Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin     25 Temmuz 2015 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29425 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 15/5/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasına […]

Devam

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (BKK 2015/7917)

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında     25 Temmuz 2015 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29425 Karar Sayısı : 2015/7917 Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2/7/2015 tarihli ve 8993528 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16, 74, […]

Devam

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin     23 Temmuz 2015 Tarihli Resmi Gazete   Sayı: 29423 Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin […]

Devam

Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğ     23 Temmuz 2015 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29423 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞ KOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINI GÖSTERİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal […]

Devam

Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin     22 Temmuz 2015 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29422 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü […]

Devam

Organik Hayvancılık ve Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/31)

Bu Tebliğ, organik hayvancılık ve su ürünleri yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, doğal kaynakların korunması, hayvan refahının, gıda güvenliğinin     15 Temmuz 2015 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29417 (Mükerrer) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: ORGANİK HAYVANCILIK VE ORGANİK SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/31) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç […]

Devam

Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2015/20, K: 2015/64 Sayılı Kararı

Yöneticisi oldukları derneğe ait defter ve belgelerin tutulmaması ve tasdik ettirilmemesi nedeniyle sanıklar hakkında açılan kamu davasında     16 Temmuz 2015 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29418   Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2015/20, K: 2015/64 Sayılı Kararı   4.11.2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun, 23.1.2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanun’un 558. maddesiyle […]

Devam

Maden Atıkları Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı; madenlerin aranması, çıkarılması, hazırlanması/zenginleştirilmesi veya depolanması sonucunda     15 Temmuz 2015 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29417 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADEN ATIKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; madenlerin aranması, çıkarılması, hazırlanması/zenginleştirilmesi veya depolanması sonucunda ortaya çıkan atıkların üretiminden nihai bertarafına kadar çevre […]

Devam

Kamu Dışında Görev Alan Veteriner Hekimlerin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ

Bu Tebliğin amacı; mesleki yetki ve sorumlulukları gereği, yasal düzenlemeler çerçevesinde kamu kurumları dışında görev alacak     13 Temmuz 2015 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29415 Türk Veteriner Hekimleri Birliğinden: KAMU DIŞINDA GÖREV ALAN VETERİNER HEKİMLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1)  Bu Tebliğin amacı; […]

Devam

Noterlik İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılması Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı, noterlik işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasına, saklanmasına, paylaşılmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.     11 Temmuz 2015 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29413 Adalet Bakanlığından:   NOTERLİK İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, noterlik işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasına, […]

Devam