Vergi Dairesi Adresi

Evergi.comVergi daireleri adres, telefon bilgileri.

Vergi Dairesi Ara

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No:2015/1)

kamuihale1/2/2015 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler, 4/1/2002 tarihli ve

 

 

29 Ocak 2015 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29251

Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2015/1)

MADDE 1 – (1) 1/2/2015 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 67 nci maddesi ile 1/3/2014 tarihli ve 28928 sayılı ResmîGazete’de yayımlanan 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 14 üncü maddesiyle 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 58 inci maddesine eklenen fıkra çerçevesinde, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2014 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranı (% 6,36) esas alınarak güncellenmiş olup, Kanunun ilgili maddeleri bazında aşağıda belirtilmiştir:

 

  1. a) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen 7.264.940,-TL (Yedimilyonikiyüzaltmışdörtbin dokuzyüzkırk Türk Lirası), 7.726.990,-TL (Yedimilyon yediyüzyirmialtıbin dokuzyüzdoksanTürk Lirası).

 

  1. b) 8 inci maddenin birinci fıkrasının;

 

1) (a) bendinde belirtilen 868.486,-TL (Sekizyüzaltmışsekizbin dörtyüzseksenaltı Türk Lirası), 923.721,-TL (Dokuzyüzyirmiüçbin yediyüzyirmibir Türk Lirası).

 

2) (b) bendinde belirtilen 1.447.479,-TL (Birmilyon dörtyüzkırkyedibin dörtyüzyetmişdokuz Türk Lirası), 1.539.538,-TL (Birmilyon beşyüzotuzdokuzbin beşyüzotuzsekiz Türk Lirası).

 

3) (c) bendinde belirtilen 31.844.702,-TL (Otuzbirmilyon sekizyüzkırkdörtbin yediyüziki Türk Lirası), 33.870.025,-TL (Otuzüçmilyon sekizyüzyetmişbin yirmibeş Türk Lirası).

 

  1. c) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin;

 

1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 94.751,-TL (Doksandörtbin yediyüzellibir Türk Lirası), 100.777,-TL (Yüzbin yediyüzyetmişyedi Türk Lirası), 189.511,-TL (Yüzseksendokuzbin beşyüzonbir Türk Lirası), 201.563,-TL (İkiyüzbirbin beşyüzaltmışüç Türk Lirası).

 

2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen 94.751,-TL (Doksandörtbin yediyüzellibir Türk Lirası), 100.777,-TL (Yüzbin yediyüzyetmişyedi Türk Lirası), 189.511,-TL (Yüzseksendokuzbin beşyüzonbir Türk Lirası), 201.563,-TL (İkiyüzbirbin beşyüzaltmışüç Türk Lirası), 1.579.327,-TL (Birmilyon beşyüzyetmişdokuzbin üçyüzyirmiyediTürk Lirası), 1.679.772,-TL (Birmilyon altıyüzyetmişdokuzbin yediyüzyetmişiki Türk Lirası).

 

3) (3) numaralı alt bendinde belirtilen 189.511,-TL (Yüzseksendokuzbin beşyüzonbir Türk Lirası), 201.563,-TL (İkiyüzbirbin beşyüzaltmışüç Türk Lirası), 1.579.327,-TL (Birmilyon beşyüzyetmişdokuzbinüçyüzyirmiyedi Türk Lirası), 1.679.772,-TL (Birmilyon altıyüzyetmişdokuzbin yediyüzyetmişiki Türk Lirası).

 

ç) 21 inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen 157.923,-TL (Yüzelliyedibindokuzyüzyirmiüç Türk Lirası), 167.966,-TL (Yüzaltmışyedibin dokuzyüzaltmışaltı Türk Lirası).

 

  1. d) 22 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen 47.373,-TL (Kırkyedibin üçyüzyetmişüç Türk Lirası), 50.385,-TL (Ellibin üçyüzseksenbeş Türk Lirası), 15.783,-TL (Onbeşbin yediyüzseksenüç Türk Lirası), 16.786,-TL (Onaltıbin yediyüzseksenaltı Türk Lirası).

 

  1. e) 53 üncü maddenin birinci fıkrasının (j) bendinin;

 

1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 315.856,-TL (Üçyüzonbeşbin sekizyüzellialtı Türk Lirası), 335.944,-TL (Üçyüzotuzbeşbin dokuzyüzkırkdört Türk Lirası).

 

2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen, 500.000,- TL (Beşyüzbin Türk Lirası), 531.800,- TL (Beşyüzotuzbirbin sekizyüz Türk Lirası), 3.000,- TL (Üçbin Türk Lirası), 3.190,- TL (Üçbin yüzdoksan Türk Lirası), 2.000.000,- TL (İkimilyon Türk Lirası), 2.127.200,- TL (İkimilyon yüzyirmiyedibin ikiyüz Türk Lirası), 6.000,- TL (Altıbin Türk Lirası), 6.381,- TL (Altıbin üçyüzseksenbir Türk Lirası), 15.000.000,- TL (OnbeşmilyonTürk Lirası), 15.954.000,- TL (Onbeşmilyon dokuzyüzellidörtbin Türk Lirası), 9.000,- TL (Dokuzbin Türk Lirası), 9.572,- TL (Dokuzbin beşyüzyetmişiki Türk Lirası), 12.000,- TL (Onikibin Türk Lirası), 12.763,- TL (Onikibinyediyüzaltmışüç Türk Lirası).

 

  1. f) 62 nci maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen 175.297,-TL (Yüzyetmişbeşbinikiyüzdoksanyedi Türk Lirası), 186.445,-TL (Yüzseksenaltıbin dörtyüzkırkbeş Türk Lirası).

 

(2) 1/2/2015 tarihinden itibaren geçerli olacak yukarıda belirtilen eşik değerler ve parasal limitlere ilişkin olarak, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı değerler, ayrıca tablo halinde ekte yer almaktadır.

 

MADDE 2 – (1) İdarelerin tabi oldukları eşik değerler ve parasal limitlerin belirlenmesinde 10/12/2003tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesinden önceki bütçe statüleri göz önünde bulundurulur.

 

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/2/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir