olan deniz araçları

2.250 SDR

12.700 SDR

Yolcu/Araç Kapasitesi

X

2.250/12.700 SDR

250.000 SDR

Yolcu Kapasitesi

X

250.000 SDR

  1. b) Yolcu sayısı 12 veya 12’den  azolan deniz araçları
   

Yolcu Kapasitesi

X

2.500 TL

250.000 TL

Yolcu Kapasitesi

X

250.000 TL

 

(¹) SDR: Uluslararası Para fonu (IMF) tarafından 1969 yılında meydana getirilmiş uluslararası bir rezerv birimi olan Özel Çekme Hakkı anlamına gelmektedir.

 

(²) Yolcu Kapasitesi: Deniz aracının ruhsatında belirtilen yolcu kapasitesi anlamına gelmektedir. İlgili ruhsatta yaz ve kış için farklı yolcu sayıları belirtilmiş ise, bunlardan büyük olan dikkate alınır.

 

(³) Poliçe düzenlenirken teminat tutarlarının hesaplanmasında, yolcu taşıyan gemiler için yolcu kapasitesi, araç taşıyan gemiler için araç kapasitesi, hem araç hem yolcu taşıyan gemiler için ise teminat tutarı yüksek olan dikkate alınır. 

 

Maddi teminat limiti ve muafiyet

 

MADDE 4 – (1) Yolcu sayısı 12’den fazla olan deniz araçlarında, maddi teminatın azami limitinde Türk Ticaret Kanununun 1263 üncü maddesinde belirtilen limitler dikkate alınır.

 

(2) Maddi teminatlar için teminatın yüzde onunu geçmemek üzere sigortacı ile sigorta ettiren arasında serbestçe belirlenen bir muafiyet konulabilir.

 

Primlerin belirlenmesi

 

MADDE 5 – (1) Sigorta primleri, bu Tebliğ hükümleri dikkate alınarak Türkiye’de su araçları sorumlulukbranşında ruhsatı olan sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir.

 

Geçerli sigorta sözleşmeleri

 

MADDE 6 – (1) Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketlerince düzenlenen poliçeler geçerli kabul edilir. Yabancı bir kulüp veya sigortacı tarafından düzenlenen poliçelerin geçerli kabul edilebilmesi için; Bayrak Devleti Uygulamaları Kapsamındaki İdari İşlemlerde Muteber Kabul Edilebilecek P&I Kulüpleri ve Sigorta Şirketlerine Dair Yönerge kapsamında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca ilan edilmiş “Muteber P&I Kulüpleri ve Sigorta Şirketleri Listesi”nde bulunan kulüpler veya sigortacılar tarafından düzenlenmesi ve bu Tebliğdeki limitlere uygun olması gerekir.

 

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

 

MADDE 7 – (1) 19/7/2014 tarihli ve 29065 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

 

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ, yolcu sayısı 12’den fazla olan deniz araçları için yayımı tarihinde; yolcu sayısı 12 veya 12’den az olan deniz araçları için 30 Mart 2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir