Vergi Dairesi Adresi

Evergi.comVergi daireleri adres, telefon bilgileri.

Vergi Dairesi Ara

Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19 A?ustos 2014 Tarihli Resmi Gazete

Say?: 29093

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar? Birli?inden:

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/1/2005 tarihli ve 25702 say?l? Resmî Gazete’de yay?mlanan Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik S?nav Yönetmeli?inin 3 üncü maddesinde yer alan “Serbest Muhasebecilik” ibaresi ile 4 üncü maddesinde yer alan “Serbest Muhasebecilik” ibaresi ve tan?m? yürürlükten kald?r?lm?şt?r.

MADDE 2 – Ayn? Yönetmeli?in 6 nc? maddesi aşa??daki şekilde de?iştirilmiştir.

Madde 6 – Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen yabanc? Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Geçici 9 uncu maddesinin birinci f?kras?n?n (a) ve (b) bentlerinde belirtilenler için s?nav şart? aranmaz.”

MADDE 3 – Ayn? Yönetmeli?in 7 nci maddesinin birinci f?kras?n?n (a) bendi aşa??daki şekilde de?iştirilmiştir.

“a) Yeminli Mali Müşavirlik s?nav?; Kanunlar? uyar?nca vergi inceleme yetkisini alm?ş ve mesleki yeterlilik s?nav?n? vermiş olanlar?n yeterlilik s?nav?n? kazand?klar? tarihten itibaren veya en az 10 y?ll?k Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik dönemi sonunda aç?lacak ve bu Yönetmeli?in 14 üncü maddesinin birinci f?kras?n?n (a) bendinde belirtilen konulardan ayr?ayr? olmak üzere yap?lan s?navd?r.”

MADDE 4 – Ayn? Yönetmeli?in 8 inci maddesinde yer alan “iki kez” ibaresi “üç kez”; “Odalar?n ilan tahtalar?na as?lmak” ibaresi “Birlik ve Odalar?n internet sitelerinde yay?mlanmak” olarak de?iştirilmiştir.

MADDE 5 – Ayn? Yönetmeli?in 10 uncu maddesinin birinci f?kras?n?n (a) ve (b) bentleri aşa??daki şekilde de?iştirilmiştir:

“a) İlgili vergi dairelerinden al?nacak mükellefiyet tesis tarihini gösterir belge ile affa u?ram?ş olsalar dahi kaçakç?l?k suçlar?ndan dolay? hüküm giymiş olunmad???n? gösterir belge, ”

“b) Cumhuriyet Savc?l???ndan al?nacak adli sicil belgesi (Adli sicil belgesinin, 3568 say?l? Kanunun 4/d bendinde belirtilen suçlar? kapsayacak ve adli sicil arşiv bilgilerini içerecek şekilde olmas? gerekir.),”

MADDE 6 – Ayn? Yönetmeli?in 12 nci maddesinin birinci f?kras?nda yer alan “Odalar?n ilan tahtas? yolu ile” ibaresi “Birlik ve Odalar?n internet sitelerinde” olarak de?iştirilmiştir.

MADDE 7 – Ayn? Yönetmeli?in 14 üncü maddesinin birinci f?kras?n?n (b) bendine aşa??daki (8) numaral? alt bent eklenmiştir.

“8) Sermaye Piyasas? Mevzuat?.”

MADDE 8 – Ayn? Yönetmeli?in 17 nci maddesinin dördüncü f?kras? aşa??daki şekilde de?iştirilmiştir.

“S?nav sonuçlar?, s?nav?n bitiminden itibaren iki ay içinde Birli?in ve Odalar?n internet sitelerinde 15 gün süreyle ilan edilir. S?nava girenlerin say?s?nda art?ş olmas? halinde s?nav sonuçlar?n?n aç?klanma süresi yirmi gün uzat?l?r.”

MADDE 9 – Ayn? Yönetmeli?in 18 inci maddesinin birinci f?kras? aşa??daki şekilde de?iştirilmiştir.

“Birlik s?nav sonuçlar?n? internet üzerinden ilan yolu ile duyurur ve ayr?ca s?nav sonuçlar?n? aday meslek mensuplar?n?n s?nav durumunun takibi için ba?l? bulunduklar? Odalara gönderir.”

MADDE 10 – Ayn? Yönetmeli?in 21 inci maddesi aşa??daki şekilde de?iştirilmiştir.

Madde 21 – Yeminli Mali Müşavirlik s?nav?nda başar?l? olamayanlar, ilk s?nav tarihinden itibaren 2 y?l içerisinde y?lda 3 kez aç?lacak tüm s?navlara girebilirler. S?nav süresi hiç bir nedenle uzat?lamaz.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik s?nav?nda başar?l? olamayanlar, ilk s?nav tarihinden itibaren 3 y?l içerisinde y?lda 3 kez aç?lacak tüm s?navlara girebilirler. Bu s?nav süresi hiç bir nedenle uzat?lamaz.

Bu s?nav haklar?n? süresinde kullanmayanlar veya başar?l? olamayanlar, alt? ay süreyle meslek s?navlar?na al?namazlar.

Alt? ayl?k süreyi dolduranlardan dileyenler yeniden tüm konular? kapsamak üzere bu Yönetmelik hükümlerine göre s?navlara kat?labilirler.”

MADDE 11 – Ayn? Yönetmeli?e aşa??daki geçici madde eklenmiştir.

Geçici Madde 1 – Bu maddenin yürürlü?e girdi?i tarihe kadar s?nava girenlerin intibak? bir y?l içinde tamamlan?r.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yay?m? tarihinde yürürlü?e girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Birlik Yönetim Kurulu Başkan? yürütür.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir