Vergi Dairesi Adresi

Evergi.comVergi daireleri adres, telefon bilgileri.

Vergi Dairesi Ara

Menkul Kıymetleştirmeye İlişkin Risk Ağırlıklı Tutarların Hesaplanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

19 A?ustos 2014 Tarihli Resmi Gazete

Say?: 29093

Bankac?l?k Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

MENKUL KIYMETLEŞTİRMEYE İLİŞKİN RİSK AĞIRLIKLI TUTARLARIN HESAPLANMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 28/6/2012 tarihli ve 28337 say?l? Resmî Gazete’de yay?mlanan Menkul K?ymetle?tirmeye İli?kin Risk A??rl?kl? Tutarlar?n Hesaplanmas? Hakk?nda Tebli?in 9 uncu  maddesinin birinci ve ikinci f?kralar?n?n (b) bentleri a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“b) Menkul k?ymetle?tirme kurucusu banka, bu menkul k?ymetle?tirmeyle ilgili tüm menkul k?ymetle?tirme pozisyonlar?na yüzde binikiyüzelli risk a??rl??? uygularsa.”

“b) Ara menkul k?ymetle?tirme pozisyonunun bulunmad??? bir geleneksel menkul k?ymetle?tirmede menkul k?ymetle?tirme kurucusu banka, yüzde binikiyüzelli risk a??rl???na tabi tutulacak menkul k?ymetle?tirme pozisyonlar?n?n risk tutar?n?n menkul k?ymetle?tirilmi? varl?klar?n tahmini beklenen kay?p tutar?ndan önemli miktarda büyük oldu?unu kan?tlayabiliyorsa ve yüzde binikiyüzelli risk a??rl???na tabi tutulacak menkul k?ymetle?tirme pozisyonlar?n?n risk tutar?n?n yüzde yirmisinden fazlas?n? elinde bulundurmuyorsa.”

MADDE 2 – Ayn? Tebli?in 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci f?kralar?n?n (b) bentleri a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“b) Menkul k?ymetle?tirme kurucusu banka, bu menkul k?ymetle?tirmeyle ilgili tüm menkul k?ymetle?tirme pozisyonlar?na yüzde binikiyüzelli risk a??rl??? uygularsa.”

“b) Ara menkul k?ymetle?tirme pozisyonunun bulunmad??? bir sentetik menkul k?ymetle?tirmede menkul k?ymetle?tirme kurucusu banka, yüzde binikiyüzelli risk a??rl???na tabi tutulacak menkul k?ymetle?tirme pozisyonlar?n?n risk tutar?n?n menkul k?ymetle?tirilmi? varl?klar?n tahmini beklenen kay?p tutar?ndan önemli miktarda büyük oldu?unu kan?tlayabiliyorsa ve yüzde binikiyüzelli risk a??rl???na tabi tutulacak menkul k?ymetle?tirme pozisyonlar?n?n risk tutar?n?n yüzde yirmisinden fazlas?n? elinde bulundurmuyorsa.”

MADDE 3 – Ayn? Tebli?in 27 nci maddesi yürürlükten kald?r?lm??t?r.

MADDE 4 – Bu Tebli? yay?m? tarihinde yürürlü?e girer.

MADDE 5 – Bu Tebli? hükümlerini Bankac?l?k Düzenleme ve Denetleme Kurumu Ba?kan? yürütür.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir