Vergi Dairesi Adresi

Evergi.comVergi daireleri adres, telefon bilgileri.

Vergi Dairesi Ara

Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına İlişkin Tebliğ (TÜRKAK: 2015/1)

teraziTürk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen kuruluşların 2015 yılı içinde elde ettikleri gelirlerden ödeyecekleri

 

 

25 Şubat 2015 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29278

Türk Akreditasyon Kurumundan:

TÜRK AKREDİTASYON KURUMUNCA UYGULANACAK AKREDİTASYON KULLANIM ÜCRETİ/PAYINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TÜRKAK: 2015/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen kuruluşların 2015 yılı içinde elde ettikleri gelirlerden ödeyecekleri akreditasyon kullanım ücreti veya paylarını belirlemek ve bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4457 sayılı Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 21 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Akreditasyon kullanım ücreti veya payı

MADDE 3 – (1) Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen tüm kuruluşlar, akredite oldukları kapsamlarda yürüttükleri faaliyetleri dolayısıyla 2015 yılı içinde elde ettikleri brüt gelirlerinin binde altısını (%0,6), akreditasyon kullanım payı olarak Türk Akreditasyon Kurumuna ödemekle yükümlüdür.

Payın hesaplanması ve ödenmesi

MADDE 4 – (1) Akredite kuruluşlar, kendilerine gönderilecek beyan formunu kullanarak, akredite oldukları kapsamlarda yürüttükleri faaliyetlerden 2015 yılı içinde elde ettikleri brüt gelirlerin toplamını (akredite kuruluşların Devlete ödediği vergi ve kesintiler dahil) ve bunun binde altısı (%0,6) oranındaki akreditasyon kullanım payını hesaplayıp Kuruma bildirir.

 

(2) Akredite kuruluşların beyan ettikleri bu paylar, izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar Türk Akreditasyon Kurumunun bildireceği banka hesap numaralarına ödenir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türk Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu yürütür.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir